Fason pou jwenn yon apatman

Komisyon entwodiksyon: Se sèlman yon koutye imobilye oswa ajan imobilye ki kapab reklame yon frè poutèt li jwenn yon apatman. Ou dwe konnen kantite lajan an, dat peman, ak objektif frè a anvan w fè nenpòt tranzaksyon. Pa gen kantite lajan fiks pou frè a, paske se yon kontra ki fèt ant koutye lisansye a oswa ajan imobilye ak oumenm. ( M.G.L. c. 112 §87DDD-1/2)

Peman davans: Anvan w antre nan kay la, mèt kay la kapab resevwa sèlman peman pou premye ak dènye mwa lwaye a, yon mwa depo sekirite, ak frè pou acha ak enstalasyon yon seri pòt ak kle a. ( M.G.L. c. 186 §15B)

Dwa kont pratik diskriminasyon ilegal: Lalwa Massachusetts entèdi pratik diskriminasyon nan lojman ki baze sou ras, relijyon, peyi kote w fèt, laj, zansèt, eksperyans oswa sèvis nan fòs lame, sèks, preferans seksyèl, sitiyasyon fanmi, si w avèg, si w soud, oswa si w bezwen yon chen-gid, sof nan kay 2 fanmi kote mèt kay la abite. ( M.G.L. c. 151B §4) Okenn mèt kay pa kapab refize lwe ou yon apatman paske ou resevwa yon sibvansyon pou lwaye, paske apatman an gen plon, oswa, avèk kèk eksepsyon, paske w gen pitit.

Anvan w dakò pou Lokasyon an (oswa anvan w siyen yon lokasyon):

 • Pa fè peman davans sof si w sèten ou vle apatman an. Menm si ou kapab gen dwa legal pou jwenn ranbousman lajan ou jouk lè mèt kay la aksepte fòmèlman ou kòm yon lokatè, li kapab pa fasil pou jwenn ranbousman lajan sa a.
 • Fè kalkil frè ki estime pou sèvis piblik yo (sètadi, chofaj, kouran elektrik) lè w ap detèmine ki apatman ou kapab peye.
 • Chèche konnen sa ap mande w kòm peman davans oswa frè entwodiksyon.
 • Tcheke apatman an pou asire li nan yon kondisyon ki akseptab. Mete tout akò yo ansanm pou reparasyon alekri.
 • Evalye akò lokasyon ki pwopoze a ak dosye repons sipè-entandan ki p ap viv nan bilding lan lè gen ijans "apre lè biwo".
 • Pale avèk moun ki kapab vin vwazen ou osijè konpetans ak repitasyon mèt kay la ak/oswa konpayi jesyon an.

Kontra Lokasyon: Dapre règleman pou pwoteksyon konsomatè, yon mèt kay dwe mete enfòmasyon sa yo alekri nan kontra yon lokasyon:

 • Non, adrès ak nimewo telefòn mèt kay la ak moun ki responsab pou swen, antretyen ak reparasyon kay la;
 • Non, adrès ak nimewo telefòn moun ki gen otorizasyon pou resevwa avi vyolasyon lalwa epi pou aksepte avi pwosè sou non mèt kay la;
 • Kantite lajan depo garanti an ak divilgasyon dwa yo dapre lwa sou depo garanti.
 • Ou kapab vle rankontre pwopriyetè yon ti bilding kote l ap viv anvan w siyen kontra a. Sa kapab ankouraje yon bon relasyon senpatik okòmansman.

Mèt kay la dwe ba ou tou yon kopi egzekite kontra sa a nan 30 jou apre w fin siyen li. (940 CMR 3.17 (3)) Oumenm ak mèt kay la dakò vèbalman avèk dispozisyon lokasyon ou. Men li pi bon pou jwenn tout dispozisyon yo alekri.

Kalite Lokasyon

Dwa legal ou kapab pa menm selon kalite lokasyon ou genyen.

Yon Lokatè ki gen yon Lokasyon se moun ki siyen yon lokasyon pou lwe yon apatman patikilye pou yon peryòd tan espesifik. Dapre lokasyon sa a, mèt kay la pa kapab ogmante pri lwaye ou jouk nan fen lokasyon an, epi li pa kapab eseye mete w deyò nan kay la nan fen lokasyon ou, sof si w vyole kontra lokasyon an. Ou gen obligasyon legal pou peye lwaye ou jouk nan fen lokasyon. Men, si w bezwen sòti nan kay la anvan fen lokasyon an, nan pifò ka, mèt kay la gen yon obligasyon pou ede w diminye domaj ou. Pou fè sa, li dwe chèche yon lòt lokatè pou ranplase ou.

