Chak ane, konsomatè yo depanse anpil milyon dola pou fè reparasyon nan kay yo. Anpil fwa, antreprenè ki fè reparasyon nan kay yo twonpe mèt kay yo san pwoblèm. An 1992, yo te kreye Home Improvement Contractors Law (Lwa sou Antreprenè k ap fè Reparasyon nan Kay) (M.G.L. c. 142A) pou pwoteje konsomatè epi pou kontwole pratik antreprenè k ap fè reparasyon nan kay.

Lwa a fikse kondisyon pou anrejistreman yon antreprenè, yon pwogram abitraj pou rezoud konfli ant mèt kay ak antreprenè ki anrejistre yo epitou lwa a kreye yon Guaranty Fund (Fon pou Garanti) pou peye konsomatè yo konpansasyon jiska $10,000 pou jijman ki pa peye kont antreprenè k ap fè reparasyon nan kay. Remodlaj ak reparasyon kay ou kapab yon gwo travay. Erezman, si w konprann dwa ou genyen dapre lwa a epi si w pran kèk prekosyon, ou kapab evite pwoblèm ki kapab genyen. Asire ou planifye avèk prekosyon anvan w envesti anpil lajan nan reparasyon kay ou.

ANVAN OU KÒMANSE PWOJÈ A

 • Reflechi sou modèl espesifik ou vle a (konsilte yon achitèk oswa dekoratè si sa nesesè) epi deside sou yon bidjè.
 • Reflechi sou materyèl ou vle itilize. Vizite sant pou reparasyon nan kay, li magazin ki prezante modèl kay diferan, oswa pale avèk lòt moun ki deja fè menm kalite reparasyon nan kay yo.
 • Dekri aklè travay ou vle fè a sou yon fèy papye espesifik ak plan pou planche a pou antreprenè ou vle anboche yo. Lèt tout antreprenè ki fè òf sou yon djòb travay nan menm deskripsyon modèl la, genyen plis chans pou gen yon pwosesis òf ki konplè ak egzat.
 • Kontakte yon asosyasyon endistri konstwiksyon pwofesyonèl pou jwenn konsèy sou pwosesis reparasyon kay, epitou pou jwenn konsèy sou chwa yon antreprenè.

ANVAN OU ANBOCHE YON ANTREPRENÈ

Chwazi yon antreprenè se pati ki pi enpòtan nan pwosesis renovasyon kay ou. Ou ta toujou dwe:

 • Fè antrevi omwen avèk twa (3) antreprenè epi pou mande yon estimasyon alekri ki detaye.
 • Tcheke Konsèy Biwo Consumer Affairs and Business Regulation pou asire antreprenè oswa sou-tretan ou anboche a anrejistre nan leta nan moman an.

Si antreprenè a oswa sou-tretan an pa anrejistre, ou p ap jwenn pwoteksyon nan Home Improvement Contractor Law. Men, kapab genyen lòt rekou ki disponib pou ou atravè sistèm jistis la.

Genyen kèk eksepsyon nan kondisyon anrejistreman an. Pami antrenè ki pa bezwen anrejistre yo, genyen enstalatè oswa founisè chofaj santral ak è-kondisyone, aparèy konsèvasyon enèji, amenajman peyizaj (moun ki koupe zèb), penti enteryè, kouvri miray ak planche, moun ki fè barikad, bòs mason endepandan ki fè miray, pisin ki pa nan tè, moun ki mete pèsyèn nan fenèt, moun ki mete makiz, moun ki fè patyo nan tè, pwofesyonèl ki konstwi ale ak sèten pwofesyonèl ki gen lisans tankou achitèk, elektrisyen, plonbye ki ofri sèvis espesyalman nan limit pwofesyon yo. Answit, antreprenè ki fè kèk djòb atan-pasyèl ak kèk ti djòb (pi ba pase $500) pa bezwen anrejistre.

Antreprenè ki anrejistre yo dwe afiche nimewo anrejistreman sis (6) chif yo sou tout reklam, kontra ak pèmi yo. Kèlkeswa kote ou wè non konpayi an oswa non antreprenè a afiche, ou ta dwe jwenn yon nimewo anrejistreman toupre a tou. Leta distribiye yon kat idantifikasyon ba tout antreprenè ki anrejistre. Mande pou wè kat sa a pou w kapab verifye si anrejistreman valid epi si li pa ekspire. Si w vin konnen yon antreprenè pa anrejistre, kontakte Biwo Pwokirè Jeneral la pou rapòte zak ilegal sa a.

