Premye Modil

  Right arrow symbol.  Apèsi ak Istwa Sou Pwofilaj Etnik 

Modil 1 bay yon apèsi sou pwofilaj etnik, jan yo defini li ak sa tribinal la panse sou li. Modil sa a gade sitiyasyon espesifik kote li akseptab pou itilize idantifikasyon daprè ras oswa gwoup etnik, ak kijan an jeneral li pa yon fason efikas pou idantifye moun yo sispèk.

 Videyo Fòmasyon pou Modil sa a
YouTube image Modil 1 - Pati 1   Modil1 - Pati 2

 

 Dezyèm Modil

Right arrow symbol.  Evalyasyon Aktivite Kriminèl

Nan Modil 2 nou gade fason yo evalye konpòtman kriminèl, epi mete kèk altènatif ki pi efikas pase pwofilaj etnik. Epi tou nou pral gade kijan lespri enkonsyan nou ak menm kèk nan pati biyolojik nou afekte fason nou prejije kont moun. Moun k ap gade videyo yo pral aprann pou rekonèt ak debat kont kèk nan konpòtman sa yo ki fè pati byolojik nou.

Videyo Fòmasyon pou Modil sa a

YouTube image Modil 2 - Pati 1   Modil 2 - Pati 2

 Twazyèm Modil

Right arrow symbol.  Rankont ak Lapolis Daprè Pwendvi Polis la ak Moun Ki Pa Blan

Modil 3 genyen yon diskisyon sou aspè sosyal kilti ak prejije.

Epi tou li egzaminen konsèp prejije, diskriminasyon, rasis, ak diferans pami bagay sa yo, ansanm ak kijan tout bagay sa yo gen konsekans sou relasyon lapolis ak kominote a.

Videyo Fòmasyon pou Modil sa a

YouTube image Modil 3 - Pati 1   Modil 3 - Pati 2

Katriyèm Modil

Right arrow symbol.  Yon Angajman Sitwayen Yo Nan Diskisyon Pwofilaj Etnik Oswa Sa Moun Panse Li Ye

Modil 4 gade entèraksyon ant kominote a ak lapolis ak kijan plizyè nan faktè nou te diskite nan modil avan yo afekte konfli ki fèt chak jou sou wout la. Li eksplike kijan kèk fwa menm lè polis yo ap fè yon bon travay li kapab parèt tankou se prejije, men souliye sou valè polis la bay yon bon relasyon ak kominote a.

Videyo Fòmasyon pou Modil sa a

YouTube image Modil 4

 Senkyèm Modil

Right arrow symbol.  Enfòmasyon Sou Koleksyon Ak Analiz Ka Yo Kanpe Moun

Nan Modil 5, nou pral gade metòd matematik ak estatistik pou koleksyon enfòmasyon ak kijan yo kapab itilize metòd sa yo pou detèmine si gen polis ki fiske sou yon kominote oswa rejyon an patikilye. Modil sa a diskite ki enfòmasyon pou kolekte, kijan pou kolekte li ak pwosesis kote yo analize enfòmasyon an lè y ap eseye etidye ensidans ki genyen, oswa pa genyen, pwofilaj etnik.

Videyo Fòmasyon pou Modil sa a

YouTube image Modil 5 - Pati 1   Modil 5 - Pati 2