Yon Lokatè-san-Limit se yon moun ki okipe yon apatman li lwe san yon kontra lokasyon, men ki peye lwaye a chak peryòd (anjeneral pa mwa). Kontra pou Lokasyon san limit lan kapab fèt swa alekri oswa aloral. Swa mèt kay la oswa oumenm kapab sispann aranjman sa a nenpòt kilè depi w bay avi a 30 jou davans oswa yon peryòd konplè lokasyon an davans, kèlkeswa sa ki pi long lan. Pa gen rezon ki obligatwa pou sispann aranjman an. Si mèt kay la vle ogmante pri lwaye a, li dwe voye ba ou yon avi legal konvnab pou sispann lokasyon an, epi li dwe fè w yon òf pou rete nan apatman an pou pri lwaye ki ogmante a.

Si w jwenn sibvansyon pou peye lwaye ou, ou kapab gen dwa ak responsablite diferan pase sa ki rezime nan tiliv enfòmasyon sa a.

Peman Lwaye a

Antan yon lokatè, ou gen dwa yon responsablite legal pou peye mèt kay la lwaye a pou itilizasyon yon kite ki nan yon bon kondisyon. Lalwa Massachusetts ba ou tou dwa ki pwoteje peman ou fè bay mèt kay la. ( M.G.L. c. 186 §15B)

Peman Davans: Se yon pratik malonèt ak mansonjè pou yon mèt kay mande w peman lwaye davans an plis peman lalwa pèmèt li resevwa a. (Al gade seksyon Fason pou jwenn yon apatman.)

Penalite pou peman anreta: Yon mèt kay pa kapab reklame enterè oswa yon penalite sou peman lwaye anreta jouk 30 jou apre dat pou w ta peye lwaye a. Men, mèt kay la kapab kòmanse pwosesis degèpisman imedyatman, menm si w gen yon jou reta nan peman lwaye a. Mèt kay la pa kapab itilize yon dispozisyon penalite kontrè pou ankouraje w peye bonè. Pa egzanp, li ilegal pou yon mèt kay diminye pri lwaye ou a 10% si w peye lwaye a nan premye senk (5) jou mwa a.

Ogmantasyon pri lwaye: Yon pri lwaye kapab nenpòt kantite lajan mèt kay la vle fè w peye. Pri lwaye pou yon lokatè ki gen yon kontra lokasyon kapab ogmante sèlman lè peryòd lokasyon ekspire. Lokatè-san-limit yo kapab konstate yon ogmantasyon pri lwaye yo nenpòt kilè, depi yo resevwa avi pou sa omwen yon peryòd lwaye konplè, men mwens pas e30 jou, anvan li vin anvigè.

Depo garanti ak Peman lwaye dènye mwa: Peman lwaye dènye mwa a se peman davans pou mèt kay la pou dènye mwa lokasyon an. Yon depo garanti se yon depo lajan pou bay mèt kay la pou asire lwaye a ap peye epitou pou asire lòt w ap satisfè lòt responsablite kontra lokasyon an. Yon mèt kay kapab pa mande yon depo garanti ki depase kantite lajan pri lwaye premye mwa a. Kantite lajan ki obligatwa pou garanti lwaye dènye mwa a pa janm kapab depase vrè pri lwaye dènye mwa a, men, yon mèt kay kapab mande yon lokatè pou ogmante kantite lajan pri lwaye dènye mwa a pou amonize nenpòt ogmantasyon nan pri lwaye a. Ni mèt kay la ni oumenm pa kapab transfere yon peman pou itilizasyon lòt san konsantman lòt pati a.

Resi: Depi mèt kay la resevwa peman lwaye dènye mwa a ak/oswa yon depo garanti, li dwe ba ou yon resi pou chak peman davans. Si mèt kay la resevwa peman lwaye dènye mwa a, li dwe ba ou etadkont ki endike ou gen dwa pou resevwa enterè sou pri lwaye sa a epi ou ta dwe bay mèt kay la yon nouvo adrès kote pou li voye enterè a lè peryòd lokasyon ou fini.

Enterè: Mèt kay la dwe peye enterè sou depo garanti a ak peman lwaye dènye mwa alafwa. Dapre lalwa, mèt kay la gen obligasyon pou peye enterè a depi 1ye janvye 1972 ak lwaye dènye mwa a depi 1ye avril 1984.

Depo garanti: Ou gen dwa pou resevwa swa 5% enterè oswa kèlkeswa pi piti kantite lajan ou resevwa labank kote depo garanti a te ye, si w ap viv nan apatman an pandan omwen yon ane. Lalwa egzije mèt kay la pou li mete depo garanti a nan kont apa ki bay enterè nan yon bank Massachusetts. Nan 30 jou ki vin apre w mèt kay la fin resevwa depo garanti a, li dwe ba ou yon resi ki idantifye non ak adrès bank lan, nimewo kont lan ak kantite lajan ki depoze nan bank lan.

Peman lwaye pou dènye mwa: Ou gen dwa pou resevwa 5% enterè oswa kèlkeswa pi piti kantite lajan mèt kay la resevwa nan bank lan kote mèt kay la te depoze lajan depo garanti a. Si peman lwaye pou dènye mwa a pa depoze nan yon kont labank, mèt kay la dwe peye 5 pousan enterè sou lajan sa a chak ane. Ou pa oblije ap viv nan apatman an pandan yon ane pou w kapab kalifye pou resevwa enterè a.

