Objektif pou lè patisipan yo fini ak modil sa a:

 • Apre yon ti videyo tou kout, patisipan yo pral kapab defini pwofilaj etnik daprè definisyon lwa Massachusetts te bay epi dekri aplikasyon pratik definisyon yo rekonèt toupatou nan peyi a.
 • Apre yo fin revize egzanp yon ka, patisipan yo pral kapab dekri kijan pwofilaj etnik pa efikas pou evalye ak kanpe aktivite kriminèl..
 • Apre yon ti videyo tou kout ak patisipasyon nan yon egzamen volontè pou wè si yo konn prejije yo menm, patisipan yo pral kapab idantifye pwòp prejije pa yo epi fè yon lis estrateji ki limite enfliyans prejije sa yo nan desizyon y ap pran ak aksyon yo. Nap jwenn egzamen sa a sou entènèt nan https://implicit.Harvard.edu/implicit/demo.

I. Definisyon Pwofilaj Etnik

Gen plizyè definisyon pwofilaj etnik yo te prezante nan dènye dis ane yo. Nou bay kat nan definisyon sa yo epi nou konnen polisye Massachusetts yo sipoze respekte katriyèm definisyon an.

.

 1. Nou kapab defini pwofilaj etnik tankou nenpòt aksyon lapolis pran ki pa depann sou konpòtman yon moun oswa enfòmasyon yon moun yo fè konfyans bay sou yon moun an patikilye yo sispèk ap fè yon bagay ki pa sa, men ki depann sèlman sou karakteristik sa yo: ras, gwoup etnik, ak orijin nasyonal.
 2. Definisyon limite sou pwofilaj etnik la di si se sèlman ras oswa gwoup etnik yo itilize nan desizyon pou antre an kontak ak yon moun, lè sa a polis la te fè yon zak pwofilaj etnik. Sa vle di, si yon polisye kanpe yon moun sèlman pou ras li men se pa pou yon move konpòtman, lè sa a polisye a komèt yon zak pwofilaj etnik..
 3. Definisyon vag pwofilaj etnik la di si ras oswa gwoup etnik se youn nan plizyè karakteristik yo itilize nan desizyon pou antre an kontak ak yon moun, lè sa a polis la te fè yon zak pwofilaj etnik. Sa vle di, si yon polisye kanpe yon moun yon pati pou karakteristik tankou ras li ansanm ak yon move konpòtman tou, lè sa a polisye a komèt yon zak pwofilaj etnik.
 4. Lejislati Massachusetts te defini pwofilaj etnik ak sèks tankou "lè yo kenbe yon moun paske li gen yon gwoup kritè ki fè yo sispèk tout yon gwoup moun li fè pati a san yo pa gen okenn rezon pou sispèk moun sa a yo kanpe a li menm."

II. Lè yon ofisye gen bon enfòmasyon sou ras oswa sèks yon moun yo sispèk men yo pa konn ki moun li ye,  li akseptab pou itilize enfòmasyon sa a pou jwenn moun nan. An angle yo rele sa a "BOLO" oswa "be on the lookout" ki siyifi fè atansyon.

III. Èske Pwofilaj Etnik Efikas?

 1. Objektif sijè sa a se pou diskite si pwofilaj etnik yon mwayen efikas pou evalye ak kanpe konpòtman kriminèl. Ajans aplikasyon lalwa ki konsantre sou resous ki baze sou move  kwayans kote yo panse yon gwoup sitwayen gen plis chans patisipe nan zak kriminèl paske li fè pati yon gwoup etnik oswa ras pa yon resous efikas pou itilize. Si atansyon yon polisye konsantre sou yon gwoup paske li gen yon move kwayans konsa, lè sa a kriminèl ki pa fè pati gwoup sa a kapab pase san yo pa kenbe yo.
 2. To reyisit refere ak pwopòsyon rechèch kote yo twouve kontrebann.

Tablo sa a montre pousantaj "reyisit" nan chak jiridiksyon yo te jwenn kontrebann kote yo te fouye chofè ki blan, nwa, ak panyòl. Nou vle fè ou konnen tablo sa a pa bay enfòmasyon dirèk konsènan si te gen pwofilaj etnik nan chak jiridiksyon Epi tou li pa bay prèv dirèk sou pousantaj moun ki gen dwòg nan men yo.

 1. Dwàn Ameriken (ki rele Aplikasyon Lwa Imigrasyon ak Dwàn kounye a, oswa ICE pou angle) responsab pou jefò kont dwòg nan ayewopò nan peyi nou an ak lòt pò pou antre Ozetazini Ajans Dwàn nan te fè yon etid pou konpare rechèch ak "to reyisit" ant 1998 ak 2000. An 1998, yo te itilize pwofil ki gen ras ak gwoup etnik souvan. An 2000, Dwàn Ameriken an te adopte yon teknik pwofilaj ki te baze sou konpòtman epi yo te mete li nan sistèm nan pou ajan dwàn yo.

