Polis ki Jis ak San Patipri   Dokiman Fòmasyon FAIP

Nan yon jefò pou ankouraje dyalòg ak pwomosyon pi bon konpreyansyon ant lapolis ak kominote a, Biwo Egzekitif Pwoteksyon ak Sekirite Piblik Massachusetts la te devlope yon pwogram pou Polis ki Jis ak San Patipri(FAIP). FAIP se yon inisyativ ki te devlope pou ede bay polisye Massachusetts yo ak manm kominote a nouvo ide sou bagay ki gen pou wè ak sa yo rele "pwofilaj etnik",  ki se lè polis yo fikse sou yon ras oswa gwoup etnik an patikilye.

Dokiman fòmasyon FAIP yo te devlope, ak yon bous federal, pou souliye kijan ni polis ak kominote a kapab travay ansanm pou konprann ak genyen laviktwa kont enfliyans kiltirèl ak prejije enkonsyan. Rezilta jefò sa yo se pral pou pwomouvwa yon atmosfè ki gen plis konfyans ak yon amelyorasyon nan efikasite travay polis yo.

Pwogram FAIP a gen senk modil fòmasyon. Sijè nou kouvri nan modil yo gen enfliyans kiltirèl, prejije enkonsyan ak menm faktè byolojik moun fèt ak yo ki enfliyanse fason moun reyaji pandan plizyè diferan entèraksyon ant moun nan komite a ak lapolis. Nou gen ekspè ki pral itilize ni pwendvi lapolis ak pwendvi kominote a pou egzaminen enfliyans sa yo, tankou efè yo ak konsekans yo.

Biwo Egzekitif Pwoteksyon ak Sekirite Piblik Massachusetts la te mete pwogram FAIP a disponib pou pwofesyonèl nan aplikasyon lalwa ak manm nan kominote a toupatou nan Massachusetts.