Peman enterè: Enterè a fèt pou peye chak ane nan dat anivèsè lokasyon ou. Mèt kay la dwe voye ba ou yon etadkont pou enterè li dwe ou, epitou li dwe swa ajoute enterè a oswa pèmèt ou retire kantite lajan enterè ye nan pwochen peman lwaye a. Si w pa resevwa enterè a nan 30 jou ki vin apre anivèsè dat lokasyon ou, ou kapab retire enterè a nan peman lwaye pou pwochen mwa a. Depi w sispann lokasyon ou, mèt kay la dwe peye w nenpòt enterè li dwe ou nan 30 jou ki vini apre dat ou sispann lokasyon ou.

Deklarasyon sou Kondisyon: Si yon mèt kay oswa ajan li pran yon depo garanti, li dwe ba ou yon deklarasyon apa pou kondisyon ki genyen sou apatman ou avèk yon lis detaye nenpòt domaj ki genyen nan apatman an. Mèt kay oswa ajan li dwe ba ou deklarasyon sa a depi li fin resevwa lajan depo garanti a oswa nan 10 jou ki vini apre lokasyon apatman an kòmanse, kèlkeswa sa ki vin pi ta a. Si w pa dakò avèk sa ki nan deklarasyon an, ou dwe retounen yon kopi korije ba mèt kay la nan 15 jou ki vini apre w fin resevwa lis la oswa nan 15 jou ki vini apre w fin abite nan apatman an, kèlkeswa sa ki vin pi ta a. Si w pa retounen lis la epi annapre ou rele mèt kay la lajistis pou resevwa depo garanti ou, yon tribinal kapab konsidere ou pa t fè sa tankou ou te dakò lis la te okonplè ak kòrèk. Si w soumèt yon lis domaj apa, mèt kay la dwe retounen li ba ou nan 15 jou ki vini apre dat li resevwa yon repons alekri aklè sou akòz a oswa sou dezakò a.

Deklarasyon siyen an ak deklarasyon orijinal sou kondisyon an reprezante baz pou fè lòt dediksyon pou domaj. Si mèt kay la pa ba ou yon Deklarasyon sou Kondisyon, ou ta dwe ekri pwòp deklarasyon sou kondisyon ou epi voye yon kopi ba mèt kay la oswa ba ajan li epitou ou ta dwe sere yon kopi nan dosye ou.

Depo garanti: Ou gen dwa pou resevwa swa 5% enterè oswa kèlkeswa pi piti kantite lajan ou resevwa labank kote depo garanti a te ye, si w ap viv nan apatman an pandan omwen yon ane. Lalwa egzije mèt kay la pou li mete depo garanti a nan kont apa ki bay enterè nan yon bank Massachusetts. Nan 30 jou ki vin apre w mèt kay la fin resevwa depo garanti a, li dwe ba ou yon resi ki idantifye non ak adrès bank lan, nimewo kont lan ak kantite lajan ki depoze nan bank lan.

Peman lwaye pou dènye mwa: Ou gen dwa pou resevwa 5% enterè oswa kèlkeswa pi piti kantite lajan mèt kay la resevwa nan bank lan kote mèt kay la te depoze lajan depo garanti a. Ou pa oblije ap viv nan apatman an pandan yon ane pou w kapab kalifye pou resevwa enterè a.

Peman enterè: Enterè a fèt pou peye chak ane nan dat anivèsè lokasyon ou. Mèt kay la dwe voye ba ou yon etadkont pou enterè li dwe ou, epitou li dwe swa ajoute enterè a oswa pèmèt ou retire kantite lajan enterè ye nan pwochen peman lwaye a. Si w pa resevwa enterè a nan 30 jou ki vin apre anivèsè dat lokasyon ou, ou kapab retire enterè a nan peman lwaye pou pwochen mwa a. Depi w sispann lokasyon ou, mèt kay la dwe peye w nenpòt enterè li dwe ou nan 30 jou ki vini apre dat ou sispann lokasyon ou.

Deklarasyon sou Kondisyon: Si yon mèt kay oswa ajan li pran yon depo garanti, li dwe ba ou yon deklarasyon apa pou kondisyon ki genyen sou apatman ou avèk yon lis detaye nenpòt domaj ki genyen nan apatman an. Mèt kay oswa ajan li dwe ba ou deklarasyon sa a depi li fin resevwa lajan depo garanti a oswa nan 10 jou ki vini apre lokasyon apatman an kòmanse, kèlkeswa sa ki vin pi ta a. Si w pa dakò avèk sa ki nan deklarasyon an, ou dwe retounen yon kopi korije ba mèt kay la nan 15 jou ki vini apre w fin resevwa lis la oswa nan 15 jou ki vini apre w fin abite nan apatman an, kèlkeswa sa ki vin pi ta a. Si w pa retounen lis la epi annapre ou rele mèt kay la lajistis pou resevwa depo garanti ou, yon tribinal kapab konsidere ou pa t fè sa tankou ou te dakò lis la te okonplè ak kòrèk. Si w soumèt yon lis domaj apa, mèt kay la dwe retounen li ba ou nan 15 jou ki vini apre dat li resevwa yon repons alekri aklè sou akòz a oswa sou dezakò a.

