Mwen kontan m kapab fè w jwenn gid sa a, ki pral ede w konprann kèk lwa ki enpòtan pou pwoteksyon travayè.

Biwo Komisè Gouvènman an fè respekte anpil nan lwa ki pote règleman nan travay, tankou sou peman salè, sou lè siplemantè, sou salè minimòm, sou salè nòmal ki peye pou diferan travay, ansanm ak sou lwa ki kontwole travay jenn moun.

Anplwaye k ap travay nan Nimewo Espesyal pou Jistis nan Travay ap la pou reponn kesyon ou genyen sou lwa ki ekri nan gid sa a epi, si sa ta nesesè, pou ede w depoze yon plent. Nimewo Espesyal pou w rele a se (617) 727-3465, lendi rive vandredi, depi 9è dimaten jiska 5è nan apremidi.

Mwen ankouraje w li gid sa a pou w kapab konnen lwa ki pwoteje w nan travay.