Lalwa Massachusetts sou oto domaje pwoteje konsomatè ki jwenn domaj grav nan oto nèf yo. Lalwa defini yon oto domaje kòm yon veyikil-a-motè nèf oswa yon veyikil-a-motè ki lwe pou lontan ki gen yon domaj ki afekte itilizasyon, valè machann, oswa pwoteksyon veyikil la, epi ki pa repare apre yon kantite tantativ rezonab. ( M.G.L. c. 90, §7N1/2 )

Si veyikil nèf ou a oswa veyikil ou lwe pou lontan genyen yon gwo domaj ki toujou egziste oswa ki re-parèt apre yon kantite tantativ rezonab pou repare li, ou kapab gen dwa pou jwen yon ranbousman oswa pou ranplase veyikil la. Toujou sonje se pa tout pwoblèm oto ki grav ase pou kalifye dapre Lwa sou Oto Domaje.

Veyikil ki pwoteje anba lwa sou oto domaje:

Nenpòt oto nèf, motosiklèt nèf, kamyonèt nèf oswa kamyon nèf ou achte nan Massachusetts nan yon konsesyonè oto nèf pou itilizasyon pèsonèl ou oswa pou itilizasyon fanmi ou pwoteje anba Lwa sou oto domaje pou "peryòd pwoteksyon" yon ane oswa 15,000 mil itilizasyon apati dat ou resevwa li a, kèlkeswa sa ki vin anvan. Lalwa pwoteje tou veyikil yo revann pandan peryòd pwoteksyon yon ane a oswa 15,000 mil, ak oto nèf ou lwe pou lontan apre 1ye jiyè 1997.

Veyikil ki pa pwoteje anba lwa sou oto domaje:

 • kay sou woulèt;
 • veyikil ki konstwi sitou pou pa itilize nan wout;
 • veyikil yo itilize sitou pou biznis;
 • veyikil ki genyen domaj akòz neglijans pwopriyetè yo, aksidan, zak vandalis, oswa reparasyon ki pa otorize yon moun ki nan konsesyonè veyikil la oswa ki pa ajan otorize fè; oswa
 • veyikil yo lwe pou lontan anvan 1ye jiyè 1997.

Peryòd Pwoteksyon:

Peryòd pwoteksyon an se yon ane oswa 15,000 mil itilizasyon apati dat premye livrezon an, kèlkeswa sa ki vini anvan. Sa vle di ou dwe pote plent domaj la epi ou dwe fè tantativ pou jwenn reparasyon ki nesesè a pandan peryòd sa a. Men, ou kapab fè tantativ pou jwenn dènye reparasyon manifakti a apre peryòd pwoteksyon an.

Gwo Domaj:

Lalwa sou oto domaje pwoteje sèlman domaj ki grav-sa ki afekte itilizasyon, valè machann oswa sekirite veyikil la. Lwa a pa fè lis domaj yo konsidere ki grav. Ou dwe anmezi pou montre sitou kouman domaj la afekte itilizasyon, pwoteksyon oswa valè machann veyikil ou. Pa egzanp, pou pwouve fason domaj la afekte valè machann lan, ou dwe montre veyikil vo omwen 10 pousan pi piti pase sa li ta vo san si li pa t genyen domaj la. Menm si yon domaj kapab anmèdan, li pa nesesèman grav.

Tantativ pou Reparasyon

Kantite rezonab tantativ pou reparasyon:

Lalwa sou oto domaje bay manifakti a, ajan li oswa konsesyonè otorize li yon "kantite tantativ rezonab" pou repare domaj ki grav la. Estanda sa a satisfè si, nan peryòd pwoteksyon an (1 ane oswa 15,000 mil):

 • gen tantativ ki fèt pou reparasyon pandan 3 fwa oswa plis pou menm domaj grav la, epi pwoblèm kontinye oswa reparèt nan peryòd pwoteksyon an;

oswa

 • tantativ pou reparasyon pou nenpòt domaj grav oswa pou nenpòt gwoup domaj totalize 15 jou ouvrab oswa plis, pa nesesèman tout alafwa.

Remak: Yon jou ouvrab se nenpòt jou depatman sèvis antretyen yon konsesyonè otorize louvri pou biznis.