Deklarasyon siyen an ak deklarasyon orijinal sou kondisyon an reprezante baz pou fè lòt dediksyon pou domaj. Si mèt kay la pa ba ou yon Deklarasyon sou Kondisyon, ou ta dwe ekri pwòp deklarasyon sou kondisyon ou epi voye yon kopi ba mèt kay la oswa ba ajan li.

Dediksyon nan Depo Sekirite a pou domaj: Mèt kay la dwe retounen depo garanti a ba ou oswa sa ki rete ladan nan 30 jou ki vini apre w fin sispann lokasyon an. Mèt kay la kapab sèlman retire nan depo sekirite a pou bagay sa yo:

 • nenpòt lwaye ki pa t peye epi ki pa t byen difere oswa dedui dapre lalwa;
 • nenpòt ogmantasyon nan taks sou byen imobilye (enpo lokatif) si w te gen obligasyon pou peye li dapre yon kloz endeksasyon fiskal valid nan lokasyon ou; epi
 • yon kantite lajan rezonab ki nesesè pou repare nenpòt domaj ki fèt nan apatman an akòz oumenm, nenpòt moun ou kontwole oswa nenpòt moun ou aksepte vini nan apatman an. Yon kantite lajan kapab dedui tou pou domaj bèt nan kay lakòz . Ou pa gen obligasyon pou peye pou domaj rezonab ki asosye avèk itilizasyon nòmal apatman an.

Si apatman an domaje, mèt kay la dwe ba ou yon lis detaye domaj yo ak reparasyon ki nesesè nan 30 jou ki vini apre lokasyon ou sispann. Mèt kay la oswa ajan li dwe fè deklarasyon sou sèman pou lis sa a, sinon l ap jwenn pwoblèm ak sanksyon pou fo temwayaj li bay. Answit, mèt kay la oswa ajan li dwe ba ou dokiman alekri kòm prèv ki endike depans ki fèt oswa estimasyon depans pou reparasyon sa yo, tankou estimasyon, bòdwo oswa resi.

Transfè peman davans ba nouvo mèt kay: Depi bilding lan vann oswa transfere, mèt kay la dwe bay nouvo mèt kay la kredi pou peman lwaye pou dènye mwa a ak depo garanti ou ki genyen nenpòt enterè akimile. Nouvo mèt kay la dwe bay avi alekri pou fè konnen transfè a nan 45 jou ki vini apre dat li resevwa lajan ou. Si ansyen mèt kay la pa transfere peman davans yo ba nouvo mèt kay la, li toujou gen responsablite sa a, men nouvo mèt kay la dwe gen obligasyon pou ou pou kantite lajan peman davans lan. Nouvo mèt kay la kapab satisfè obligasyon sa a lè li akòde ou lwaye gratis pou yon tan ki vo peman ki fèt yo.

Ou gen dwa pou ranbousman depo garanti ou imedyatman si mèt kay la ....:

 • pa mete dosye depo garanti a adispozisyon ou pou fè enspeksyon nan lè biwo louvri; oswa
 • [a ba ou, nan 30 jou ki vini apre li fin resevwa depo garanti a, yon resi ki genyen ladan non ak adrès bank lan ak nimewo kont depo a;
 • fè dediksyon pou domaj epi li pa ba ou yon lis detaye domaj yo nan 30 jou ki vini apre sispansyon lokasyon ou; oswa
 • itilize lokasyon ki genyen dispozisyon ki vyole lwa sou depo sekirite a epi li fè tantativ pou aplike dispozisyon sa yo oswa li fè tantativ pou fè w siyen yon anilasyon dwa ou.

Nan ka ki endike anwo a, mèt kay la pa kapab kenbe depo garanti ou pou okenn rezon, ni li pa kapab fè dediksyon ladan pou domaj.

Epi si mèt kay la pa ....:

 • depoze depo garanti a nan yon kont labank;
 • remèt ou depo garanti a (oswa sa ki rete ladan apre dediksyon legal yo) avèk enterè nan 30 jou ki vini apre dat lokasyon ou sispann; oswa
 • transfere depo garanti a oswa peman lwaye pou dènye mwa a ba nouvo mèt kay la;

... Ou gen dwa pou jwenn ranbousman depo garanti ou imedyatman AK 3 fwa domaj-enterè, plis frè tribinal, ak frè rezonab avoka. Ou gen dwa tou pou resevwa 3 fwa lajan domaj-enterè, enterè mèt kay la pa peye ou, frè tribinal ak frè rezonab avoka si mèt kay la pa peye ou enterè sou peman lwaye pou dènye mwa nan 30 jou ki vini apre dat lokasyon ou sispann.

