• Byenveni nan Biwo Sèvis Miltilang nan Biwo Egzekitif Travay & Devlopman Mendèv (EOLWD). Nou founi sèvis tradiksyon/entèpretasyon pou kliyan ak Konpetans Angle Limite (LEP) pou fasilite aksè a plizye pwogrram ak sèvis EOLWD.

    Sou paj sa w ap jwenn yon entwodiksyon a chak depatman EOLWD epi ak fòm ak piblikasyon ki disponib pou telechaje nan 11 lang: Espanyol, Pòtige, Kreyòl Ayisyen, Chinwa, Viyetname, Ris, Khmer, Laotian, ak Italiyen. Enfòmasyon so Worker’s Compensation disponib tou nan Kreyòl Cape Verdean epi an Arab.

Recommended Content

People also viewed...

You recently viewed...

Personalization is OFF. Your personal browsing history at Mass.gov is not visible because your personalization is turned off. To view your history, turn your personalization on.

Learn more on our .

*Recommendations are based on site visitor traffic patterns and are not endorsements of that content.