 • Konfime referans pou chak antreprenè. Gade djòb antreprenè a fè deja. Kontakte lòt mèt kay ki te anboche antreprenè a epi chèche konnen si antreprenè a ak mèt kay la te genyen pwoblèm. Tcheke istwa plent antreprenè a nan Biwo Pwokirè Jeneral la oswa nan Better Business Bureau. Ou kapab kontakte Consumer Affairs pou chèche konnen si te gen ka abitraj oswa reklamasyon nan Guaranty Fund kont antreprenè a. Ou kapab jwenn enfòmasyon sa yo tou sou sit wèb Home Improvement nou nan www.Mass.Gov/homeimprovement

ANVAN OU SIYEN YON KONTRA

Toujou mande yon kontra ekri ki detaye, menm pou pwojè ki piti yo. Kontra a ap pwoteje ou epi l ap ede asire oumenm ak antreprenè a konprann limit djòb la ak pri a. Lalwa leta egzije pou kontra pou reparasyon kay ki depase $1,000 fèt alekri. Si antreprenè yo vyole dispozisyon sa a, yo kapab sispann oswa anile anrejistreman yo, epitou yo kapab peye amann oswa yo kapab pouswiv yo lajistis pou krim. Consumer Affairs kapab ba ou yon modèl kontra.

Asire kontra a genyen ladan:

 • idantifikasyon antreprenè a, avèk tou nimewo anrejistreman antreprenè a;
 • pri total pou travay la;
 • kalandriye peman an;
 • yon dispozisyon pou chanjman oswa " depans siplemantè";
 • yon lis detaye ki genyen espesifikasyon ak materyèl;
 • dat pou travay la kòmanse ak dat pou travay la fini;
 • yon kopi asirans antreprenè a;
 • yon avi ki fè w konnen si w jwenn pwòp pèmi konstwiksyon ou oswa si w annafè avèk antreprenè ki pa anrejistre, ou p ap kalifye pou jwenn Guaranty Fund (Lajan pou garanti);
 • yon avi anilasyon sou 3 jou, pou fè w konnen dwa ou genyen pou rezilye kontra ou si w te siyen kontra a lakay ou oswa yon kote ki diferan ak biwo oswa lokal biznis antreprenè a; epitou
 • lòt detay ki gen pou wè ak djòb ou.

Asire antreprenè a jwenn pèmi konstwiksyon an. Si w aplike pou jwenn pèmi a, ou kapab pa kalifye pou konpansasyon nan Guaranty Fund.

Dapre lalwa, antreprenè a pa kapab pran plis pase yon tyè (1/3) pri kontra a davans, sof si li nesesè pou fè kòmann materyèl espesyal.

Si w ap prete lajan pou fè reparasyon nan kay ou, ou dwe konnen antreprenè yo pa gen pèmisyon pou yo prete w lajan, oswa yo pa gen dwa aji nan tèt ansanm avèk okenn enstitisyon k ap prete w lajan si prè a garanti nan yon prè ipotekè ki sou kay ou. Menm jan tou, yon antreprenè pa kapab ofri ou pou prete w lajan nan yon sosyete prè imobilye si kay ou itilize kòm garanti. Ou gen dwa pou chwazi nenpòt sosyete prè imobilye ki vle negosye prè a avèk ou. Fè antreprenè a ba ou yon estimasyon pou travay ki dwe fèt la, epi fè konparezon ak lòt estimasyon pou w kapab fè yon pi bon chwa finansman.

LÈ YON BAGAY PRALE MAL

Si w genyen yon konfli nan kontra a oswa si w panse djòb la te mal fèt oswa djòb la te fèt yon fason ki pa pwofesyonèl, ou ta dwe voye yon lèt ba antreprenè a sou sa. Montre kouman ou enkyè alekri epi voye lèt ou ba antreprenè a sou fòm kourye regilye ak kourye sètifye, avèk resi pou vin jwenn ou pou konfime li resevwa lèt la. Pa bliye prezante, nan yon lòd kwonolojik, kouman antreprenè a vyole kontra ou. Sijere ki mezi ou ta renmen antreprenè a pran, tankou fini djòb la, peye pou domaj ki fèt la, oswa anile kontra a. Si sa pa rezoud konfli ou, anvizaje chwa sa yo:

Medyasyon: Sa pèmèt toulède pati yo rive jwenn ansanm yon antant ki akseptab avèk èd yon fasilitatè. Medyasyon an se yon chwa ki volontè, epi li egzije konsantman toulède pati yo. Ou kapab aplike pou medyasyon atravè gwoup konsomatè zòn ou, ki asosye avèk Biwo Pwokirè Jeneral la.

