Fair and Impartial Policing Logo

Chúng tôi hy vọng các nhân viên thi hành luật pháp và các thành viên cộng đồng sẽ sử dụng thông tin ở trang web này để cùng phối hợp nhằm tăng cường lòng tôn trọng nhau, hợp tác với nhau và nâng cao an toàn công cọng.

- Mary Elizabeth Heffernan
Cựu bộ trưởng của cơ quan điều hành an toàn công cộng và an ninh

Xây Dựng Lòng Tin-Đạt Được Kết Quả

Right arrow symbol.  Thông tin về Chương Trình Cảnh Sát Công Bằng và Vô Tư         Right arrow symbol.   Tài Liệu Bài Huấn Luyện FAIP

 

Kính gởi các Công dân của Toàn Bang,  

Ban Điều Hành An Toàn và An Ninh Công Cọng vinh dự được chủ trì trang mạng thông tin này liên quan đến Công Tác Cảnh Sát Công Bằng và Vô Tư.

Thành kiến chủng tộc lâu nay đã là một đề tài đáng quan tâm và các biến cố gần đây một lần nữa đã khiến vấn đề chia rẽ này nổi lên hàng đầu.

Mục đích của trang mạng này là để cung cấp nguồn thông tin trợ giúp, công cụ giáo dục và huấn luyện cho cả nhân viên thực thi pháp luật và các thành viên cộng đồng. Trang mạng này cung cấp kiến thức sâu rộng về cách thức nhân viên thi hành pháp luật tiếp xúc với công dân. Trang này cũng cung cấp cho cộng đồng kiến thức sâu rộng về các yếu tố và quan ngại khác nhau mà một nhân viên cảnh sát phải xem xét khi đối mặt với một tình huống có thể nguy hiểm.

Chúng tôi hy vọng các nhân viên thi hành pháp luật và các thành viên cộng đồng sẽ sử dụng thông tin ở trang web này để cùng phối hợp nhằm tôn trọng nhau hơn, tăng cường hợp tác với nhau và nâng cao an toàn công cọng.

Xin kính chào,

Mary Elizabeth Heffernan
Cựu bộ trưởng
Các văn phòng điều hành an toàn công cộng và an ninh
Khối cộng đồng Massachusetts

Recommended Content

People also viewed...

You recently viewed...

Personalization is OFF. Your personal browsing history at Mass.gov is not visible because your personalization is turned off. To view your history, turn your personalization on.

Learn more on our .

*Recommendations are based on site visitor traffic patterns and are not endorsements of that content.