Pa bliye konsève dosye konplè ak egzat tout kontra yo ou te fè avèk konsesyonè a oswa konsesyonè a, ak tout resi yo. Ou gen dwa pou resevwa yon bòdwo ki gen dat epi ki detaye pou nenpòt travay reparasyon, avèk tou travay reparasyon sou garanti, dapre Règleman Veyikil-a-Motè Pwokirè Jeneral la (940 CMR 5.00). Analize bòdwo yo pou asire pwoblèm ki lakòz ou te pote plent lan fè pati lis la.

Domaj la dwe kontinye oswa reparèt apre yon kantite tantativ rezonab pou reparasyon epi li toujou afekte veyikil ou anvan ou kapab fè pwochen etap la nan pwosesis Lwa sou oto domaje.

Dènye Tantativ pou Reparasyon:

Si domaj grav la kontinye oswa reparèt apre manifakti a oswa konsesyonè otorize a fè yon kantite tantativ rezonab reparasyon pou repare domaj la, ou dwe bay manifakti a (pa konsesyonè a) yon dènye opòtinite pou reparasyon, ki pa depase sèt jou ouvrab, pou repare domaj la. Peryòd sèt (7) jou sa a kòmanse lè manifakti a konnen oswa ta dwe konnen 3 tantativ pou reparasyon an oswa 15 jou ouvrab la sou limit sèvis la satisfè oswa depase. Anjeneral se dat manifakti a resevwa yon lèt ou voye ba li pou ba li yon dènye opòtinite pou fè reparasyon. Ou kapab fè manifakti a konnen dènye opòtinite ou ba li menm apre peryòd yon ane oswa 15,000 mil fen pwoteksyon an.

Ou ta dwe voye notifikasyon dènye opòtinite pou reparasyon sou fòm lèt sètifye nan biwo rejyonal manifakti a, epi pou jwenn resi pou asire yo resevwa notifikasyon an. (Al gade modèl ki anba a.) Ou kapab jwenn adrès sa a nan otomobil nou. Lè w fè manifakti a konnen dirèkteman pa lapòs epi ou sere kopi lèt ou yo, se pi bon fason pou montre dokiman pou pwouve manifakti a te resevwa yon dènye opòtinite pou li fè reparasyon.

Apre 7 jou ouvrab, ou kapab al chèche veyikil ou. Manifakti a kapab chwazi pou pa itilize dènye opòtinite sa a pou eseye jwenn reparasyon. Si apre sèt (7) jou ouvrab, domaj grav la pa repare, oswa li reparèt apre yo fin repare li, ou gen dwa pou jwenn yon ranbousman lajan ou oswa pou jwenn ranplasman veyikil la dapre Lwa sou oto domaje. Si manifakti veyikil la pa konfòme li avèk tout volonte li, ou kapab mande pou genyen yon odisyon nan abitraj.

Modèl Notifikasyon Dènye Opòtinite pou Reparasyon
Sere yon Kopi pou Dosye ou

Adrès kay ou
Nimewo telefòn ou pou aswè
Nimewo telefòn ou pou lajounen

Dat la

Non Manifakti a

Chè mesye oswa chè madam:

Mwen kwè oto mwen an se yon "oto domaje" dapre Lwa Massachusetts konsènan Oto Domaje (Lwa Jeneral Massachusetts; c. 90 Sec. 7N1/2). Poutèt sa, mwen fè yon demann alekri anba Lwa sou Oto domaje ak Lwa Massachusetts pou Pwoteksyon Konsomatè (Lwa Jeneral Massachusetts, c. 93A, Sec. 9).

Mwen te achte yon (mak, modèl, ane veyikil la) nan (dat) nan (non konsesyonè a) nan (vil, eta). Nimewo idantifikasyon veyikil la oswa nimewo VIN li se (nimewo idantifikasyon veyikil la). Depi mwen te achte veyikil la, mwen te gen pou mwen mennen li tounen nan yon konsesyonè pandan yon total (kantite fwa ou te mennen veyikil la tounen nan yon konsesyonè otorize pou reparasyon) fwa. Veyikil mwen an pran pàn pou reparasyon pou yon total (kantite total jou ouvrab veyikil la te repare poutèt li te anpàn) jou ouvrab. Veyikil mwen an te nan (non konsesyonè a) pou reparasyon nan dat sa yo pou reparasyon domaj sa yo:

(Dat antre/sòti) (Lis pwoblèm ki lakòz ou pote plent)

(elatriye) (elatriye)

Mwen genyen pwoblèm sa yo avèk veyikil mwen an pou kounye a: (fè lis tout pwoblèm veyikil la genyen nan moman an).

