Objektif pou lè patisipan yo fini ak modil sa a:

 • Patisipan yo pral kapab dekri diferans ki genyen ant lè yo itilize opinyon yo ak lè yo pa fè patipri nan fason yo aplike karakteristik, konpòtman ak endikasyon dapre sitiyasyon
 • Patisipan yo pral kapab dekri efè posib "modèl mantal"  yo kapab genyen sou fason yo pran desizyon ak aji pandan kontak ant lapolis ak sitwayen

I. Lè yo Sispèk yon Moun an Patikilye ak Pwofilaj Konpòtman

A. Pifò moun dakò pwofilaj etnik pa bon epi se pa yon fason apwopriye pou ofisye yo kanpe moun nan trafik. Men se pa souvan nou tande medya oswa gwoup ki konsène yo pale sou "bon" fason pou idantifye kriminèl ak kanpe moun nan trafik. Pwoblèm nan se li difisil pou idantifye aktivite kriminèl. Kisa ki diferan siy ak endikasyon polisye yo kapab itilize pou envestige aktivite kriminèl? Èske li apwopriye sèlman pou kanpe yon moun sou gran wout la kote ki pa gen gwo jijman? Ki kote nou kapab konnen diferans ant bon travay lapolis ak pratik nou dwe doute?

B. Objektif modil sa a se pou eksplike diferan zouti ak endikatè ofisye yo gen disponib pou antre an kontak ak sitwayen yo. Sa vle di, nou pral eseye klarifye diferan bagay ki se eleman aktivite kriminèl ofisye yo dwe itilize pou fè travay yo pou respekte lalwa ak kanpe aktivite kriminèl. Entansyon nou nan modil sa a se pou klarifye ak ede ofisye yo eksprime endikasyon ak pwosesis ki genyen nan evalyasyon aktivite kriminèl.

C. Nou te divize "eleman aktivite kriminèl" nan twa kategori fondamantal pou bay eksplikasyon ak klarifikasyon: karakteristik, konpòtman ak endikatè sitiyasyon..

 1. Karakteristik se diferan aspè ki distenge moun epi ki kapab ede nan idantifikasyon yon moun.
 2. Konpòtman se aksyon yon moun pran epi yon ofisye kapab obsève aksyon sa dirèkteman oswa yon temwen kapab eksplike li apre li te pase.
 3. Endikatè Sitiyasyon se lòt eleman aktivite kriminèl epi nou kapab defini yo tankou sikonstans asosye, evenman, oswa enfòmasyon ki kapab sijere aktivite kriminèl.

D. Jan Pou Itilize Eleman Aktivite Kriminèl — Modèl Mantal

 1. Modèl  mantal yo ede moun konprann ak klase enfòmasyon. Lè manke enfòmasyon sou yon sitiyasyon nou gen tandans "ranpli" enfòmasyon sa a ak pwòp eksperyans, valè, kilti ak kwayans nou
 2. Modèl mantal yo pèmèt nou triye nan yon pil ki chanje ak enfòmasyon; yo evolye ak chanje apre tan pandan nou gen nouvo enfòmasyon ak eksperyans. Nòmalman yo gen anpil erè ak kontradiksyon men jeneralman yo tèlman vag nou kapab itilize yo menm si yo pa kòrèk.
 3. Modèl mantal yo soti nan pati primitif sèvo a yo rele Sistèm Lenbik la. Fonksyon prensipal sistèm sa a se pou siviv ak repwodwi. Sistèm Lenbik la opere anba konsyans nou epi li toujou ap trete pèsepsyon sansoryèl pou nenpòt bagay ki kapab yon menas oswa yon avantaj pou moun kapab siviv oswa repwodwi. Nenpòt pèsepsyon yo twouve ki se yon menas oswa avantaj kreye yon chanjman nan pati fizyolojik ak mantal la touswit epi li kapab lage òmòn ki fò anpil epi pwodwi kondisyon mantal tankou kòlè, laperèz, oswa plezi. Chanjman sa yo kòmanse avan moun nan konsyan epi li afekte santiman nou sou yon sitiyasyon ak desizyon nou.

Paske pati nan sèvo sa a gen yon nati primitif epi li bezwen aji vit ak pran desizyon ki nesesè pou siviv, Sistèm Lenbik la depann sou refleksyon prejije binè ki baze sou krent ki fè pati byolojik, eksperyans pèsonèl, edikasyon, ak kilti nou. Refleksyon Lenbik gen yon gwo tandans pou klase moun ak gwoup tankou swa "nou menm oswa yo menm". Sa vle di dapre karakteristik sipèfisyèl tankou ras, yo kapab otomatikman klase yon lòt moun oswa gwoup tankou yon moun danjere pou yo evite oswa yon bon moun pou yo ka rapwoche.

Lespri nou predispoze nan sitiyason yo twouve danjere oswa kritik pou depann sou refleksyon lenbik avan pwosesis refleksyon konsyan an fèt. Ki fè nou gen orijin gwo prejije ki baze sou ras ki enfliyanse sa nou panse sou lòt moun dapre ras ak gwoup etnik. Rechèch ki te fèt montre pifò moun, ak gwoup minorite yo ladan, itilize sistèm lenbik yo ki rele "prejije enplisit", epi yo asosye moun nwa ak danje epi yo vin vijilan anpil otomatikman yo wè youn.

 1. Yon gwo pwoblèm ki genyen se nou itilize modèl mantal yo san enfòmasyon espesifik. Sa vle di lè nou pa gen tout enfòmasyon yo byen, nou itilize modèl sa yo pou ede bay bagay yo sans. 

II. Konpòtman Lè Yo Kanpe Yon Moun

Pòsyon sa a nan fòmasyon an pral gen plizyè senaryo ki pral bay enfòmasyon pou lapolis ak sitwayen pandan yo kanpe yon moun nan trafik.

 1. Premye pati senaryo a pral pwendvi ofisye polis la lè li kanpe yon moun, epi pral gen bagay tankou fason yo kanpe moun ki pa rekòmande men polis yo fè li kanmenm.
 2. Dezyèm pati senaryo pral pwendvi chofè yo kanpe a, epi pral gen bagay tankou  konpòtman chofè yo ak konpòtman yo pa rekòmande men yo toujou fè yo devan lapolis
 3. Finalman, senaryo a pral montre kijan polis yo sipoze aji lè y ap kanpe moun ak sou kijan li pi bon daprè pwendvi ni polis la ak chofè a.