Abitraj: Ou kapab elijib pou abitraj leta apwouve anba Pwogram Abitraj pou Reparasyon nan Kay. Pou kalifye nan pwogram sa a, ou dwe anmezi pou pwouve:

 • te genyen yon kontra alekri pou djòb la
 • antreprenè a te anrejistre nan moman kontra a te fèt
 • travay la te fèt nan yon kay fanmi ki gen 1-4 moun, yon kay kote mèt kay la rete, oswa yon kay primè nan Massachusetts.

Si w te jwenn pwòp pèmi konstwiksyon ou, ou kapab kalifye pou abitraj (si w satisfè lòt kalifikasyon yo), men ou pa kapab kalifye pou resevwa peman nan Guaranty Fund. Si antreprenè a pa t mete avi pèmi an nan kontra a epi ou satisfè lòt kalifikasyon yo, ou kapab gen aksè nan Guaranty Fund.

Ou dwe soumèt yon aplikasyon pou abitraj la nan 2 zan ki vini apre w fin siyen kontra pou fè reparasyon lakay ou. Si yo aksepte w nan pwogram nan, y ap fè w peye yon frè odisyon ki baze sou yon echèl mobil dapre gwosè reklamasyon an.

Tanpri remake moun ki fè reklamasyon k ap fè abitraj kont yon moun ki mouri dwe soumèt aplikasyon pou abitraj yo nan Biwo Consumer Affairs epi yo dwe soumèt yon "Notice of Claim" (Avi pou Reklamasyon) nan tribinal siksesyon ki apwopriye a. Ou dwe soumèt toulède dokiman yo nan 1 ane ki vini apre dat lanmò a. Nan kèk ka, ou kapab bezwen soumèt toulède dokiman yo nan 10 mwa. Kontakte Biwo Consumer Affairs pou jwenn plis enfòmasyon. Ou kapab vle chèche konsèy yon avoka tou.

Yon pwofesyonèl, yon medyatè san patipri ap tande ka a avèk toulède pati yo prezan epi l ap pran yon desizyon ki angaje toulède pati sou baz legal. Nenpòt pati kapab fè apèl kont desizyon nan tribinal apre 21 jou.

Yon antreprenè ki genyen yon konfli kont yon mèt kay kapab kòmanse yon aksyon abitraj sèlman si toulède pati yo dakò espesyalman pou abitraj la nan yon kontra a lè chak pati siyen kontra a epi mete dat ladan apa nan pati sa a nan kontra a. Men, yon antreprenè kapab gen yon kont-reklamasyon yon medyatè rezoud si mèt kay la deja kòmanse pwosesis abitraj la.

Pou jwenn yon fòmilè aplikasyon pou abitraj, oswa pou fè demann enfòmasyon adisyonèl sou pwogram abitraj la, kontakte Liy Dirèk 24 sou 24 Consumer Affairs nan nimewo (888) 283-3757 oswa ale nan sit wèb www.Mass.Gov/homeimprovement.

Desizyon Tribinal:Ou kapab pouswiv reklamasyon ou tou atravè sistèm jistis la. Pou reklamasyon ki pi piti pase $2,000, tribinal enstans yo se chwa ki mwen chè. Consumer Affairs te pibliye yon Gid Konsomatè pou Tribinal Enstans yo. W ap jwenn gid sa depi w fè demann lan. Pi gwo reklamasyon yo kapab pi konvnab pou Tribinal Federal oswa Tribinal Siperyè. Ou ta dwe chèche jwenn konsèy legal pou tout reklamasyon yo.