Dwa lokatè yo

Dwa kont pratik antre ilegal: Mèt kay la oswa yon ajan li kapab antre nan apatman ou sèlman pou rezon sa yo:

 • pou fè enspeksyon apatman an;
 • pou fè reparasyon;
 • pou montre apatman na ba yon moun ki kapab vin lokatè, achtè, moun ki gen dèt ipotekè oswa ajan li;
 • dapre yon desizyon tribinal;
 • si apatman an sanble pa gen moun ladan, oswa
 • pou fè enspeksyon apatman an nan 30 jou ki vini apre dat ou abite ladan pou li kapab detèmine kantite domaj pou li dedui nan lajan depo garanti a.

Mèt kay la dwe rezonab epi eseye fè aranjman yon tan ki bon pou ou ak li pou antre nan apatman an. Si mèt kay la ensiste pou antre nan apatman ou yon fason ki pa rezonab, ou kapab aplike ou jwenn yon lòd entèdiksyon tanporè nan tribinal federal ki nan zòn ou. ( M.G.L. c. 186 §§ 14 ak 15B)

Dwa ou genyen pou mèt kay la pa fè vanjans sou ou: Menm si mèt kay yon lokatè-san-limit oswa dapre yon kontra lokasyon kapab sispann lokasyon an oswa ogmante pri lwaye a san rezon, li pa kapab fè sa poutèt ou egzèse dwa legal ou. Si mèt kay la eseye ogmante pri lwaye a, sispann oswa chanje lokasyon ou nan sis (6) mwa apre lè w fin kontakte Konsèy Sante, antre nan yon òganizasyon lokatè, oswa egzèse lòt dwa legal ou genyen, aksyon mèt kay la ap konsidere kòm vanjans li fè kont ou, sof si mèt kay la kapab pwouve lekontrè. Mèt kay la ap gen pwoblèm pou pwouve lokasyon ou te chanje pou rezon ki diferan avèk rezon ki fè w te egzèse dwa ou. ( M.G.L. c. 186 §18)

Dwa pou abite nan yon bon kalite apatman: Ou gen dwa pou nan yon anviwònman ki pwoteje ak abitab pandan tout tan ou lwe apatman an. Kòd Sanitè Leta pwoteje sante, sekirite ak byennèt lokatè yo ak piblik jeneral la. Se Konsèy Sante zòn k ap mete kòd la annaplikasyon. (Remak: Nan vil Boston, se Depatman pou Enspeksyon Lojman ki mete kòd la annaplikasyon.) Ou kapab achte kopi Kòd la nan Libreri State House, State House, Room 116, Boston, MA 02133 (617)727-2834.

Men kèk egzanp dispozisyon ki prezante nan Kòd la:

Dlo: Mèt kay la dwe ba ou ase dlo, ki gen presyon konvnab, pou satisfè bezwen òdinè ou. Nan sèten ka limite, ou kapab peye lajan pou pri dlo a toutotan sa endike aklè nan kontra lokasyon ou alekri epi genyen yon kontè apa pou apatman ou. Kontra lokasyon an ta dwe endike tou ou kapab peye pou dlo a sèlman apati dat kòmansman lokasyon ou, dispozisyon kontra lokasyon an ki eksplike aranjman pou bòdwo dlo a pa kapab ajoute nan kontra lokasyon ou nan moman peryòd lokasyon ou kòmanse. Mèt kay la dwe bay tou sèvis pou chofe dlo a nan yon tanperati ki ant 110°F ak 130°F. Men kontra lokasyon ekri ou kapab mande pou w peye pou konbistib epi pou bay konbistib pou chofaj dlo a.

Chofaj: Mèt kay la dwe ba ou yon sistèm chofaj ki fonksyone byen. Se mèt kay la ki dwe peye pou chofaj la, sof si kontra lokasyon an mande se ou ki pou peye pou sa. Ant 16 septanm ak 14 jen, chak chanm dwe chofe a omwen 68°F ant 7:00 AM ak 11:00 PM, epi omwen a 64°F toutan. Nan sezon chalè, chofaj maksimòm ki akseptab nan apatman an se 78°F.

Kwizin: Mèt kay la dwe ba nan kwizin nan: yon evye ki gen yon gwosè ak kapasite nòmal pou lave asyèt ak istansil kwizin, yon fou ak yon mikwo-onn ki byen repare (sof si kontra lokasyon ekri ou mande se ou ki pwokire pa ou), ak espas ak enstalasyon pou mete yon frijidè. Mèt kay la pa gen obligasyon pou bay yon frijidè. Men, si mèt kay la ba ou yon frijidè, frijidè a dwe an bon kondisyon.

Ravèt ak rat: Mèt kay la dwe antreteni apatman an pou pa gen rat, ravèt ak ensèk, si genyen 2 oswa plis apatman nan bilding lan.

