Si w pa kapab pou rezoud yon plent avèk yon komèsan san w pa ranpli okenn fòmalite, ou kapab deside pran mezi legal pou fè sa. Si pwoblèm ou konsène yon pratik malonèt oswa mansonjè, ki se yon vyolasyon Lwa pou Pwoteksyon Konsomatè Massachusetts, lalwa mande w pou voye bay komèsan a yon lèt nan 30 jou anvan w pote plent nan tribinal. ( M.G.L. c. 93A). Lèt la dwe gen ladan yon plent, zak malonèt yo fè kont ou a, ak fason ou vle pou pwoblèm rezoud. Sa rele yon Lèt Demann anvan sou 30 Jou.

Komèsan a dwe fè yon bon repons nan 30 jou pou ba ou konfyans, oswa li kapab peye domaj la twa (3) fwa ak onorè (frè) avoka a. Lèt Demann sou 30 Jou a ap sèvi pou ankouraje komèsan a negosye epi satisfè reklamasyon yo san li pa ale nan tribinal. Sa fikse tou kantite lajan ou kapab resevwa pou domaj la si yo pwouve akizasyon an nan tribinal.

Kouman pou Fè Premye Etap

Ou dwe voye yon Lèt Demann sou 30 Jou si mezi legal ou prale nan Tribinal Siperyè, Tribinal Federal, Tribinal Enstansoswa Tribinal Lojman. Ou ba bezwen voye lèt sa a si komèsan a pa fè biznis li nan yon adrès oswa si li pa gen byen nan Massachusetts. Epitou ou pa bezwen voye lèt sa a si w fè reklamasyon an nan yon repons pou kont-reklamasyon oswa nan yon repons demann ant defandè ba yon komèsan ki pran mezi legal kont ou.

Ou DWE mete enfòmasyon yo nan yon Lèt Demann sou 30 Jou

Pou satisfè obligasyon legal ou, ajoute enfòmasyon sa yo nan Lèt Demann sou 30 Jou a:

 1. Prenon ak non fanmi ou, ak adrès ou
 2. Deskripsyon zak oswa pratik malonèt oswa mansonjè avèk tou tout pratik malonèt oswa mansonjè ki lakòz ou fè reklamasyon an, dat ki gen pou wè avèk tranzaksyon an, ak nenpòt lòt enfòmasyon ki enpòtan. Si w konnen nimewo règleman pou règleman ki vyole a, ou kapab vle ajoute li tou. Men, se pa règleman oswa lwa ekri ou kapab jwenn sèlman.
 3. Eksplike aklè domaj ou te soufri a akòz zak ilegal tankou:
  • Si yo pa remèt depo sekirite ou ki lakòz ou pèdi lajan.
  • Lavant aparèy menaje pou kay lakòz ou vin genyen yon pwodui ki pa itil ak san valè.
  • Si reparatè televizyon an pa repare yon televizè ki anpàn sa lakòz ou peye pou sèvis ki pa byen fèt.
  • Acha machandiz atravè taktik "pyèj" lakòz ou posede machandiz ou pa vle epi ki pi chè pase pri ou te fè plan pou peye.

   Pratik malonèt ak mansonjè dapre Chapit 93A defini nan règleman ki disponib nan Libreri State House (617/727-2834).
 4. Èd ou mande a gen ladan kantite lajan ou mande kòm ranbousman an.

Menm si lalwa pa egzije sa, ou ta dwe voye Lèt Demann sou 30 Jou a sou fòm kourye sètifye, avèk resi ki dwe retounen vin jwenn ou, pou w kapab gen prèv yo resevwa lèt la. Ou kapab voye lè la sou fòm kourye regilye tou, epi pou konsève yon kopi pou dosye ou.

òf pou fè yon Aranjman alekri

Depi w voye Lèt Demann sou 30 Jou a pa lapòs, komèsan a genyen trant (30) jou pou reponn ou alekri. Answit, ou dwe deside si pou w swa refize oswa aksepte òf komèsan a fè ou. Si w refize yon òf tribinal la jwenn ki rezonab annapre, tribinal la kapab pa kite w resevwa anpil lajan. Tribinal la kapab pa kite w resevwa kantite lajan komèsan a te ofri w deja.

