Tổng quan và lịch sử của thành kiến chủng tộc  

Mô đun 1 – Phần 1

FAIP Vietnamese Module 1 Part 1 Video

FAIP Vietnamese Module 1 Part 1