Eleman ki nan estrikti :Chak mèt kay dwe antreteni fondasyon, planche, miray, pòt, fenèt, plafon, twati, eskalye, galri, chemine, ak lòt eleman estrikti kay la pou pa kite van, lapli ak nèj antre; pou li pa gen rat, pou li kapab pwoteje kont move tan, epi pou li ka gen imidite kwonik; an bon reparasyon, epi nan chak fason adapte pou itilizasyon entansif li.

Ranmasaj nèj: Chak sòti ki itilize oswa ki deziyen pou itilizasyon moun ki nan plas pase yon bilding oswa apatman dwe antreteni san pa gen obstwiksyon.

Rekou lokatè yo

Dediksyon nan pri lwaye: Tribinal Siprèm Massachusetts deside si yon mèt kay pa antreteni yon bilding nan kondisyon pou moun abite, yon lokatè kapab nòmalman retire yon pòsyon nan pri lwaye a nan dat mèt kay la resevwa avi vyolasyon garanti pou abite nan yon bon kalite apatman. Dediksyon nan pri lwaye a kapab yon zouti ki itilize pou fòse mèt kay la fè reparasyon yo, men se yon etap serye epi ou ta dwe fè avèk anpil prekosyon. Ou kapab vle jwenn konsèy legal anvan w retire nan pri lwaye ou paske mèt kay la vle eseye degèpi ou poutèt ou pa peye lwaye a.

Ou kapab retire yon pòsyon nan pri lwaye ou si:

 • Ou fè apèl kont mèt kay la alekri pou fè reparasyon ki nesesè oswa
 • Konsèy sante ki nan zòn ou fè enspeksyon nan apatman ou epi yo jwenn gen vyolasyon kòd sante epi yo voye avi ba mèt kay la pou sa oswa
 • Ou peye lwaye ou regilyèman jouk nan moman pwoblèm nan, ou pa responsab pwoblèm nan, epi kondisyon sanitè yo pa mande pou sòti nan apatman an pou yo fè reparasyon.

Depi mèt kay la repare tout domaj yo, lokatè a dwe peye tout kantite lajan li te retire nan pri lwaye a.

Desizyon sou kantite lajan pou retie dapre chak sitiyasyon. Ou dwe peye sèlman pri lwaye jis pou apatman ou dapre jan li gen domaj la. ( M.G.L. c. 239, §8A).

Reparasyon ak Dediksyon: Ou kapab fè reparasyon pou ijans nan yon espas enpòtan oswa komen kote w ap viv epi dedui jiska kat (4) mwa pwochen pri lwaye pou reparasyon sa yo, si twa (3) kondisyon satisfè:

 • Konsèy sante zòn ou oswa lòt biwo aplikasyon kòd la sètifye kondisyon ki genyen nan apatman an mete lavi sante oswa sekirite ou an danje;
 • Biwo enspeksyon voye avi alekri ba mèt kay la pou vyolasyon ki fèt yo; epi
 • Yo bay mèt kay la 5 jou apati dat avi a pou kòmanse fè reparasyon oswa pou li fè kontra pou sèvis deyò ak 14 jou pou li prèske fini tout reparasyon ki nesesè yo. (Biwo enspeksyon an oswa tribinal la kapab diminye dèle sa a.)

Sonje: Si w fè kontra pou fè reparasyon epi ou retire depans reparasyon an nan pri lwaye a, ou dwe sere resi a. Answit, si yo jije depans ou fè a pa depans ki rezonab, w ap anmezi pou retire sèlman pòsyon ki rezonab la.

Si w kalifye anba kondisyon "reparasyon ak dediksyon," ou kapab trete pri lwaye a kòm yon pri lwaye ki anile. Answit, ou gen dwa pou sòti nan apatman an si w chwazi pou pa fè reparasyon. Men, ou dwe peye valè pri lwaye a jis pou peryòd ou te rete nan apatman an, epi ou dwe sòti nan apatman an nan yon peryòd tan ki rezonab. ( M.G.L. c. 111, §127L)

Dwa pou sispann sèvis: Mèt kay la pa kapab lakòz yo koupe oswa fèmen sèvis piblik yo sof pou yon peryòd tanporè nan moman genyen reparasyon oswa ijans. Nan ka kote yo pral fèmen kont yon mèt kay poutèt li pa peye, konpayi sèvis la dwe voye avi ba ou pou sa nan 30 jou anvan li sispann sèvis la. Yo kapab mande w tou pou fè peman bòdwo ki anreta a, epi pou retire peman ou fè a nan pri lwaye ou. Kontakte Depatman Telekominikasyon an Enèji nan nimewo 1-800-392-6066 pou w kapab jwenn plis enfòmasyon. ( M.G.L. c. 164 §124I)

Degèpisman

Yon mèt kay pa kapab fèmen w deyò oswa mete w deyò nan apatman ou san desizyon yon jij. Si mèt kay la mete w deyò nan apatman an, lalwa Massachusetts ba ou kèk pwoteksyon. Ou kapab vle wè avèk yon avoka.

