Si w pa anmezi pou rezoud plent ou poukont ou oswa atravè medyasyon gwoup konsomatè zòn ou, ou kapab vle itilize Tribinal Enstans. Tribinal enstans lan se yon tribinal ki popilè. Epi fowòm enfòmèl ki pa chè sa a deziyen pou ede w rezoud konfli $2000 oswa mwens san w pa bezwen yon avoka.

Gen yon eksepsyon $2,000 maksimòm ki fèt pou domaj sou pwopriyete yon veyikil-a-motè lakòz. Si genyen yon pwosè kote lalwa akòde 2 fwa oswa 3 fwa lajan pou domaj yo, limit lan kapab ogmante a $4,000 pou 2 fwa lajan domaj la ak $6,000 pou 3 fwa lajan domaj la. Lalwa akòde tou pou 2 fwa oswa 3 fwa lajan domaj plis depans ak frè avoka nan sèten sitiyasyon mèt kay oswa lokatè ak pwosè ki prezante devan tribinal anba Chapit 93A.

Si reklamasyon ou apèn depase $2,000, ou toujou kapab deside pou ale lajistis pou $2,000 nan Tribinal Enstans pou evite pwosè nan tribinal ki chè epi ki pran tan nan yon pi gwo tribinal. Si reklamasyon ou depase $2,000 avèk yon gwo diferans, ou kapab vle pran sèvis yon avoka epi ale lajistis nan yon lòt tribinal.

Remak: Si w ta deside itilize Tribinal Enstans, ou p ap kapab prezante menm reklamasyon an nan nenpòt lòt tribinal.

Fonksyònman Tribinal Enstans yo

Atmosfè Tribinal Enstans yo se yon atmosfè ki pa fòmèl, epi règ Tribinal la se règ ki senp. Ou kapab ale lajistis oswa yon moun kapab rele w lajistis nan Tribinal sa a san w pa genyen yon avoka ki reprezante, paske karakteristik pwosedi lòt tribinal ki pi fòmèl yo pa obligatwa. Olye sa, ou gen pèmisyon pou prezante pwòp prèv ou epi pale avèk mo pwofàn.

Depi w chwazi yon Tribinal Enstans, sa vle di ou anile tout dwa pou genyen yon pwosè avèk jiri. Answit, se sèlman nan ka ki trè espesifik ou gen dwa pou fè apèl nan yon tribinal siperyè si Grefye a pa pran desizyon ki anfavè ou. Men, akize a toujou gen dwa pou li fè apèl kont yon desizyon.

Si lòt pati a genyen yon avoka, pa gen anyen ki nesesèman nan dezavantaj ou paske ou reprezante tèt ou. Patisipasyon avoka ki reprezante pati o kapab limite yon fason ki konsistan avèk desizyon senp ak fòmèl diskisyon an. Se travay Grefye a se pou asire tout pati yo jwenn yon odisyon san patipri.

Chwa Tribinal ki apwopriye

Sesyon Tribinal Enstans yo fèt nan chak Tribinal Federal Massachusetts, Tribinal Minisipal Boston, ak Tribinal Lojman Boston. Chak Tribinal Federal idantifye yon fason enfòmèl dapre non vil oswa vilaj kote li ye a. (Al gade Lis Tribinal Enstans ki nan fen piblikasyon sa a).

Pleyan an (moun ki mande pwosè a) gen chwa pou mande pwosè nan tribinal federal swa kote pleyan oswa akize ap viv la oswa kote li gen lokal biznis li oswa djòb li. Nan konfli ant mèt kay ak lokatè, pleyan an kapab ale lajistis nan distri kote kay la ye a.


Kouman pou fè reklamasyon ou

Pou mande pou gen yon pwosè, ou dwe jwenn fòmilè ki apwopriye pou sa. Fòmilè sa a rele Deklarasyon Reklamasyon ak Avi. Epi ou dwe al pran fòmilè a nan biwo Grefye Tribinal Enstans ki nan distri kote w ap viv la. Ranpli fòmilè a okonplè epi avèk presizyon.

