Español (Spanish)

La Oficina de la Fiscal General trabaja para proteger a los trabajadores contra la explotación,  y establece un nivel de igualdad de condiciones para los empleadores.  La División de Trabajo Justo de nuestra oficina toma acción en contra de los empleadores que no cumplan con las leyes de salario y horario, construcción pública, o trabajo infantil.

La División de Trabajo Justo de la Fiscal General hace cumplir las leyes sobre:

 • salario mínimo,
 • pago de salario,
 • horas extra,
 • salario prevaleciente,
 • trabajo infantil,
 • tiempo fuera del trabajo,
 • protección para trabajadores temporales, 
 • licitación pública, y más.

Llene una queja

Si usted piensa que un empleador no siguió estas leyes, puede hacer clic aquí para presentar una queja.


Leyes de Salario y Horario (Wage and Hour laws) pdf format of Leyes de salario y carga horaria de Massachusetts

Guia Sobre Derechos y Responsabilidades en el Trabajo (Guide to Workplace Rights and Responsibilities) pdf format of wagehourbrochure_spanish_final.pdf

Protección Contra Las Represalias Según Las Leyes Laborales de Massachusetts (Anti-retaliation protections under Massachusetts Wage and Hour Laws) pdf format of Anti-Retaliation Protections - Spanish

Licencia por Enfermedad Acumulada - Aviso de Derechos pdf format of Spanish
file size 5MB

Aviso sobre los derechos de los trabajadores domésticos pdf format of Aviso sobre los derechos de los trabajadores domésticos

DERECHOS Y PROTECCIONES DE TRABAJADORES DOMÉSTICOS pdf format of DERECHOS Y PROTECCIONES DE TRABAJADORES DOMÉSTICOS

Leyes Relatives al Salario Prevaleciente (Prevailing Wage Laws) pdf format of MA Prevailing Wage Laws: Guide For Workers (Spanish)

Leyes de Empleo Juvenil (Child Labor Laws) pdf format of CLL-Spanish.pdf

Todos los trabajadores tienen derecho a protecciones laborales sin importar su estado migratorio  pdf format of Aviso sobre los derechos laborales de imigrantes

Português (Portuguese)

O Escritório da Procuradora Geral trabalha para proteger os trabalhadores contra a exploração e estabelece condições de concorrência justa para empregadores. A Divisão de Trabalho Justo do nosso escritório toma medidas contra empregadores que não seguem leis de salário e horas, construção pública, ou leis de trabalho infantil.

A Divisão de Trabalho Justo da Procuradora Geral enforça as leis sobre:

 • salário mínimo,
 • pagamento de salários,
 • horas extras,
 • salário predominante,
 • trabalho infantil,
 • tempo fora do trabalho,
 • proteção dos trabalhadores temporários,
 • licitação pública, e mais.

Como fazer uma queixa

Se você acha que um empregador não seguiu essas leis, clique aqui para fazer uma queixa.


Leis de Remuneração e Horário de Trabalho de Massachusetts pdf format of Leis de Remuneração e Horário de Trabalho de Massachuse
Wage and Hour Laws

Guia sobre Direitos e Responsibilidades no Ambiente de Trablalho pdf format of Guia sobre Direitos e Responsibilidades no Ambiente de 
Guide to Workplace Rights and Responsibilities

Proteção anti-represália conforme as leis salarial de Massachusetts (Anti-Retaliation Protections Under Massachusetts Wage and Hour Laws) pdf format of Anti-Retaliation Protections - Portuguese

Lei sobre Licença Médica no Trabalho Notícia dos Direitos pdf format of Portuguese
file size 5MB

Aviso de Direitos Para Empregados Domésticos  pdf format of Aviso dos seus Direitos Como Trabalahador Doméstico

DIREITOS TRABALHISTAS E PROTEÇÕES PARA OS EMPREGADOS DOMÉSTICOS pdf format of DW Workplace Rights and Protections Port

As Leis Do Salário Predominante (Prevailing Wage Laws) pdf format of MA Prevailing Wage Laws: An Important Guide for Workers

Leis de Trabalho Infantil (Child Labor Laws) pdf format of CLL-Portuguese.pdf

Todos os trabalhadores têm direito à proteção de emprego, independentemente de seu status de imigração  pdf format of Todos os trabalhadores têm direito à proteção de empreg

中文 (Chinese)

首席检察官办公室致力于保障雇员免受剥削,并为雇主设置一个公平竞争的领域。

首席检察官办公室的公平雇工处实施的法律关于:

 • 最低工资
 • 工资的支付
 • 加班
 • 现时工资
 • 未成年人劳工
 • 离开工作时的休息时间
 • 临时劳工的保障
 • 公开招标
 • 更多

提出申诉

如果您认为雇主没有遵守相关的这些法律法规,您可以致电公平雇工处的热线617-727-346求助提出申诉。


麻州工资及工时法律 pdf format of FINAL 2017 - WH Poster CHINESE.pdf
Wage and Hour Laws

工作场所权利与责任指南 (Guide to Workplace Rights and Responsibilities) pdf format of wagehourbrochure_chinese_final.pdf

马萨诸塞州工资与工时法 打击报复的措施 pdf format of 马萨诸塞州工资与工时法 打击报复的措施
麻薩諸塞州工資與工時法 打擊報復的措施 pdf format of 麻薩諸塞州工資與工時法 打擊報復的措施
(Anti-Retaliation Protections Under Massachusetts Wage and Hour Laws, Simplified / Traditional)

薪病假 雇员应该享有权利的通告 pdf format of Chinese
file size 2MB

马萨诸塞州未成年人劳工法 pdf format of CLL-Chinese.pdf

不支付薪酬和工作场所的投诉表 (中文) (Non-Payment of Wage and Workplace Complaint Form) pdf format of WHComplaintForm_Chinese .pdf

所有劳工都有权获得就业保障不论其移民身份  pdf format of Advisory on Rights of Immigrant Workers (Chinese)
 

Kreyòl ayisyen (Haitian Creole)

Biwo Komisè Gouvènman an travay pou pwoteje anplwaye yo kont esplwatasyon; kidonk li tabli kondisyon pou patwon trete anplwaye yo. Divizyon pou Jistis nan Travay nou an (Fair Labor Division) pran aksyon koretif kont patwon ki pa respekte lwa sou salè ak lè travay, sou konstriksyon piblik, oswa sou travay timoun.

Divizyon pou Jistis nan Travay nan Biwo Komisè Gouvènman an veye sou aplikasyon lwa ki sou:

 • salè minimòm,
 • peman salè,
 • tan travay siplemantè,
 • salè ki anvigè,
 • travay timoun,
 • peryòd konje travay,
 • pwoteksyon travayè tanporè,
 • ak lòt ankò.

Pou Pote Plent

Si ou kwè kote ou travay la pa respekte lwa sa yo, ou mèt rele nimewo espesyal nan Fair Labor Division nou an, ki se 617-727-3465, pou mande yo ede w depoze yon plent.

Lwa nan Massachusetts sou Salè ak sou Lè Travay (Wage and Hour Laws) pdf format of Lwa nan Massachusetts sou Salè ak Lè Travay

Gid sou Dwa ak Responsabilite nan Travay (Guide to Workplace Rights and Responsibilities) pdf format of Gid sou Dwa ak Responsabilite nan Travay (PDF)

Konje Maladi ki Soti nan Tan Travay: Anons sou Dwa Anplwye (Earned Sick Time Notice of Rights) pdf format of Creole
file size 2MB

Lwa sou Travay Timoun  pdf format of CLL-HaitianCreole.pdf
(Child Labor Laws)

Tout Travayè Gen Dwa pou Resevwa Pwoteksyon nan Anplwa Kèlkeswa Sityasyon Imigrasyon yo  pdf format of Wage and Hour rights of immigrant workers

Tiếng Việt (Vietnamese)

Văn Phòng Chưởng Lý (Attorney General’s Office) hoạt động để bảo vệ người lao động khỏi bị lợi dụng và để sắp một môi trường bình đẳng cho người chủ lao động. Ban Lao Động Công Bằng (Fair Labor Division) trong văn phòng của chúng tôi đảm nhận sự hành động thi hành chống lại người chủ lao động nào không theo luật pháp về tiền lương và giờ làm, xây dựng công cộng, hoặc lao động của thành niên.

Ban Lao Động Công Bằng trong Văn Phòng Chưởng Lý thi hành các luật pháp về:

 • sự mức lương tối thiểu,
 • sự trả tiền lương,
 • sự làm ngoài giờ,
 • sự tiền lương đang thịnh hành (“prevailing wage”),
 • sự lao động của thành niên (nhân viên dưới 18 tuổi),
 • sự thời gian nghỉ việc,
 • các sự bảo vệ của người lao động tạm thời,
 • sự thầu công cộng,
 • và những sự điều khác nữa.

Nộp Đơn Khiếu Nại

Quý vị có thể gọi Đường Dây Nóng về Lao Động Công Bằng của chúng tôi (Fair Labor Division hotline) tại 617-727-3465 để nhận được sự giúp đỡ nộp đơn khiếu nại nếu quý vị nghĩ rằng người chủ lao động không theo luật pháp liên quan đến các luật này.