Sispansyon ak rekòmansman lokasyon ou:

Lokatè ki gen yon kontra lokasyon: Mèt kay la kapab fè tantativ pou degèpi ou si w pa t peye lwaye ou, oswa si oumenm oswa moun ki sou kontwòl ou lakòz gwo domaj nan apatman ou oswa si w vyole dispozisyon kontra lokasyon ou. Mèt kay la dwe voye ba ou dabò yon "Avi pou Kite" apatman ou. Si mèt kay la ap sispann lokasyon ou poutèt ou pa peye lwaye a, li dwe voye ba ou yon Avi pou Kite 14 jou davans" ( M.G.L. c. 186, §11 ak § 12) Kontra lokasyon ou ap endike egzijans avi a pou lòt sispansyon; anjeneral sa pran sèt (7) jou.

Si mèt kay la degèpi ou paske w pa peye lwaye ou, ou kapab evite degèpisman an si w peye tout lwaye ou dwe a, plis enterè, ak lajan mèt kay la depanse pou li peye pwosesis degèpisman an nan dat oswa anvan dat pou bay repons ou.

Lokatè-san-limit: Mèt kay la dwe voye ba ou yon "Avi 14 jou davans pou Kite" apatman an si l ap rezilye kontra lokasyon ou poutèt ou pa peye lwaye. ( M.G.L. c. 186 §12) Si kontra lokasyon an rezilye pou nenpòt lòt rezon, ou dwe resevwa avi 30 jou davans, oswa yon peryòd lwaye konplè davans, kèlkeswa sa ki dire pi lontan.

Si mèt kay la degèpi ou poutèt ou pa peye lwaye a, ou kapab evite degèpisman an depi w peye lwaye ou dwe a nan 10 jou ki vini apre w fin resevwa avi sa a, toutotan avi sa a se premye avi ou resevwa nan dènye 12 mwa yo. Si pa gen deklarasyon sou dwa ou pou rekòmanse lokasyon an nan Avi a, ou gen jiska dat pou bay repons ou.

Mèt ki lwe apatman ba lokatè ki gen sibvansyon pou peye rent dwe swiv pwosedi degèpisman ki nan kontra sibvansyon pou rent yo ak nan kontra lokasyon yo.

Rezime pwosesis ak plent: Apre peryòd avi fin pase, mèt kay la dwe ba ou yon "Rezime pwosesis ak plent." Avi sa a fè w konnen ofisyèlman mèt kay la ap pran mezi legal kont ou. L ap endike dat pou odisyon degèpisman an ak dat ou dwe bay yon repons.

Repons: Repons lan se yon repons alekri ou bay pou endike ki rezon ki fè mèt kay la pa ta dwe degèpi ou. L ap ba ou yon chans pou fè kont-reklamasyon kont mèt kay la, ki kapab gen ladan vyolasyon kòd sante, vanjans, asèlman, vyolasyon lwa sou depo garanti ak move pwosedi degèpisman. Se tribinal la ki dwe voye li ba ou epi mèt kay la dwe resevwa li nan jou lendi anvan dat pou prezante nan tribinal la. Sere yon kopi pou ou.

Jijman ak apèl: Si w pèdi pwosè a, ou kapab fè apèl kont desizyon an epi mande pou gen yon lòt odisyon. Si w fè apèl kont desizyon an, ou dwe ranpli yon fòmilè Avi pou Apèl nan 10 jou ki vini apre dat jijman an anvigè. Anjeneral, genyen yon kosyònman (garanti) apèl ki obligatwa, men yo kapab anile li si w pa kapab peye li; epitou si w gen yon defans ki serye.

Egzekisyon: Egzekisyon an se desizyon jij la pran pou degèpi ou nan apatman an; mèt kay la pa kapab degèpi w fizikman san li pa gen papye sa a. Si mèt kay la jwenn otorizasyon pou degèpi w fizikman, tribinal ap bay li otorizasyon pou egzekisyon lòd degèpisman nan 10 ki vini apre dat jijman an anvigè. Ou dwe resevwa avi alekri pou dat ak lè degèpisman fizik la ap fèt omwen 48 èdtan davans. Nan dat ki fikse nan avi 48 èdtan davans lan, ou dwe sòti nan apatman an.

Mèt kay la kapab itilize egzekisyon an nenpòt lè nan yon peryòd 3 mwa. Men, si w yo t ap degèpi w poutèt ou pa peye lwaye a, epi mèt kay aksepte peman tout kantite lajan li genyen nan rezime pwosesis mezi a ak lwaye ou dwe li nan moman an, mèt kay la pa kapab itilize egzekisyon an nan okenn fason epi li dwe voye li tounen nan tribinal la. ( M.G.L. c. 239 §3)

Dèle anvan egzekisyon: Si degèpisman an se pa t fòt ou oswa ou pa kapab jwenn yon kote ditou pou viv, ou kapab anmezi pou konvenk yon jij pou li akòde ou yon Dèle anvan Egzekisyon, pou pèmèt ou rete nan apatman ou jiska sis (6) mwa. Granmoun aje oswa lokatè ki gen andikap yo kapab mande yon dèle pou jiska yon ane.

