Trang Chủ của FAIP      Tài Liệu Bài Huấn Luyện FAIP

Trong nổ lực nhằm gia tăng đối thoại và nâng cao sự hiểu biết giữa cảnh sát và cộng đồng, Ban Điều Hành An Toàn và An Ninh Công Cọng Massachusetts đã triển khai chương trình Cảnh Sát An Toàn Công Bằng và Vô Tư (FAIP). FAIP là một sáng kiến dựa trên mạng internet được triển khai để cho các nhà chuyên môn thi hành luật ở Massachusetts và các thành viên cộng đồng một sự hiểu biết mới mẽ về các vấn đề liên quan đến cái thường được cho là "thành kiến" sắc tộc".

Các tài liệu huấn luyện FAIP được soạn thảo, sử dụng tài trợ liên bang, để nói rõ là cảnh sát và cộng đồng có thể cùng phối hợp với nhau để hiểu rõ hơn và vượt qua các ảnh hưởng văn hóa và các thành kiến tiềm ẩn. Kết quả của các nổ lực này sẽ nhằm làm gia tăng một bầu không khí ngày càng tin cậy và nâng cao hiệu quả của công việc cảnh sát.

Chương trình FAIP gồm có năm mô-đun huấn luyện. Các chủ đề được đề cập trong các mô-đun gồm có ảnh hưởng văn hóa, thành kiến tiềm ẩn và các nhân tố sinh học bẩm sinh ảnh hưởng cách thức mà cá nhân phản ứng trong một loạt các tiếp xúc của cộng đồng và cảnh sát. Các ảnh hưởng này, như ảnh hưởng và hậu quả, được các nhà chuyên môn xem xét từ góc độ của cảnh sát và cộng đồng.

Ban Điều Hành An Toàn và An Ninh Công Cọng Massachusetts cung cấp chương trình đến các nhà chuyên môn thi hành luật và các thành viên của cộng đồng trên khắp bang.