Objektif pou lè patisipan yo fini ak modil sa a:

 • Lè yo fin revize videyo a, patisipan yo pral kapab:
  • Dekri sa gwoup minorite panse pwofilaj etnik ye.
 • Fè lis repons gwoup minorite yo sou sa yo panse pwofilaj etnik ye.
 • Dekri sa polisye yo panse pwofilaj etnik ye.
 • Fè lis repons polisye yo sou sa yo panse pwofilaj etnik ye.
 • Patisipan yo pral kapab fè lis eleman kle yon estrateji pou motive polisye yo ak sitwayen yo pou angaje nan diskisyon ak aktivite pou chèche bon solisyon sou pwofilaj etnik (kit se nan tèt yo sa ye oswa se yon reyalite).

I. Atitid ak Ide Anvè Pwofilaj Etnik

 1. Plizyè moun nan gwoup minorite yo gen yon ide espesifik ki byen devlope sou pwofilaj etnik - anpil fwa se paske yo menm  ak moun nan menm gwoup ak yo te viktim li. Menm nan kominote kote yo te fè bon jan etid epi etid la  te di pwofilaj etnik pa yon pwoblèm sistematik nan depatman polis la toujou gen moun nan kominote a ki gen gwo enkyetid. Atitid sa a se plis paske swa yo menm oswa yon pwòch yo kwè kontak yo ak lapolis te rezilta yon fòm prejije rasyal oswa etnik epi se pa te paske polis la jis oswa pa nan patipri. Rezon yo panse ak santi sa nan rasin solisyon defi nou genyen pou fòme yon relasyon ki fò epi gen respè ant lapolis ak pati nan kominote a ki santi lapolis prejije kont yo.  Se sa ki fè, li enpòtan pou mande moun sa yo opinyon yo epi fè yo pataje yo ansanm ak lapolis nan yon anviwònman kote y ap chèche solisyon.
 2. Se pa souvan moun ki nan lapolis pral di yo kwè ajans pa yo a fikse sou moun nan yon gwoup minorite. Posizyon pwofesyonèl la se pifò ajans aplikasyon lalwa rekonèt posiblite gen yon fòm prejije nan travay lapolis, menm si li limite, posib. Toujou rete yon pousantaj pwofesyonèl nan aplikasyon lalwa ki te di yo pa kwè polis yo  vrèman ap fè prejije  nan fason yo dekri  "pwofilaj etnik" la. Lè yo kwense yo ak sijè sa a, repons yo bay souvan se yo fè sa yo mande yo fè a epi rezilta travay yo se  "bon travay lapolis" epi  se pa "travay ki gen prejije" kote yo fiske sou yon gwoup an patikilye. Se sa ki fè, kèk nan yo te refize chanje pozisyon yo nan bagay sa a malgre gen yon kokennchenn enfòmasyon espesifik nan jiridiksyon pa yo ki montre konsekans eksperyans sèten gwoup ki pa egal akòz desizyon ak aksyon lapolis. Lòt moun nan pwofesyon an konprann kijan bagay sa a konplike epi di gen posiblite yon ti pousantaj nan ofisye ki kwè lè yo sible kèk moun paske yo fè pati yon ras ak/oswa gwoup etnik sa se "bon travay polis" men li pa travay polis ki gen prejije. Pwofesyonèl nan aplikasyon lalwa yo konsantre sou pawòl "ti pousantaj" la epi yo mande pou pa mete tout polisye nan lo moun ki prejije oswa rasis. Yon lòt vwa ankò, moun sa yo gen gwo konviksyon ak panse sa yo. Li enpòtan pou mande moun sa yo opinyon yo epi pataje fason polis sa yo panse a ak moun nan kominote a nan yon anviwònman kote y ap chèche solisyon.
 3. Yon lòt fason enpòtan lapolis panse se polisye ki pa blan ki kwè yo te swa wè aksyon polis ki ap prejije kont moun ak de grenn je yo oswa lapolis te fè yo sa yo menm tou.  Ofisye sa yo pral pataje eksperyans yo menm daprè yon pwendvi pèsonèl ak pwofesyonèl, epi pral gen ide nan leson ak atansyon yo fè pou bay pitit yo konsèy (sitou jenn pitit gason) daprè fason apwopriye pou aji si lapolis ta antre an kontak ak yo.
 4. Li difisil pou rezoud diferans sa yo - men la ede lè nou louvri liy kominikasyon ant lapolis ak moun ki pa blan yo pou akonpli ak tou de gwoup yo ap chèche: yon patenerya ki fò, gen konfyans, epi dirab. Nan kontèks sa a, kote tou de gwoup yo jwenn yon okazyon pou non sèlman tande sa lòt gwoup yo panse ak sa yo santi men jwenn rasin panse ak santiman sa yo tou, nou pral jwenn pi bèl opòtinite pou rezoud pwoblèm sa yo.
 5. Premye pa pou jwenn solisyon an se konpreyansyon epi anpati apre sa. Pwofesyonèl aplikasyon lalwa ak manm nan kominote a pral pi byen prepare pou konprann plizyè bagay enpòtan fòmasyon an eseye montre. Pou lapolis (a) efè prejije enkonsyan, (b) kijan to reyisit te devwale laverite epi montre kwayans minorite yo gen plis chans pou pote kontrebann pase lòt moun se yon bagay ki pa vre, ak (c) kijan moun yo kanpe yo santi yo; pou manm kominote yo (a) travay polis la gen pou fè ak enkyetid yo pou sekirite, (b) bezwen pou non sèlman rezoud krim, men anpeche yo, ak (c) dezi yo tout mete ansanm genyen pou sèvi ak pwoteje kominote yo. Sè sèlman lè sa a vrè rezolisyon diferans yo ap kòmanse fèt.