Domaj ki rete yo afekte itilizasyon, valè machann oswa sekirite veyikil mwen. M ap ba ou yon dènye opòtinite pou reparasyon. Si reparasyon sa yo pa fèt nan sèt (7) jou ouvrab apre dat ou fin resevwa lèt sa a, mwen gen dwa pou jwenn yon lòt veyikil mwen aksepte pou ranplase sa a oswa yon ranbousman lajan mwen ki kalkile dapre Lwa sou oto domaje.

Si w pa konfòme ou avèk lwa sou oto domaje, ou vyole Lwa Jeneral Massachusetts, c. 93A, epi ou kapab vin gen obligasyon pou peye 2 fwa oswa twa fwa lajan pou domaj la, frè avoka ak depans nan tribinal si mwen mennen zafè sa a nan tribinal.

M ap tann konsa pou tande ou san pèdi tan.

Sensèman,

Non ou

Ranplasman

Si veyikil ou kalifye antan yon veyikil domaje epi manifakti a ofri w yon lòt veyikil pou ranplase sa w te achte anvan an, veyikil li ofri w la dwe yon veyikil ou kapab aksepte. Ou lib pou refize yon veyikil pou ranplase lòt veyikil la, epitou ou lib pou mande pou yo remèt ou lajan ou. Men, ou pa kapab refize yon ranbousman epi pou mande yon ranplasman. Si w resevwa yon veyikil pou ranplase sa w te achte a anba Lalwa sou oto domaje, yon nouvo peryòd pwoteksyon yon ane oswa 15,000 mil ap kòmanse apati dat ou resevwa veyikil pou ranplase sa w te achte a.

Si manifakti a ba ou yon veyikil pou ranplase sa w te achte a, li dwe ranbouse ou pou depans sa yo:

 • transfè frè imatrikilasyon;
 • taks sou acha ou peye sou veyikil ki ranplase sa w te achte a; epi
 • depans pou remòkaj oswa pou lokasyon ou fè akòz domaj la epi ki pa ranbouse.

Si w te fè prè labank pou achte oto a nan manifakti a epi yon aksepte yon oto pou ranplase sa w te achte a, ou pa bezwen fè okenn kontra refinansman ki kapab kreye nenpòt obligasyon finansyè ki pi plis pase sa ki endike nan premye kontra a.

Ranbousman

Veyikil nèf:
Si w chwazi pou resevwa yon ranbousman, w ap resevwa lajan pou pri ki nan kontra acha veyikil la okonplè avèk tou tout kredi ak rabè pou nenpòt valè lajan veyikil la vo lè w remèt li, men y ap fè dediksyon yon rabè rezonab pou itilizasyon veyikil la.

Itilizasyon kredi a depannde pri acha machin nan ak kantite mil li gen sou li. Pou veyikil ki pa motosiklèt, men fòmil pou itilize:

pri kontra / 100,000 x kantite mil (pri kontra a divize pa 100,000 miltipliye pa kantite mil)

Men fòmil pou itilize pou motosiklèt:

pri kontra / 25,000 x kantite mil (pri kontra a divize pa 25,000 miltipliye pa kantite mil)

REMAK: Ou kapab konsève veyikil ou jouk lè ou resevwa yon ranbousman oswa yon veyikil ou aksepte pou ranplase sa w te achte a. Y ap ajoute kantite mil ou mete nan veyikil la pandan tan sa a lè y ap kalkile kredi rezonab pou itilizasyon an.

Si manifakti a ba ou yon ranbousman, li dwe ranbouse ou pou depans sa yo:

 • taks sou acha;
 • frè imatrikilasyon;
 • frè finansye;
 • chwa konsesyonè a ajoute;
 • depans pou remòkaj oswa pou lokasyon ou fè akòz domaj la epi ki pa ranbouse;
 • pòsyon yon garanti pwolonje ki pa ranbouse epi ki pa itilize;
 • pòsyon asirans-kredi ki pa ranbouse epi ki pa itilize;
 • depans pou ensidan ki gen pou wè avèk domaj la.