Ou dwe founi non legal ak adrès egzat pati ou rele lajistis la. Pa egzanp, S & J Construction, Inc. Ou kapab ale lajistis avèk nenpòt moun, nenpòt biznis, nenpòt asosyasyon oswa nenpòt sosyete. Non legal yon biznis ki pa sosyete kapab detèmine lè w kontakte grefye ki nan otèl-de-vil la epi pou mande enfòmasyon sou sètifika biznis lan. Ou kapab jwenn non legal yon sosyete nan Biwo Sekretè-Deta, Divizyon Kòporasyon, One Ashburton Place, 17th Floor, Boston MA 02108 oswa depi w rele nan nimewo 617-727-2850 oswa 617-727-9640 oswa ale nan sit wèb www.sec.state.ma.us .

Ou kapab ale lajistis pou lajan sèlman nan Tribinal Enstans yo. Kantite lajan reklamasyon ou ta dwe gen ladan lajan pou vrè domaj ki fèt la ak nenpòt depans adisyonèl ki fèt akòz domaj la, tankou frè deplasman nan taksi, frè pou poste dokiman, frè pou fotokopi, ak depans pou tribinal la.

Nan moman w ap depoze plent lan, ou dwe peye yon ti frè antre pou tribinal la. Y ap fè Akize a peye frè sa a ak nenpòt lòt frè tribinal la si w genyen pwosè ou.

Ou kapab ale poukont pou pote plent lan oswa ou kapab voye li pa lapòs. Men, lè w voye papye yo pa lapòs ba grefye a, pwosè a ap kòmanse jouk lè li resevwa papye yo.

Grefye a ap ba ou yon kopi fòmilè Deklarasyon Reklamasyon ak Avi ou ranpli a. Nan kopi sa a, w ap wè dat ak lè pwosè a pral fèt. W ap resevwa tou yon Nimewo resepise oswa nimewo referans pou pwosè ou. Itilize nimewo sa a pou idantifye pwosè ou lè w ap kontakte Grefye a.

Answit, Grefye a pa voye ba Akize yon kopi fòmilè Deklarasyon Reklamasyon ak Avi a sou fòm kourye sètifye pou li jwenn resi pou konfime akize a resevwa kourye a, epitou l ap voye kourye a apa ba akize nan kourye tarif rapid nan adrès li a oswa adrès li yo ou bay la. Avi kourye sètifye reklamasyon an se yon avi ki sifi, menm si akize yo pa resevwa oswa refize resevwa kourye a, toutotan avi kourye tarif rapid la PA retounen nan tribinal la san livrezon an pa fèt. Tribinal la kapab founi pou nenpòt lòt mwayen sèvis nan ka endividyèl yo jan li kwè sa nesesè.

Preparasyon pou Pwosè a

Yon semenn anvan odisyon an, rele Grefye a pou asire Akize a te resevwa Deklarasyon Reklamasyon ak Avi a. Grefye a ap fè w konnen si pwosè a ranvwaye, oswa si akize a bay yon repons. Chèche jwenn yon kopi repons akize a epi itilize kopi a pou prepare pwosè ou avèk plis efikasite.

Pou rafrechi memwa ou, prepare yon rezime kwonolojik evènman yo ak enfòmasyon enpòtan yo pou fè prezantasyon ou vin fasil. Rasanble tout prèv k ap ede w pwouve pwosè ou, tankou kontra, lèt, chèk ki anile, resi, lokasyon, estimasyon, ak byen ki vrèman domaje oswa foto machandiz yo. Pote kopi sètifye règleman Pwokirè Jeneral ki anvigè yo si w ap site yon vyolasyon espesifik. W ap jwenn dokiman sa yo nan Libreri Leta, State House, Room 116, Boston MA 02133, telefòn: 617-727-2834.

Si w rele akize a lajistis dapre Lwa pou Pwoteksyon Konsomatè, Chap it 93A, ou dwe fè Grefye a konnen enfòmasyon sa a epitou ou kapab gen dwa pou resevwa 2 fwa oswa 3 fwa lajan pou domaj yo dapre lwa sa a. Pote yon kopi lèt demann sou 30 jou ou. Epitou ou kapab vle prevwa temwen anvan dat pou prezante nan tribinal pou verifye reklamasyon ou yo oswa konfime deklarasyon ou. Si yon temwen refize patisipe, grefye a kapab voye ba li yon asiyasyon pou li prezante nan tribinal. Yon asiyasyon pou prezante nan tribinal se yon avi tribinal ki òdone yon temwen pou li prezante nan tribinal nan dat pwosè a.

