Ou dwe touche pou chak èdtan ou travay, menm si ou kite oswa si ou jwenn revokasyon. Sa aplike pou èdtan ou pase nan travay la, poubwa, peman vakans, peman jou ferye ak komisyon. Si ou kite djòb ou avèk volonte ou, ou dwe touche tout salè ou nan pwochen jou peman regilye a. Si yo sispann ou oswa si yo revoke ou, ou dwe touche tout salè ou nan jou ou pèdi djòb ou.

Pòz pou repa

Si ou travay omwen sizèdtan pa jou, ou genyen dwa pou jwenn yon pòz 30 minit. Pandan pòz ou, ou pa genyen pou fè epitou ou genyen pèmisyon pou kite lokal travay la. Si ou chwazi pou pa pran pòz repa ou avèk volonte ou, ou dwe touche pou tan ou travay la.

Poubwa

Ou kapab touche $2.63 pa èdtan si ou resevwa poubwa pou plis pase $20.00 pa mwa regilyèman, epitou sèlman si poubwa sa yo egal omwen a $8.00 pa èdtan lè yo ajoute yo sou $2.63. Poubwa ou yo se pou ou yo ye. Okenn anplwaye, manadjè oswa bòs pa kapab mande ou oswa aksepte nenpòt pati nan poubwa ou yo.

Salè Minimòm

Salè minimòm Massachusetts se $8.00 pa èdtan.

Tan Siplemantè

Dapre lalwa, travay yo genyen obligasyon pou peye orè-ak-yon mwatye si ou travay plis pase 40 èdtan pa semenn. Pa egzanp, si ou touche $8.00 pa èdtan anjeneral, ou ta dwe touche $12.00 pa èdtan pou chak èdtan ou travay apre 40 èdtan yo.