Si yo degèpi ou nan apatman an poutèt ou pa peye lwaye a, ou pa genyen okenn baz legal pou mande yon dèle. Men, si domaj-enterè ou mande yo (ki kapab prezante nan kont-reklamasyon ou fè kont mèt kay la) pi piti pase kantite lajan ou dwe mèt kay la (pa egzanp peman lwaye ou pa t fè), ou gen 7 jou pou evite degèpisman an depi w peye balans lan plis enterè ak frè tribinal. ( M.G.L c. 239, §8A)

Degèpisman: Lè dat ki ekri sou lòd degèpisman an rive, ou dwe sòti nan apatman an. Si w pa fè sa, yon cherif oswa yon ajan lapolis kominal kapab retire tout sa ou genyen nan apatman an pou mete yo nan depo, sof si ou bay pèmisyon pou yo mete yo nan lari. Si yo mete afè ou yo nan depo, demenajè a ta dwe fè yon lis pou dekri tout atik li mete nan depo a. Mèt kay ki te lwe apatman an ba ou a gen dwa pou rele w lajistis pou li kapab touche lajan pou depans li fè pou degèpisman ou. Konpayi depo a ap mete yon dwa retansyon sou afè ou yo, epi dwa retansyon sa a kapab aplike pou vann afè ou yo. Men, konpayi depo a pa kapab vann afè ou san li pa tann 6 mwa. Ou pa gen obligasyon pou peye lwaye ou dwe pou pran jwenn mèb ou yo nan depo a. Men, ou toujou dwe kantite lajan tribinal òdone pou peye, jouk ou peye li nan 20 tan. ( M.G.L. c. 239, §4)

Demenajman

Anvan w demenaje, ou ta dwe anvizaje pran yon randevou avèk mèt kay la pou fè yon enspeksyon nan apatman ou. Sa kapab evite lòt konfli avèk mèt kay la konsènan domaj nan apatman an. Revize fòmilè Deklarasyon sou Kondisyon an si w te bay mèt kay la yon depo garanti. Nan jou w ap sòti nan apatman an, asire ou netwaye apatman an. Ou kapab vle tou pran foto epi mete dat sou foto yo pou montre eta apatman an te ye nan moman ou t ap demenaje a. Foto sa a yo kapab ede rezoud konfli pou depo garanti a. Si w te peye mèt kay la yon depo garanti oswa lwaye pou dènye mwa, kite nouvo adrès ou ba li pou li kapab voye nenpòt enterè li dwe ou ba ou pa lapòs.

Dokiman yo

Sere bon dosye peman lwaye ou, plent, kontak avèk mèt kay la, tantativ pou reparasyon, korespondans, lòt evènman enpòtan ak dokiman ki gen pou wè avèk kontra lokasyon ou. Dokiman sa yo ap ede rezoud konfli nan tribinal ak lòt kote.

Kote pou jwenn èd

Pratik diskriminasyon nan zafè lojman:
Massachusetts Commission Against Discrimination
(617) 994-6000

Distribisyon Lisans pou ajan byen imobilye:
Division of Professional Licensure
Enfòmasyon: Real Estate Board (617) 727-2373
Plent: Office of Investigations (617) 727-7406

Anlèvman penti abaz plon:
Department of Public Health
Childhood Lead Poisoning Prevention Program
(617) 624-5757; Toll Free: (800) 532-9571

Medyasyon Fas-A-Fas:
Pou pwogram ki nan zòn ou, rele:
Liy dirèk 24 sou 24 PwokirèJ eneral
(617) 727-8400 ; www.mass.gov/ago

Prevansyon pwoblèm moun ki pa gen kote pou rete ak medyasyon pou lokatè ki pa touche anpil lajan ak mèt kay ki lwe ba yo:
Department of Housing and Community Development
Pou pwogram entèsepsyon pou pwoblèm moun ki pa gen kote pou rete nan zòn ou rele: (617) 573-1100

Pou jwenn asistans legal:
Massachusetts Bar Association Lawyer Referral Program
(617) 654-0400; Nimewo pou rele gratis nan Massachusetts: (800)-392-6164

Pwogram sèvis legal pou konsomatè ki pa touche gwo lajan
Rele Office of Consumer Affairs and Business Regulation
Nimewo pou rele gratis: (888) 283-3757

Preparasyon: Asosyasyon Ajan Imobilye Massachusetts

Biwo nou pa genyen anpil posiblite pou reponn nan lang ki diferan ak lang Angle. Si w genyen lòt kesyon, tanpri mande yon zanmi ki pale Angle pou rele Liy Dirèk 24 sou 24 Konsomatè nan 1-888-283-3757 oswa voye yon imèl nan consumer@state.ma.us.