Ou toujou gen dwa pou jwenn yon ranbousman taks endirèk pwopòsyonèl nan minisipalite vil oswa vilaj ou. Dapre Lwa sou Oto domaje, w ap resevwa ranbousman pou frè avoka, salè ou pèdi akòz domaj veyikil la oswa pou lòt domaj ki gen pou wè ak domaj veyikil la.

Veyikil ki lwe pou lontan:
Si w chwazi pou resevwa yon ranbousman, w ap resevwa peman total pou lokasyon pou lontan ou te fè dapre kontra a. Y ap fè dediksyon yon kredi rezonab pou itilizasyon dapre fòmil sa a:

peman total ou fè / 100,000 x kantite mil (peman total divize pa 100,000 miltipliye pa kantite mil)

Reklamasyon Dwa ou

Si manifakti a pa ranbouse w lajan ou oswa si li pa ranplase veyikil la, ou genyen plizyè chwa. Ou kapab chèche medyasyon, abitraj oswa ou kapab fè yon pwosè nan tribinal.

Medyasyon:
Sa pèmèt toulède pati yo rive jwenn ansanm yon antant ki akseptab avèk èd yon fasilitatè. Medyasyon an se yon chwa ki volontè, epi li egzije konsantman toulède pati yo. Consumer Affairsofri yon pwogram medyasyon fasafas pou konfli anba Lwa sou Oto domaje; ou kapab aplike tou pou medyasyon atravè gwoup konsomatè zòn ou.

Abitraj:
Se yon fason ki pa ni chè ni ofisyèl pou rezoud plent ou. Nan abitraj la, konsomatè a ak manifakti a ap prezante prèv osijè kondisyon veyikil la bay yon moun oswa plizyè moun ki san patipri. Gen de (2) kalite abitraj: abitraj leta kontwole epi manifakti esponsorize li.

1. Abitraj Leta Kontwole: Pwogram Abitraj leta kontwole dapre Lwa sou oto domaje ap tande sèlman ka ki gen pou wè avèk lwa sou oto domaje. Pou kalifye pou abitraj leta sètifye, veyikil ou dwe satisfè kritè ki prezante nan tiliv sa a. Objektif odisyon abitraj la se pou detèmine si veyikil ou kalifye oswa si li pa kalifye pou ranbousman oswa ranplasman anba Lwa sou oto domaje. Abitraj leta kontwole a se "tout oswa anyen." Si medyatè a detèmine veyikil ou satisfè estanda Lwa sou Oto domaje, w ap resevwa tout lajan ranbousman (mwens kredi pou itilizasyon ak kantite lajan ou te resevwa pou nenpòt akò ou te fè avèk manifakti a) oswa ranplasman. Si medyatè a deside veyikil la pa yon "veyikil domaje", p ap gen domaj-enterè, menm si ou kapab gen dwa pou rekou diferan anba lòt lwa yo. Medyatè a pa kapab òdone manifakti a pou fè yon ranbousman an pati, pou fè tantativ pou reparasyon adisyonèl, oswa pou pwolonje peryòd garanti fòmèl la.

Consumer Affairs dwe resevwa demann ou fè pou abitraj la nan 18 mwa ki vini apre dat ou te resevwa veyikil ou pou li kapab mande patisipasyon manifakti a. Demann lan dwe fèt sou yon fòmilè aplikasyon ki ofisyèl. Ou kapab fè demann abitraj leta kontwole menm si w deja itilize pwòp pwogram abitraj manifakti a. Kontakte Consumer Affairs pou jwenn yon fòmilè aplikasyon, oswa ale sou sit wèb nou.

Yon medyatè san patipri ap tande toulède pati ki konsène nan ka a epi anjeneral l ap pran yon desizyon fòmèl nan 45 jou apre li fin aksepte yon demann pou abitraj. Nan 21 jou ki vini apre desizyon an, manifakti yo dwe swa konfòme yo avèk desizyon pou peye domaj-enterè a oswa fè apèl kont desizyon an. Si gen reta nan peman domaj-enterè a oswa si gen apèl ki pa serye kont desizyon an, sa kapab lakòz yon jij akòde 2 fwa domaj-enterè pou konsomatè a.