Etid la te rezilta plizyè diferan plent minorite yo te fè, sitou minorite fanm, konsènan kantite moun yo te fouye san rezon .

Koleksyon enfòmasyon se yon pati yon evalyasyon pwotokòl ak pratik dwàn. Rezilta (1998) yo te montre:

 1. Gen mwens minorite k ap vwayaje pase moun ki pa minorite yo.
 2. 43% moun yo te fouye yo te swa nwa oswa panyòl.
 3. Yo te fouye yon gwo kantite minorite pase blan.
 4. Pousantaj minorite ak kontrebann (to reyisit) la te pi ba pou blan (6.7% blan, 6.3 % nwa, 2.8% panyòl)
Dwàn Ameriken te mete refòm sa yo apre 1998.
 • Yo te re-fòme anplwaye yo pou baze rechèch yo sou konpòtman moun yo tan pou baze li sou karakteristik fizik tankou ras/gwoup etnik.
 • Yo te ogmante kontwòl sipèvizè. Avan 1998, ajan dwàn ki te nan pi ba nivo a te gen otorite pou fè rechèch ki anvayisan anpil. Apre refòm yo, ajan dwàn yo oblije gen otorizasyon sipèvizè yo pou fè rechèch ki anvayisan yo.
 • Yo te fikse sou peyi yo konnen gen anpil dwòg ki soti lakay yo. Yo te konsantre plis ak bay plis priyorite pou vòl ki soti nan peyi yo konnen dwòg soti lakay yo (tankou vòl ki soti nan Karayib la ak Amerik Disid yo).
Apre refòm yo, estatistik yo te montre:
 • 75% rediksyon nan rechèch yo
 • 226% ogmantasyon nan "reyisit"
 • 50% rediksyon nan rechèch ki anvayisan
 • 5% bagay yo sezi an plis
 • Yo te jwenn kontrebann sou 54% nan vwayajè yo te chwazi yo, plis pase 25% yo te gen an 1999
 • Rechèch nan kò moun te bese 59%, malgre sa yo te kenbe 19% bagay an plis.
Etid sa a montre kijan pwofilaj etnik pa efikas epi li ranfòse efikasite pwofilaj ki baze sou konpòtman an patikilye ak karakteristik kle. Men gen lòt rezon enpòtan ki montre pratik lapolis ki ankouraje pwofilaj etnik pa yon fason pratik pou lapolis travay ak regleman ki efikas epi genyen risk nan yo, tankou fè yo egzaminen moun ki pa fè pati gwoup la mwens.

IV. Prejije Enkonsyan

Plizyè moun nan sosyete nou an prejije kont moun ki nan lòt klas san yo pa rann kont sa. Sa vle di plizyè bagay.

 1. Se pa yon bagay moun nan rann kont li ap fè.
 2. Se yon fenomèn ki toupatou nan sosyete nou an.
 3. Jeneralman palan, nou konseye ofisye yo pou yo vin rann kont kalite prejije sa yo si li egziste pou pèmèt ofisye yo evalye tout gwoup pi byen.
 4. Gen yon egzamen disponib ki ka di ou si w prejije kont plizyè gwoup oswa klas moun parapò ak ras, gwoup etnik, oswa laj..
 5. Pou fòmasyon an ou dwe egzaminen pwòp prejije ou sou https://implicit.Harvard.edu/implicit/demo/

V.  Kisa lwa a ye nan nivo federal ak nan Massachusetts ki kontwole polisye yo parapò ak pwofilaj etnik?

 1. Se ka Commonwealth kont Lora a (2008) la pou yo swiv nan Massachusetts.
 2. Ka Arizona kont Gant la (2009)  se yon ka resan nan Kou Siprèm Etazini ki kapab chanje entèpretasyon lwa federal ak mete li nan menm liy ak lwa Massachusetts parapò ak lwa pou fouye ak sezi bagay moun Seksyon sa a pral gen yon diskisyon sou de ka enpòtan sa yo nan kontèks lwa pwofilaj etnik ki gen rapò ak  travay lapolis nan Massachusetts epi li bay ide pou manm kominote a sou dwa yo..

Dokiman Referans Pou Telechaje

 1. Practitioner's Guide pdf format of report_practitioners_guide.pdf
file size 3MB
 2. Commonwealth V. Lora pdf format of comm_v_lora.pdf
 3. Arizona V. Gant pdf format of arizona_v_gant.pdf
file size 1MB

Training Videos for this Module

YouTube image Module 1 - Part 1 Module 1 - Part 2