Các luật về tiền lương và giờ làm việc tại tiểu bang Massachusetts (Wage and Hour Laws) pdf format of Các Luật về Tiền Lương và Giờ Làm Việc tại Massachusett

Hướng dẫn về các quyền lợi và nghĩa vụ nơi làm việc (Guide to Workplace Rights and Responsibilities) pdf format of wagehour-brochure-2016-viet 080116.pdf

Thời gian nghỉ bệnh được hưởng: Thông báo về quyền lợi của nhân viên (Earned Sick Time Notice of Rights) pdf format of Vietnamese
file size 2MB

Các luật về lao động trẻ em tại Massachusetts (Child Labor Laws) pdf format of CLL-Vietnamese.pdf

Tất Cả Người Lao Động Được Quyền Hưởng Các Biện Pháp Bảo Vệ Việc Làm Bất Kể Tình Trạng Nhập Cư  pdf format of Wage and Hour rights of immigrant workers

Kriolu (Cape Verdean Creole)

Gabineti di Procurador Geral ta trabadja pa protegi trabadjador pa ca e ser explorado e pa defini condiçõns di igualdadi pa empregador.  Nô Departamento di Justiça na Trabadjo ta toma medida contra empregador qui ca sta cumpri leis di salário e horas di trabadjo, construcçon público, ou leis di trabadjo infantil.

Departamento di Justiça na Trabadjo di Gabinete di Procurador Geral ta força cumprimento di lei di:

 • salário mínimo,
 • pagamento di salário,
 • hora extraordinário
 • prática di salário vigente
 • trabadjo infantil
 • tempo di baixa
 • protecçon di trabadjador temporário
 • e di outros más.

Manera di Apresenta Queixa

Si nhôs acha qui um empregador ca sta segui ês leis, nhôs podi entra em contacto cu nôs Departamento di Justiça na Trabadjo na linha directo di assistência na 617-727-3465 pa ês podi djuda nhôs na apresentaçon di queixa.

Lei di Salário e Hora di Estado di Massachusetts pdf format of Lei di Salário e Hora di Estado di Massachusetts

Guia di Direitos e Responsabilidadis na Local di Trabadjo pdf format of Guia di Direitos e Responsabilidadis na Local di Trabad

Leis di Trabadju Infantil (Child Labor Laws) pdf format of CLL-CapeVerdean.pdf

ភាសាខ្មែរ (Khmer)

ការិយាល័យអគ្គមេធាវីធ្វើការដើម្បីការពារនិយោជិតពីការកេងប្រវ័ញ្ច និងកំណត់កំរិតស្មើភាពគ្នាសំរាប់ និយោជក។ អង្គភាពពលកម្មសមរម្យរបស់ការិយាល័យយើងអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងនិយោជកណាដែល មិនអនុវត្តតាមច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួល និងប្រាក់ម៉ោង, សំណង់សាធារណៈ, ឬពលកម្មកុមារ។

អង្គភាពពលកម្មសមរម្យរបស់ការិយាល័យអគ្គមេធាវីអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទងៈ

 • ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរិមា,
 • ការបើកប្រាក់ឈ្នួលឱ្យ,
 • ប្រាក់ធ្វើលើសម៉ោង,
 • ប្រាក់ឈ្នួលគួរត្រូវទទួល,
 • ពលកម្មកុមារ,
 • ពេលឈប់សំរាកពីការងារ,
 • ការការពារបុគ្គលិកបណ្តោះអាសន្ន, 
 • ដទៃផ្សេងទៀត។

ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹង

បើលោក-អ្នកគិតថា និយោជកណាម្នាក់មិនអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងនេះទេ លោក-អ្នកអាចទូរស័ព្ទមកខ្សែ បន្ទាន់ការិយាល័យអង្គភាពពលកម្មសមរម្យ លេខ 617-727-3465 ដើម្បីឱ្យគេជួយដាក់ពាក្យបណ្តឹងជូន។ច្បាប់រដ្ឋ ម៉ាស្សាជូសេត្ស ស្តីពីម៉ោង និងប្រាក់ឈ្នួល pdf format of ច្បាប់រដ្ឋ ម៉ាស្សាជូសេត្ស ស្តីពីម៉ោង និងប្រាក់ឈ្នួល

ណែនាំដើម្បីសិទ្ធិនៅកន្លែងធ្វើការ (Guide to Workplace Rights and Responsibilities)

