• Chào mừng bạn đến với Văn phòng Dịch vụ đa ngôn ngữ (Office of Multilingual Services) tại Văn phòng điều hành của lực lượng lao động & Phát triển (Executive Office of Labor & Workforce Development - EOLWD). Chúng tôi cung cấp dịch vụ ngôn ngữ cho các khách hàng với hạn chế Anh ngữ  để cho phép họ có thể ứng dụng các chương trình và dịch vụ khác nhau của EOLWD.

    Trên trang này bạn sẽ tìm thấy một giới thiệu từng bộ phận của EOLWD, lấy mẫu đơn và xuất bản phẩm có sẵn trong 11 ngôn ngữ:  Tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Haiti Creole, Quốc ngữ, Việt ngữ, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Khmer, ngôn ngữ Lào, và tiếng Ý. Các thông tin về bồi thường công nhân cũng có sẵn trong ngôn ngữ Cape Verdean Creole và ngôn ngữ Ả Rập.  

Recommended Content

People also viewed...

You recently viewed...

Personalization is OFF. Your personal browsing history at Mass.gov is not visible because your personalization is turned off. To view your history, turn your personalization on.

Learn more on our .

*Recommendations are based on site visitor traffic patterns and are not endorsements of that content.