Pwosè a

Ou dwe rive nan tribinal la omwen inèdtan anvan odisyon pwosè ou. Lè yo rele pwosè ou, oumenm, akize a, ak nenpòt temwen dwe fè sèman pou di laverite. Answit, Grefye a ap tande chak vèsyon pwosè a pou pèmèt chak pati devlope istwa a avèk prèv ak patisipasyon temwen an. Pleyan an, oswa moun ki rele lòt pati a lajistis, ap prezante ka a anvan. Prezantasyon an ta dwe kout, byen òganize epi kontwole avèk emosyon. Answit, akize a oswa moun ou rele lajistis la ap prezante vèsyon pa li nan pwosè a. Toujou pale dirèkteman avèk Grefye a. Pa fè diskisyon avèk akize a nan tribinal la, oswa pa pale pandan l ap fè prezantasyon pa li a.

Apre prezantasyon yo, oumenm ak akize a kapab poze kesyon youn ak lòt. Grefye a kapab aji kòm moderatè, pou poze kesyon ak ankouraje diskisyon an pou devlope tout enfòmasyon ki nan pwosè a. Si grefye a deside gen yon pati fè yon reklamasyon ki pa serye oswa mansonjè, Grefye a kapab akòde frè adisyonèl jiska $100 pou lòt pati a.

Si akize a pa prezante nan tribinal la, epi ou prezante pou pwosè a, ou genyen pwosè a otomatikman. Men, ou dwe montre tribinal la prèv reklamasyon ou. (Si akize a prezante nan tribinal pou pwosè a epi pleyan pa prezante, pwosè a ap anile. Si ni pleyan ni akize a pa prezante nan tribinal pou pwosè a, reklamasyon ap anile tou.)

Chwa pou akize a

Antant: Pati yo kapab rive fè yon antant pou rezoud pwoblèm nan tribinal la menm apre kòmansman pwosè a. Akò a dwe fèt alekri. Ou dwe fè tribinal la konnen akò ou fè a. Pou fè sa ou dwe bay Grefye a yon kopi akò a. Akò a dwe gen tit "Akò pou Jijman. Oumenm ak akize a dwe siyen kopi orijinal akò a, epi mete li nan dosye tribinal la pou lalwa kapab aplike li. Konsève yon kopi pou dosye ou.

Repons: Akize gen chwa pou li bay yon repons. Akize a ap resevwa enstwiksyon pou li kapab, si li vle, soumèt yon repons alekri pou reklamasyon an sou fòm yon lòt pou li voye nan tribinal la. Li dwe siyen lèt la oswa li dwe endike nan yon langaj ki klè ak senp rezon ki fè pleyan an pa ta dwe genyen pwosè a.

Non-Konparisyon: Si akize a pa prezante nan tribinal nan pwosè a, pleyan an ap genyen otomatikman. Yon jijman oswa yon lòd ki egzije peman yon sèten kantite lajan ap rete valid pandan 20 tan. Yon tribinal ap mande kèk kalite prezantasyon pleyan an pou endike reklamasyon an valid anvan aplikasyon jijman an.

Kont-Reklamasyon: Yon kont-reklamasyon se yon pwosè kontrè akize ap fè kont pleyan an. Akize a gen chwa pou fè pwosedi kont-reklamasyon an. Si w genyen yon reklamasyon valab kont yon pati ou rele lajistis, ou dwe fè grefye a konnen ou vle fè yon kont-reklamasyon. Pa egzanp, si yon atelye reparasyon rele w lajistis pou depans reparasyon, ou kapab fè yon kont-reklamasyon pou depans reparasyon pyès ki mal enstale. Nan repons lan, oswa nan machaswiv pwosedi a, akize a kapab prezante nenpòt reklamasyon alekri li genyen kont pleyan an. Akize a pa gen obligasyon pou bay repons alekri epitou reklamasyon pleyan ak akize a ap prezante nan yon sèl pwosè. Si pleyan an vle jwenn plis tan pou prepare kont-reklamasyon an, li kapab mande tribinal la yon ajounman. (Al gade Ajounman yo.) Ou dwe fè yon kont-reklamasyon devan grefye a omwen 2 jou anvan odisyon an. W ap peye yon frè senbolik pou sa.