ួលបាន សេចក្តីជូនដំណឹងពីសិទ្ធិរបស់និយោជិត (Earned Sick Time Notice of Rights) pdf format of Khmer

ច្បាប់ស្ដីពី ពលកម្មកុមារ (Child Labor Laws) pdf format of CLL-Khmer.pdf

<strong>ក្រុមប្រឹក្សាអគ្គមេធាវីរដ្ឋ: កម្មករទាំងអស់ត្រូវគេផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការការពារការងារ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍</strong> pdf format of កម្មករទាំងអស់ត្រូវគេផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការការពារការងារ
(Advisory on Wage and Hour Rights of Immigrant Workers) 

ພາສາລາວ (Lao)

ຫ້ອງການຂອງທີ່ປຶກສາກົດໝາຍຂອງຣັຖ (Attorney General)  ເຮັດວຽກເພື່ອປົກປ້ອງບັນດາລູກຈ້າງ ຈາກການຖືກເອົາປຽບ ແລະສ້າງຄວາມເປັນທັມໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.  ກົມແຮງງານທີ່ເປັນທັມຂອງຫ້ອງການ ຂອງພວກເຮົາດຳເນີນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານບັນດານາຍຈ້າງຜູ້ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າຈ້າງ ແລະຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ການກໍ່ສ້າງສາທາລະນະ, ຫຼື ແຮງງານເດັກ.

ກົມແຮງງານທີ່ເປັນທັມຂອງຫ້ອງການທີ່ປຶກສາກົດໝາຍຂອງຣັຖບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບ:

 • ຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ,
 • ການຈ່າຍຄ່າຈ້າງ,
 • ວຽກເກີນເວລາ,
 • ອັດຕາຄ່າຈ້າງທົ່ວໄປ,
 • ແຮງງານເດັກ,
 • ເວລາພັກຈາກວຽກ,
 • ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງແຮງງານຊົ່ວຄາວ, 
 • ແລະອື່ນໆ.

ການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ

ຖ້າວ່າ ທ່ານຄິດວ່າ ນາຍຈ້າງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດໂທຣຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນກົມແຮງງານ ທີ່ເປັນທັມຂອງພວກເຮົາທີ່ເບີໂທຣ 617-727-3465 ເພື່ອຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ.

ຄູ່ມືໃນການສິດທິໃນການເຮັດວຽກ pdf format of ຄູ່ມືໃນການສິດທິໃນການເຮັດວຽກ


ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າແຮງງານ ແລະຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງລັດແມດສະຈຸແຊດ pdf format of ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າແຮງງານ ແລະຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງລັດແມດສະຈຸແຊ

ສິດໃນການລາປ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ - ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິດທິຂອງພະນັກງານ (Earned Sick Time Notice of Rights) pdf format of Lao
file size 2MB


русский (Russian)

В обязанности Генеральной прокуратуры входят защита трудящихся от эксплуатации и обеспечение равных условий для деятельности работодателей. Наш Отдел Справедливых Условий Труда (Fair Labor Division) принимает принудительные меры в отношении работодателей, которые не соблюдают законы о зарплате и рабочем времени, общественном строительстве или о детском труде.

Отдел Справедливых Условий Труда Генпрокуроры обеспечивает соблюдение следующих законов:

 • минимальный размер оплаты труда,
 • выплата заработной платы,
 • сверхурочное рабочее время,
 • превалирующая заработная плата,
 • детский труд,
 • выходные/отпуск,
 • защита прав временных работников,
 • и др.

Подача жалобы
Если вы считаете, что работодатель не следует этим законам, вы можете обратиться за помощью в подаче жалобы, позвонив на нашу горячую линию по тел. 617-727-3465.


Законы штата Массачусетс о заработной плате и рабочем времени pdf format of W/H Poster 2017 Russian

Гарантированные Больничные Дни: Уведомление о правах работающих (Earned Sick Time Notice of Rights) pdf format of Russian
file size 2MB

Законы о детском труде в штате Массачусетс (Child Labor Laws)  pdf format of CLL-Russian.pdf

Пособие: права и обязанности на рабочем месте pdf format of Пособие: права и обязанности на рабочем месте

Italiano (Italian)

L'Ufficio del Procuratore Generale lavora per tutelare i dipendenti dallo sfruttamento e definisce pari opportunità per i datori di lavoro. La Divisione per il lavoro equo del nostro ufficio prende misure coercitive contro quei datori di lavoro che non rispettano le leggi in relazione a salari e ore di lavoro, edilizia pubblica o lavoro minorile.

