Objektif pou lè patisipan yo fini ak modil sa a:

 • Patisipan yo pral kapab defini kilti ak dezyèm kilti  kominote lapolis la ak konsekans li sou entèraksyon moun pandan kontak ant lapolis ak sitwayen yo.
 • Apre nou fin gade kèk ti videyo tou kout, patisipan yo pral kapab fè lis kwayans, fason moun panse ak aji ki kontribye nan pwendvi polisye ak sitwayen yo avan, pandan, ak apre yon kontak ant lapolis ak yon sitwayen.
 • Patisipan yo pral kapab dekri konsekans move lide moun genyen sou rankont  ant ak lapolis ak sitwayen yo..

I.Konsekans Kiltirèl Sou Travay Lapolis

A.  Kilti gen kwayans, valè ak fason panse, konpòtman ak koutim moun te pase yon jenerasyon a yon lòt. Li ede defini kisa ki yon konpòtman nòmal ye, oswa kisa ki bon ak pa bon nan lespri yon moun ak sa yo panse sou konsekans vyòl lalwa.

B. Dezyèm Kilti Lapolis.

 1. Tout polisye yo, pandan gen anpil enfliyans kwayans, valè, koutim ak konpòtman kilti y ap viv la, yo pataje valè, kwayans ak koutim kilti kominote lapolis la.
 2. Pami plizyè objektif polis yo genyen, kontwole krim ak kenbe yon kalite vi ki akseptab nan yon kominote se premye priyorite yo. Lè yo aplike lwa lasosyete sa ede yo atenn objektif sa yo.
 3. Otorizasyon polis yo pou arete ak ititlize fòs ak lòt teknik kontwòl pou jere konpòtman lasosyete se pi gwo bagay enpòtan ki separe polisye yo ak rès sosyete a.

C.  Kilti kapab afekte fason lapolis wè sitwayen yo ak fason sitwayen yo wè polis yo. Anpil fwa konsekans sa yo se kwayans, atitid, ak konpòtman ki enfliyanse yo epi li kapab gen yon move konsekans sou pwosesis pou bati konpreyansyon ant de gwoup yo. Baryè kiltirèl sa yo se:

 1. Prejije: Yon jijman oswa opinyon ki fòme avan yo konnen enfòmasyon yo byen, jeneralman ki gen panse ki negatif sou gwoup moun.
 2. Diskriminasyon: Aksyon ki baze sou panse prejije ak konpòtman ki pa ka jistifye kont yon ras oswa yon gwoup etnik ak moun ki fè pati gwoup la. Li eksprime tèt li ak distenksyon avèk desizyon ki fèt sou baz kote y ap prejije.
 3. Rasis: Yon kwayans ki vle fè kwè diferans pami ras yo detèmine siksè yon moun oswa yon gwoup, anpil fwa moun yo gen ide ras yo pi bon pase tout lòt ras.

II. .  Konsekans Emosyonèl Sou Moun Polis Kanpe yo

 1. Li difisil pou anpil polisye konprann konsekans emosyonèl sou moun yo kanpe yo. Pou ede nou prezante sitwayen k ap dekri sikonstans sa yo ak pwòp bouch yo.
 2. Konsekans sa yo kapab pi mal pou moun ki pa blan, sitou sa yo ki soti nan kilti yo pè lapolis, ak sa yo ki pa konprann sa ka pase a.
 3. Nou pral bay egzanp ki soti nan atelye lapolis/kominote pou mennen lakay mesaj ki di lè yo kanpe yon moun ki pa blan sa gen yon gwo konsekans sou lide polis la epi sa vin afekte kapasite yo pou jwenn koperasyon ak enfòmasyon nan men kominote a. Nòmalman, nan atelye polis/kominote yo, sitwayen yo pale sou kijan yo vle lapolis trete yo, kijan yo trete yo ak konsekans sa genyen sou emosyon yo. Pou kèk polisye, sa a se yon kout je anndan emosyon sitwayen yo pa jwenn souvan. Pou lòt moun, yo pa konvenk paske yo konnen moun yo kanpe yo te vyole lwa trafik epi yo merite pou kanpe yo. Sepandan, fòmasyon an pral souliye kijan ofisye yo gen anpil libète pou deside kiyès pou yo kanpe nan kontèks trafik la epi yo dwe vijilan ak rezon yo chwazi chofè sa a an patikilye pou kanpe. Ofisye yo dwe fè atansyon ak pwisans prejije enkonsyan ak enplisit ki baze sou ras kapab genyen sou desisyon yo.

III. Pwendvi Lapolis Lè Yo Kanpe Moun nan (Nan Atelye Polis/Kominote a)

Nòmalman, lapolis pale sou jan yo ta renmen yo trete yo lè yo kanpe yon chofè, kijan yo trete yo ak poukisa yo aji fason yo aji a pandan yo kanpe yon moun. Sa ki enteresan se, souvan nou twouve polis ak sitwayen yo vle menm bagay la - bay yo respè, pa fè prejije kont yo ak konprann sitiyasyon an. Bagay sa yo ede bati yon pon ant de gwoup sa yo.