Ajounman: Kote akize a bay avi, pwosè a p ap kontinye nan yon lòt dat sof si gen akò pati yo avèk apwobasyon tribinal, oswa sof si gen prezantasyon yon rezon valab. Nenpòt mosyon pou ajounman dwe fèt alekri sof si tribinal la bay pèmisyon pou yon aplikasyon oral.

Desizyon Tribinal la

Apre odisyon an diskisyon 2 pati yo, Grefye kapab pran yon desizyon imedyat, oswa li kapab mande plis tan pou fè deliberasyon, ki kapab kite pwosè a Anba konsèy epi ou ta dwe jwenn notifikasyon desizyon final la nan kourye.

Si grefye a pran desizyon an favè akize a, pwosè a ap fini epi ou p ap resevwa peman. Ou p ap gen obligasyon pou peye tribinal la frè pou akize a. Si desizyon an pran anfavè pleyan an, tribinal la ap bay yon Avi Jijman ak Lòd pou òdone akize a pou peye ou pou domaj yo ak pou frè antre nan tribinal la. Grefye a kapab akòde w mwens lajan pase sa ou mande nan reklamasyon orijinal la.

Akize a gen dwa pou fè apèl kont desizyon an nan 10 jou. Akize a dwe peye yon frè apèl epi li dwe voye $100 an kach oswa chèk sètifye oswa obligasyon, sof si tribinal la anile egzijans sa a.

Rekouvreman lajan ou

Si akize a pa peye ou, ou dwe fè grefye a konnen sa a epi grefye a ap voye yon Avi pou Montre Kòz ba ou. Answit, ou dwe fè aranjman pou voye avi a ba akize a. Se yon Cherif-Adjwen oswa yon Ajan lapolis minisipal ki dwe pote avi a. Avi pou Montre Kòz la ap endike dat ak lè odisyon an. Nan odisyon an, tribinal la ap pran mezi apwopriye pou fè w resevwa peman an.

Sinon, ou kapab mande grefye a yon fòmilè egzekisyon. Fòmilè sa a ap pèmèt Cherif-Adjwen Konte a oswa Ajan lapolis minisipal la sezi ak vann nenpòt byen akize a genyen pou fè w touche lajan li dwe w la.

Nan yon ane ki vini apre desizyon tribinal la, yon pati kapab aplike pou jwenn èd nan jijman an oswa lòd la. Sa vle di tribinal la kapab deside ranvèse desizyon an akòz yon erè oswa lòt rezon tribinal la jwenn ki ase. Mande grefye a si w genyen nenpòt kesyon sou sa a oswa sou lòt pwosedi Tribinal Enstans.

Kote pou jwenn èd

Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Sèvis Konsiltasyon Tribinal Enstans, Phillips Brooks House, Harvard Yard, Cambridge, MA 02138: 617-497-5690 oswa ale sou sit wèb: http://hcs.harvard.edu/~scas/.

Konte

Tribinal

Suffolk County:

Boston Municipal Court

Edward W. Brooke Courthouse
24 New Chardon St.
Boston, 02114
(617)788-8411

Boston, all of Suffolk County

Boston Housing Court

Edward W. Brooke Courthouse
24 New Chardon Street
Boston, 02114
(617)788-8515

South Boston, West Roxbury

Boston Municipal Court, Brighton Division

52 Academy Hill Road
Brighton, 02135
(617)782-6521

Allston, Brighton

Boston Municipal Court, Charlestown Division Court House

3 City Square
Charlestown, 02129
(617)242-5400 X241

Charlestown

Chelsea District Court

120 Broadway
Chelsea, 02150
(617)660-9200

Chelsea, Revere

Boston Municipal Court, Dorchester Division

510 Washington Street
Dorchester, 02124
(617)288-9500

Dorchester

East Boston District Court
37 Meridian Street
East Boston, 02128
(617) 569-7550

East Boston, Winthrop

Roxbury District Court
85 Warren Street
Roxbury, 02119
(617) 427-7000

Roxbury

Trial Court of the Commonwealth-District Court Dept. South Boston Division
535 East Broadway
South Boston, 02127
(617) 268-8305

