Tiếp xúc với Cảnh sát từ Quan Điểm  của Cảnh sát và  qua Cách Nhìn của Người Da Màu

Mô đun 3 – Phần 1

FAIP Vietnamese Module 3 Part 1 Video

FAIP Vietnamese Module 3 Part 1