2. Abitraj Manifakti a esponsorize: Ou kapab fè demann yon abitraj manifakti a esponsorize pou domaj dapre Lwa sou oto domaj, epi pou lòt pwoblèm grav. Yon manifakti pa kapab mande w pou itilize pwogram abitraj li, men si w chwazi pou itilize pwogram abitraj li, medyatè a oswa komite a pa gen obligasyon pou aplike estanda lwa sou oto domaje. Medyatè a kapab òdone pou ranbousman pasyèl oswa ranbousman tout lajan an. Pifò manifakti dwe konfòme yo avèk desizyon ki pran nan pwogram abitraj yo. Pou jwenn enfòmasyon espesyal sou pwogram abitraj manifakti, kontakte biwo ki nan zòn ou oswa biwo rejyonal ou.

Tribinal:
Ou gen dwa pou ale nan tribinal si w satisfè kondisyon lwa sou oto domaje epi manifakti a refize ranbouse lajan ou oswa ranplase veyikil ou avèk youn ou aksepte, oswa si w pa satisfè avèk desizyon abitraj la.

Si manifakti a pa konfòme li avèk lwa sou oto domaje li komèt yon zak malonèt ak mansonjè anba Lwa Massachusetts pou pwoteksyon Konsomatè, c. 93A, epi sa kapab fè w vin gen dwa pou resevwa 2 fwa oswa 3 fwa lajan domaj-enterè, plis frè tribinal ak frè rezonab avoka. Si w anvizaje fè pwosè nan tribinal, ou ta dwe konsilte yon avoka. Oumenm oswa avoka ou dwe kòmanse voye bay manifakti a Lèt Demann nan 30 Jou.

Kote pou jwenn èd

Pou jwenn enfòmasyon sou dwa ou genyen anba lwa sou oto domaje, pou jwenn yon fòmilè aplikasyon pou abitraj, oswa pou jwenn enfòmasyon sou odisyon ka:

Office of Consumer Affairs and Business Regulation
(617) 727-7780
nimewo pou rele gratis: (888) 283-3757

Sit wèb nou an gen kopi dirèk Manyèl Abitraj Konsomatè pdf format of New Car Arb Manual
ak fòmilè aplikasyon pou Abitraj pou oto nèf pdf format of Arbitration App. New Car
ak oto ki lwe pou lontan pdf format of Arbitration App Leased
. Dokiman sa yo an fòma Adobe Acrobat. Si w pa genyen Acrobat Reader, ou kapab transfere pwogram nan gratis nan Adobe. Pou jwenn enfòmasyon sou oto dezyèm men , ale nan paj Lwa sou oto domaje nou.

Pou pote yon plent fòmèl (PA pou abitraj) kont yon konsesyonè oswa yon manifakti:

Biwo Pwokirè Jeneral
(617) 727-8400

Pou tcheke si yo konn pote plent pou yon manifakti:

Biwo Consumer Affairs and Business Regulation (istwa abitraj sèlman)
(617) 727-7780 oswa nimewo pou rele gratis: (888) 283-3757

Biwo Pwokirè Jeneral
(617) 727-8400

Biwo pwoteksyon konsomatè
(617) 426-9000
(508) 755-2548
(413) 734-3114

Pou jwenn enfòmasyon sou pwoblèm ak rapèl sekirite oto:

National Highway Traffic Safety Administration
(800) 424-9393

Manyèl Abitraj Konsomatè pdf format of New Car Arb Manual
*

Aplikasyon Abitraj: 
Oto NÈF pdf format of Arbitration App. New Car
* 
 Oto KI LWE POU LONTAN pdf format of Arbitration App Leased
*

Lwa enpòtan:
 <strong>MGL c. 90 §7N1/2</strong>: Veyikil-a-motè nèf ki gen domaj ki mache mal; lavant ak reparasyon oswa ranplasman

Règleman enpòtan:
 201 CMR 11.00: Abitraj pou Veyikil-a-motè ki nèf oswa ki lwe pou lontan


Biwo nou pa genyen anpil posiblite pou reponn nan lang ki diferan ak lang Angle. Si w genyen lòt kesyon, tanpri mande yon zanmi ki pale Angle pou rele Liy Dirèk 24 sou 24 Konsomatè nan 1-888-283-3757 oswa voye yon imèl nan consumer@state.ma.us.