•             ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ຫ້ອງການບໍລິການຫລາຍພາສາ ທີ່ກົມບໍລິຫານ & ພັດທະນາ ກໍາລັງແຮງງານ (EOLWD). ພວກເຮົາສະໜອງການບໍລິການດ້ານພາສາ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມ ສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງຈໍາກັດ (LEP) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງໂຄງການ ແລະການ ບໍລິການຂອງ EOLWD ຫລາຍຢ່າງ.

     

                ຢູ່ໃນໜ້ານີ້ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນການແນະນໍາທ່ານຕໍ່ແຕ່ລະພະແນກຂອງ EOLWD ຕະຫລອດ ທັງແບບຟອມ ແລະໜັງສືຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດພິມອອກຈາກອິນເຕີເນັດໄດທີ່ຂຽນເປັນ 11 ພາສາ: ສະເປນ, ປອກຕຸຍໂກ, ຮາຍຕຽນ ເຄຣໂອເລ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ຣັດເຊຍ, ຂະແມ, ລາວ, ແລະອີຕາລີ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າແຮງງານແກ່ຄົນງານມີຢູ່ເປັນພາສາເຄບເວີດີນ ແລະ ອາຣັບ.

Recommended Content

People also viewed...

You recently viewed...

Personalization is OFF. Your personal browsing history at Mass.gov is not visible because your personalization is turned off. To view your history, turn your personalization on.

Learn more on our .

*Recommendations are based on site visitor traffic patterns and are not endorsements of that content.