Tiếp xúc với Cảnh sát từ Quan Điểm  của Cảnh sát và  qua Cách Nhìn của Người Da Màu 

Mô đun 3 – Phần 2

FAIP Vietnamese Module 3 Part 2 Video

FAIP Vietnamese Module 3 Part 2