Những bản dịch trang web và các trình phát video của Sở Thuế Vụ được thực hiện qua quá trình xử lý bằng máy tính/tự động do Google Translation cung cấp, một dịch vụ biên dịch miễn phí,. Những bản dịch do máy tính xử lý đôi khi chỉ có tính chính xác tương đối so với nội dung của bản gốc. Không nên coi bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp có thể có lỗi sai về ngôn ngữ hoặc nghe khó chịu. Sở Thuế Vụ Massachusetts hoặc Khối Thịnh Vượng Chung Massachusetts, hoặc bất kỳ cơ quan, viên chức, hoặc người lao động nào của Khối Thịnh Vượng Chung Massachusetts không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, hoặc tính chất hợp thời của bất kỳ thông tin nào được hệ thống này biên dịch và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra do tin vào tính chính xác, độ tin cậy, hoặc tính chất hợp thời của những thông tin đó. Bất kỳ người nào hoặc thực thể nào tin vào thông tin có được từ hệ thống này phải tự chịu rủi ro về thông tin mình có được. Xin lưu ý: ứng dụng Google Translation trên trang web của chúng tôi yêu cầu máy tính có chạy JavaScript. Đối với những người có máy tính không chạy JavaScript, Google có trang cung cấp bản dịch thay thế theo định dạng không chạy JavaScript.