South Boston

Municipal Court of the West Roxbury District
445 Arborway
Jamaica Plain, 02130
(617) 971-1200

Hyde Park, Jamaica Plain, Readville, Roslindale, West Roxbury, *parts of Mission Hill, Mattapan sections of Boston

Konte Middlesex:

District Court Department of the Trial Court-Ayer Div.
25 East Main Street, Ayer, 01432
(978) 772-2100

Ashby, Ayer, Boxborough, Dunstable, Groton, Littleton, Pepperell, Shirley, Townsend, Westford, Devens Regional Enterprise Zone

Cambridge District Court

40 Thorndike Street
Cambridge, 02141
(617)494-4315

Arlington, Belmont, Cambridge

Concord District Court

305 Walden Street
Concord, 01742-3616
(978)369-0500

Acton, Bedford, Carlisle, Concord, Lexington, Lincoln, Maynard, Stow

Framingham District Court

600 Concord Street
P.O. Box 1969
Framingham, 01701
(508)875-7461

Ashland, Framingham, Holliston, Hopkinton, Sudbury, Wayland

Lowell District Court

41 Hurd Street
Lowell, 01852
(978)459-4101

Billerica, Chelmsford, Dracut, Lowell, Tewksbury, Tyngsboro

Malden District Court

89 Summer Street
Malden, 02148
(781)322-7500

Everett, Malden, Melrose, Wakefield

Marlborough District Court

45 Williams Street
Marlborough, 01752
(508)485-3700

Hudson, Marlborough

Natick District Court

117 East Central Street
Natick, 01760
(508)653-8100

Natick, Sherborn

Newton District Court

1309 Washington Street
West Newton, 02465-2011
(617)244-3600

Newton

Somerville District Court

175 Fellsway
Somerville, 02145
(617)666-8000

Medford, Somerville

Waltham District Court

38 Linden Street
Waltham, 02452
(781)894-4500

Waltham, Watertown, Weston

Woburn District Court

30 Pleasant Street
Woburn 01801
(781)935-4000

Burlington, North Reading, Reading, Stoneham, Wilmington, Winchester, Woburn.

Konte Norfolk:

Brookline District Court
360 Washington Street
Brookline, 02146
(617) 232-4660

Brookline

Dedham District Court

631 High Street
Dedham, 02026
(781)329-4777

Dedham, Dover, Medfield, Needham, Norwood, Wellesley, Westwood

Quincy District Court

1 Dennis F. Ryan Parkway
Quincy, 02169
(617)471-1650

Braintree, Cohasset, Holbrook, Milton, Quincy, Randolph, Weymouth

Stoughton District Court

1288 Central Street
Stoughton, 02072
(781)344-2131

Avon, Canton, Sharon, Stoughton

Wrentham District Court

60 East Street
Wrentham, 02093
(508)384-3106 x261

Foxboro, Franklin, Medway, Millis, Norfolk, Plainville, Walpole, Wrentham

Konte Essex:

Gloucester District Court
197 Main Street
Gloucester, 01930
(978) 283-2620

Essex, Gloucester, Rockport

Haverhill District Court

PO Box 1389
James P. Ginty Blvd.
Haverhill, 01831
(978)373-4151 x125, x164, x165

Boxford, Bradford, Georgetown, Groveland, Haverhill

Ipswich District Court (District Court of Newburyport)

188 State Street
Newburyport, 01950
(978)356-2681

Hamilton, Ipswich, Topsfield, Wenham

District Court of Lawrence
2 Appleton Street
Lawrence, 01840
(978) 687-7184

Andover, Lawrence, Methuen, North Andover

Lynn District Court
580 Essex Street
Lynn, 01901
(781) 598-5200

Lynn, Marblehead, Nahant, Saugus, Swampscott

District Court of Newburyport
188 State Street
Newburyport, 01950
(978) 462-2652 x3034