La Divisione per il lavoro equo dell’Ufficio del Procuratore Generale si occupa dell’attuazione delle leggi su:

 • salario minimo,
 • pagamento dei salari,
 • ore di lavoro straordinario,
 • salario prevalente,
 • lavoro minorile,
 • assenze dal lavoro,
 • diritti dei lavoratori a tempo determinato, 
 • e molto di più.

Presentare una denuncia

Se ritenete che un datore di lavoro non abbia rispettato queste leggi, rivolgersi al numero verde della nostra Divisione per il lavoro equo a 617-727-3465 per ricevere supporto nel presentare una denuncia.


Congedo per malattia maturato: Notifica di diritti dei dipendenti (Earned Sick Time Notice of Rights) pdf format of Italian
file size 2MB

Legge del Massachusetts sul salario e le ore di lavoro pdf format of Legge del Massachusetts sul salario e le ore di lavoro

Guida ai Diritti e Responsabilità sul Posto di Lavoro pdf format of Guida ai Diritti e Responsabilità sul Posto di Lavoro

Français (French)

Le Bureau du Procureur Général s'efforce de protéger les salariés contre toute forme d'exploitation et établit des règles du jeu équitables pour les employeurs. Notre bureau du travail équitable prend les mesures nécessaires contre les employeurs qui ne respectent pas les lois sur les salaires et les horaires, les projets publics de construction ou le travail des enfants.

La Division du Travail Équitable du Bureau du Procureur Général applique les dispositions législatives relatives aux sujets suivants :

 • salaire minimum,
 • paiement du salaire,
 • heures supplémentaires,
 • salaires en vigueur,
 • travail des enfants,
 • congés de travail,
 • protections des intérimaires 
 • et bien plus encore.

Déposer une plainte

Si vous pensez que votre employeur ne respecte pas ces lois, vous pouvez contacter la ligne d'assistance de la division du travail équitable en composant le 617-727-3465 pour qu'on vous aide à déposer une plainte.

Lois du travail du Massachusetts concernant les salaires et les horaires pdf format of Lois du travail du MA concernant les salaires

العَرَبِيَّة ‎(Arabic)

يعمل مكتب المدعي العام لحماية الموظفين من الاستغلال ويوفر مكاناً مناسباً لأرباب العمل لممارسة عملهم. وتعمل شعبة العمل العادل (Fair Labor Division) التابعة لمكتبنا على اتخاذ إجراءات ضد أرباب العمل الذين لا يتّبعون القوانين الخاصة بالأجور وساعات العمل، وأعمال البناء العامة، وعمالة الأطفال.

وتعمل شعبة العمل العادل التابعة لمكتب المدعي العام على تطبيق القوانين المتعلقة بما يلي:

 • الحد الأدنى للأجور
 • دفع الأجور
 • ساعات العمل الإضافية
 • اجور العمل بناءً على عدد الساعات التي يعملها المرء
 • عمالة الأطفال
 • إجازات العمل
 • إجراءات حماية العمال المؤقتين
 • والمزيد

تعبئة نموذج للشكوى

إذا كنت تعتقد بأن أحد أرباب العمل لم يتبع هذه القوانين، يمكنك الاتصال بالخط الساخن لشعبة العمل العادل (Fair Labor Division) على الهاتف: (617)727-3465 وذلك لمساعدتك في تعبئة نموذج للشكوى.


دليل للحقوق والمسؤوليات في مكان العمل pdf format of wagehour-brochure-2016-arabic 121216.pdf

قوانين ولاية ماساتشوستس بخصوص الأجور وساعات العمل pdf format of قوانين ولاية ماساتشوستس بخصوص الأجور وساعات العمل

한국어 (Korean)

법무부는 착취로부터 노동자를 보호하고 고용주를 위한 공평한 경쟁의 장을 마련하기 위해  일하고 있습니다. 법무부 공정근로과는 임금 및 근로시간, 공공사업 및 미성년자 노동법을 위반하는 고용주에 대해서 법적 조치를 취하고 있습니다.

법무부의 공정근로과는 다음과 같은 사항에 대해 법을 집행합니다:

 • 최저 임금
 • 임금 지급
 • 초과근무 수당
 • 현행 임금
 • 미성년자 노동
 • 휴가 제도
 • 비정규직 근로자 보호
 • 기타 사항

위반 사항 신고

위와 같은 법을 준수하지 않은 고용주를 신고하기 위해 도움이 필요하시면 공정근로과 직통번호(617-727-3465)로 전화주세요.

매사추세츠 임금 및 근로시간법 pdf format of 매사추세츠 임금 및 근로시간법

직장에서의 권리와 책임 안내 pdf format of 직장에서의 권리와 책임 안내