Nhiệm vụ của chúng tôi...tạo sự khác biệt trong cuộc sống của trẻ em bằng cách bắt buộc cha mẹ thực thi các trách nhiệm tài chính. Phòng Thực thi Hỗ trợ Trẻ em (CSE) sẵn sàng giúp cha mẹ về việc thiết lập quan hệ cha con, các lệnh hỗ trợ trẻ em, các lệnh bảo hiểm y tế, nhận tiền sự hỗ trợ trẻ em, và yêu cầu tòa án sửa đổi lệnh hỗ trợ trẻ em khi hoàn cảnh thay đổi. Quý vị có thể tìm thấy thông tin về dịch vụ của chúng tôi hoặc nộp đơn xin các dịch vụ của chúng tôi trên trang web này. Nếu quý vị nhận được trợ cấp của chính quyền, quý vị cũng có thể nói chuyện với nhân viên phụ trách hồ sơ của quý vị tại Department of Transitional Assistance (Sở Hỗ trợ Chuyển tiếp); tuy nhiên, quý vị không cần phải có trợ cấp của chính quyền để CSE giúp quý vị.

Dưới đây là các đường dẫn đến các tài liệu hiện có bằng ngôn ngữ của quý vị. Quý vị sẽ cần tải về phần mềm Acrobat Reader để xem các tài liệu PDF. Nếu cần thêm thông tin, quý vị có thể gọi cho chúng tôi tại số 1-800-332-2733 hoặc gửi email cho chúng tôi tại CSE General Comments (Các Chú giải Chung về CSE).