Amesbury, Merrimack, Newbury, Newburyport, Rowley, Salisbury, West Newbury

District Court of Peabody
1 Lowell Street
Peabody, 01960
(978) 532-3100

Lynnfield, Peabody

Salem District Court
65 Washington Street
Salem, MA 01970
(978) 744-1167

Beverly, Danvers, Manchester (Manchester-by-the-Sea), Middleton, Salem

Konte Bristol:

Attleboro District Court

88 North Main Street
Attleboro, 02703
(508)222-5900 X392

Attleboro, Mansfield, North Attleboro, Norton

Fall River District Court Second District Court

45 Rock Street
Fall River, 02720
(508)679-8161

Fall River, Freetown, Somerset, Swansea, Westport

New Bedford District Court
75 North Sixth Street
New Bedford, 02740
(508) 999-9700

Acushnet, Dartmouth, Fairhaven, Freetown, New Bedford, Westport

Taunton District Court

120 Cohannet Street
Taunton, 02780
(508)824-4032 & 4033

Berkley, Dighton, Easton, Raynham, Rehoboth, Seekonk, Taunton

Konte Berkshire:

District Court of Southern Berkshire
9 Gilmore Avenue
Great Barrington, 01230
(413) 528-3520

Alford, Becket, Egremont, Great Barrington, Lee Lenox, Monterey, Mount Washington, New Marlborough, Otis, Sandisfield, Sheffield, Stockbridge, Tyringham, West Stockbridge (*menm jiridijsyon nan Becket ak Lenox)

Northern District Court

111 Holden Street
North Adams, 01247
(413)663-5339

Adams, Cheshire, Clarksburg, Florida, Hancock, New Ashford, North Adams, Savoy, Williamstown, Windsor (*menm jiridiksyon nan Hancock ak Windsor)

Pittsfield District Court

Central Berkshire District Court
24 Wendell Avenue
P.O. Box 875
Pittsfield, 01202
(413)499-0558 X7345

Becket, Dalton, Hancock, Hinsdale, Lanesborough, Lenox, Peru, Pittsfield, Richmond, Washington, Windsor (*menm jiridiksyon nan Becket, Hancock, Lenox, ak Windsor)

Konte Plymouth:

Brockton District Court

P.O. Box 7610
215 Main Street
Brockton, 02303-7610
(508)587-8000

Abington, Bridgewater, Brockton, East Bridgewater, West Bridgewater, Whitman

Hingham District Court

28 George Washington Boulevard
Hingham, 02043
(781)749-7000

Hanover, Hingham, Hull, Norwell, Rockland, Scituate

Plymouth District Court

South Russell Street
Plymouth, 02360
(508)747-0500

Duxbury, Halifax, Hanson, Kingston, Marshfield, Pembroke, Plymouth, Plympton

Wareham District Court

2200 Cranberry Highway
West Wareham, 02576
(508)295-8300

Carver, Lakeville, Marion, Mattapoisett, Middleboro, Rochester, Wareham

Konte Barnstable:

Barnstable District Court

P. O. Box 427
Route 6A
Barnstable, 02630
(508)375-6787

Barnstable, Sandwich, Yarmouth

Falmouth District Court

161 Jones Road
Falmouth, 02540
(508)495-1500 X233

Bourne, Falmouth, Mashpee

Orleans District Court

237 Rock Harbor Road
Orleans, 02653
(508)255-4700

Brewster, Chatham, Dennis, Eastham, Harwich, Orleans, Provincetown, Truro, Wellfleet

Konte Dukes:

Edgartown District Court

P. O. Box 1284
81 Main Street
Edgartown, 02539
(508)627-3751

Edgartown, Oak Bluffs, Tisbury, West Tisbury, Aquinnah (li te rele Gay Head), Gosnold, Elizabeth Islands

Konte Nantucket:

Nantucket District Court

P. O. Box 1800
16 Broad Street
Nantucket, 02554
(508)228-0460

Nantucket

Konte Worcester:

Clinton District Court

300 Boylston Street
Clinton, 01510
(978)368-7811

Berlin, Bolton, Boylston, Clinton, Harvard, Lancaster, Sterling, West Boylston

Dudley District Court

P. O. Box 100
West Main Street
Dudley, 01571
(508)943-7123 x143

Charlton, Dudley, Oxford, Southbridge, Sturbridge, Webster

East Brookfield District Court

544 East Main Street
East Brookfield, 01515-1701
(508)885-6305 x109

Barre, Brookfield, East Brookfield, Hardwick, Leicester, New Braintree, North Brookfield, Oakham, Paxton, Rutland, Spencer, Warren, West Brookfield

Fitchburg District Court

100 Elm Street
Fitchburg, 01420
(978)345-2111

Fitchburg, Lunenburg

Gardner District Court

108 Matthews Street
Gardner, 01440-0040
(978)632-2373

Gardner, Hubbardston, Petersham, Westminster

Leominster District Court

25 School Street
Leominster, 01453
(978)537-3722

Holden, Leominster, Princeton

Milford District Court

P. O. Box 370
161 West Street
Milford, 01757
(508)473-1260

Bellingham, Hopedale, Mendon, Milford, Upton

Uxbridge District Court

P. O. Box 580
261 South Main Street
Uxbridge, 01569
(508)278-2454

Blackstone, Douglas, Millville, Northbridge, Sutton, Uxbridge

Westborough District Court

175 Milk Street
Westborough, 01581
(508)366-8266 x122

Grafton, Northborough, Shrewsbury, Southborough, Westborough

Winchendon District Court

80 Central Street
Winchendon, 01475
(978)297-0156

Ashburnham, Phillipston, Royalston, Templeton, Winchendon

Worcester District Court

50 Harvard Street
Worcester, 01608
(508)757-8350

Auburn, Millbury, Worcester

Konte Franklin:

District Court of Franklin
425 Main Street
Greenfield, 01301
(413) 774-5533

Ashfield, Bernardston, Buckland, Charlemont, Colrain, Conway, Deerfield, Gill, Greenfield, Hawley, Heath, Leverett, Leyden, Monroe, Montague, Northfield, Rowe, Shelburne, Shutesbury,
Sunderland, Whatley

District Court Department - Orange Division
1 Court Square
Orange, 01364
(978) 544-8277 X214

Athol, Erving, New Salem, Orange, Warwick, Wendell

Konte Hampden:

District Court of Chicopee
30 Church Street
Chicopee, 01020
(413) 598-0099

Chicopee

District Court of Palmer
235 Sykes Street
Suite 3
Palmer, 01069
(413) 283-8916

Brimfield, Hampden, Holland, Ludlow, Monson, Palmer, Wales, Wilbraham

District Court of Holyoke
20 Court Plaza
Holyoke, 01040
(413) 538-9710

Holyoke

Springfield District Court

P. O. Box 2421
50 State Street
Springfield, 01101-2421
(413)748-8600

Longmeadow, Springfield, West Springfield

Westfield District Court

224 Elm Street
Westfield, 01085
(413)568-8946

Agawam, Blanford, Chester, Granville, Montgomery, Russell, Southwick, Tolland, Westfield

Konte Hampshire:

District Court Department - Northampton Division
15 Gothic Street
Northampton, 01060
(413) 584-7400 #2

Chesterfield, Cummington, Easthampton, Goshen, Hatfield, Huntington, Middlefield, Northampton Plainfield, Southampton, Westhampton, Williamsburg, Worthington

District Court of Eastern Hampshire
116 Russell Street Rt. 9
PO Box 778

Hadley, 01035
(413) 587-3120

Amherst, Belchertown, Granby, Hadley, Pelham, South Hadley, Quabbin Reservoir & Watershed Area, Ware


Biwo nou pa genyen anpil posiblite pou reponn nan lang ki diferan ak lang Angle. Si w genyen lòt kesyon, tanpri mande yon zanmi ki pale Angle pou rele Liy Dirèk 24 sou 24 Konsomatè nan 1-888-283-3757 oswa voye yon imèl nan consumer@state.ma.us.