Fair and Impartial Policing Logo

Nou swete anplwaye lapolis yo ak manm kominote a pral itilize enfòmasyon ki nan sit sa a pou travay ansanm pou ogmante respè, koperasyon ak sekirite piblik pou tout moun.

- Mary Elizabeth Heffernan
 Ansyen Sekretè Biwo Egzekitif Pwoteksyon ak Sekirite Piblik

Nap Bati Konfyans - Pou Jwenn Rezilta

 

Chè Sitwayen Massachusetts,

Biwo Egzekitif Pwoteksyon ak Sekirite Piblik la kontan pou prezante sitwèb sa a ki chaje ak enfòmasyon sou fason pou gen travay Polis ki Jis ak San Patipri.

Pwofilaj etnik se yon bagay k ap bay pwoblèm depi yon bon tan epi kèk evènman ki sot pase vin fè moun ap pale sou  bagay sa a ki lakòz anpil divizyon yon lòt fwa ankò.

Rezon sit wèb sa a se pou nou kapab tounen yon resous ak yon zouti edikasyon ak fòmasyon pou lapolis ansanm ak manm kominote a. Sit sa a bay lide enpòtan sou fason lapolis antre an kontak ak sitwayen yo. Epi tou li bay kominote a lide sou plizyè faktè ak enkyetid yon polisye dwe konsidere lè li enplike nan yon sitiyasyon ki kapab gen danje.

Nou swete ni lapolis ak manm kominote a pral itilize enfòmasyon ki nan sit sa a pou travay ansanm pou kreye yon atmosfè ki respè, koperasyon ak sekirite piblik pou tout moun.

Salitasyon,

Mary Elizabeth Heffernan
Ansyen Sekretè
Biwo Egzekitif Pwoteksyon ak Sekirite Piblik
Massachusetts

Recommended Content

People also viewed...

You recently viewed...

Personalization is OFF. Your personal browsing history at Mass.gov is not visible because your personalization is turned off. To view your history, turn your personalization on.

Learn more on our .

*Recommendations are based on site visitor traffic patterns and are not endorsements of that content.