Tribinal la kapab pran desizyon an favè ou paske swa komèsan a pa t janm voye yon òf ba ou pou fè yon aranjman oswa li te voye ba ou yon òf ki pa t rezonab. Answit, ou kapab anmezi pou resevwa lajan pou vrè domaj ou sibi yo, oswa $25, kèlkeswa sa ki pi gwo a.

Tribinal la kapab konstate fason komèsan a te vyole Lwa pou Pwoteksyon Konsomatè se yon vyolasyon li te fè "sou baz volontè oswa espre", oswa refi komèsan a pou fè aranjman avèk ou se yon refi li te fè avèk movèz fwa. Nan nenpòt ka, ou kapab resevwa ant 2 ak 3 fwa kantite lajan pou vrè domaj ou sibi yo, oswa $25, kèlkeswa sa ki pi gwo.

Si tribinal pran desizyon an favè ou, ou gen dwa pou jwenn ranbousman rezonab pou frè ak depans ou fè pou peye avoka. Men, tribinal kapab pa akòde w frè avoka a si w te rejte anvan yon òf rezonab pou yon aranjman.

Reklamasyon Dwa ou

Si oumenm ak komèsan a pa anmezi pou jwenn yon akò poukont nou, nou genyen plizyè chwa pou fè sa.

Medyasyon: Sa pèmèt toulède pati yo rive jwenn ansanm yon antant ki akseptab avèk èd yon fasilitatè. Medyasyon an se yon chwa ki volontè, epi li egzije konsantman toulède pati yo. Ou kapab aplike pou medyasyon atravè gwoup konsomatè zòn ou, ki asosye avèk Biwo Pwokirè Jeneral la.

Tribinal: Ou kapab pouswiv reklamasyon ou tou atravè sistèm jistis la. Pou reklamasyon ki mwens pase $2,000, Tribinal Enstans yo se chwa ki p ap koute w anpil lajan ditou. Consumer Affairs pibliye yo tiliv enfòmasyon sou Tribinal Enstans. W ap jwenn tiliv sa a depi w fè demann lan. Pi gwo reklamasyon yo kapab pi konvnab pou Tribinal Federal oswa Tribinal Siperyè. Ou ta dwe chèche jwenn konsèy legal pou tout reklamasyon yo.

Modèl Lèt

Non ou

Adrès ou

Nimewo telefòn ou

Dat la

Non Komèsan an
Adrès Komèsan an

Chè Komèsan:

Dapre dispozisyon Lwa Jeneral Massachusetts yo, Chapit 93A, Seksyon 9, mwen fè w yon demann alekri pou mwen jwenn èd jan sa endike nan lwa sa a.

Nan oswa apeprè nan {dat}, ou te fè mwen zak malonèt oswa mansonjè sa a:

{EKSPLIKE SA KI TE PASE A}

Dapre sa mwen panse, zak oswa pratik malonèt oswa mansonjè sa a te deklare ilegal dapre Seksyon 2 Chapit 93A, (ou kapab vle bay nimewo règleman an, si w genyen li) ki li konsa:

{Site tèks oswa seksyon an.Sonje: Ou pa genyen obligasyon pou site règleman oswa lwa ekri pou sipòte deklarasyon ki fè konnen konduit komèsan an te malonèt oswa mansonjè; men se yon bagay ou kapab vle fè.W ap vle ajoute tout règleman ou kwè ki te vyole yo.)

Akòz zak oswa pratik malonèt oswa mansonjè sa a, mwen te sibi domaj oswa pèt lajan konsa:

{Endike Domaj oswa Pèt Lajan an oswa Pèt Pwopriyete a}

Kidonk, mwen mande èd sa a:

{Endike èd al, oswa peman pou domaj oswa, w ap chèche jwenn nan}

Chapit 93A ba ou opòtinite pou fè repons bònfwa pou lèt sa a nan trant (30) jou. Si w pa fè sa a, ou kapab peye 3 fwa lajan pou domaj yo, frè ak depans ki fèt pou peye avoka si mwen deside pran mezi legal.

Sensèman,

Non ou

Biwo nou pa genyen anpil posiblite pou reponn nan lang ki diferan ak lang Angle. Si w genyen lòt kesyon, tanpri mande yon zanmi ki pale Angle pou rele Liy Dirèk 24 sou 24 Konsomatè nan 1-888-283-3757 oswa voye yon imèl nan consumer@state.ma.us.