Konsènan Jijman Ou

Ou dwe konnen nan kèk ka, ou kapab pa jwenn oswa ou kapab gen reta pou jwenn nenpòt kalite jijman si antreprenè ou te anboche a deklare fayit. Si yon antreprenè deklare fayit, ou kapab kontakte liy dirèk 24 sou 24 Consumer Affairs pou chèche konnen ki rekou ki disponib pou ou. Guaranty Fund

APRE W FIN GENYEN YON SANTANS ABITRAJ OSWA YON JIJMAN TRIBINAL

Yo te kreye Home Improvement Guaranty Fund kòm yon fon dènye rekou pou konsomatè ki genyen yon jijman final ki pa peye kont yon antreprenè. Guaranty Fund finanse avèk yon frè obligatwa antreprenè yo peye yon sèl fwa nan moman y ap anrejistre pou premye fwa. Si w genyen pwosè ou nan abitraj la oswa nan tribinal epi antreprenè a pa peye ou domaj-enterè a oswa jijman an, ou kapab aplike nan Guaranty Fund jiska $10,000 pou pèt ou fè a. Men, ou ta dwe konnen si w pouswiv yon reklamasyon nan tribinal enstans lè domaj ou sibi a pi plis pase $2,000, kantite lajan ou kalifye pou resevwa a nan Guaranty Fund p ap depase $2,000.

Apre yon konsomatè fin resevwa peman Guaranty Fund, antreprenè anrejistre responsab la gen obligasyon pou ranbouse Guaranty Fund avèk enterè nan 30 jou. Si antreprenè a pa peye lajan an, Guaranty Fund kapab fè li peye frè administratif, li kapab anile anrejistreman antreprenè a, epi nan ka ekstrèm, li kapab pouswiv antreprenè a lajistis.

Pou aplike nan Guaranty Fund, ou dwe ranpli yon fòmilè aplikasyon nan sis (6) mwa ki vini apre dat jijman tribinal la oswa apre dat santans abitraj la. Ou dwe montre tou tout efò rezonab ou te fè pou resevwa lajan jijman an ekspire, jan sa defini nan règleman leta (201 CMR 14.00).

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Guaranty Fund epi pou jwenn yon fòmilè aplikasyon, rele Liy Dirèk 24 sou 24 Consumer Affairs.

KOUMAN POU GEN AKSÈ NAN GUARANTY FUND

Pou yon mèt kay kalifye pou resevwa peman nan Guaranty Fund, li dwe anmezi pou pwouve:

 • Te genyen yon kontra alekri pou djòb la.
 • Antreprenè a te anrejistre nan Biwo Consumer Affairs and Business Regulation nan moman kontra a te fèt.
 • Antreprenè a - pa mèt kay la - te jwenn yon pèmi konstwiksyon (avèk kèk eksepsyon).
 • Kontra a te fèt pou travay sou nan kay kote gen fanmi 1-4 moun ap viv nan Massachusetts epi kay la dwe se rezidans prensipal mèt kay la.
 • Te genyen yon jijman tribinal oswa yon santans abitraj anfavè mèt kay la, epi tout "efò rezonab ki fèt pou resevwa" lajan jijman an oswa santans abitraj la ekspire.
 • Ou te ranpli yon aplikasyon nan Guaranty Fund nan sis (6) mwa ki vini apre santans abitraj la oswa jijman tribinal la.

KOTE POU JWENN ÈD

Pou tcheke si yon antreprenè anrejistre:

Anrejistreman Antreprenè ki fè reparasyon nan kay
Office of Consumer Affairs and Business Regulation
(617) 973-8787

Pou tcheke si yo konn pote plent pou yon antreprenè:

Pou pote yon plent ofisyèl:

Biwo Pwokirè Jeneral
(617) 727-8400

Pou jwenn fòmilè pou abitraj oswa pou Guaranty Fund, yon modèl kontra oswa plis enfòmasyon sou Lwa sou Reparasyon nan Kay:

Biwo Consumer Affairs ak Règleman Biznis
(617) 973-8787 oswa
Nimewo pou rele gratis: (888) 283-3757

Pou jwenn enfòmasyon sou pwosesis pou fè reparasyon nan kay, kontakte asosyasyon endistri konstwiksyon pwofesyonèl:

 • National Association of the Remodeling Industry
  NARI Eastern Mass Division (508) 839-9884
  NARI Western Mass Division (413) 781-6274
 • Builders Association of Greater Boston (617) 773-1300
 • Home Builders Association of Massachusetts (800) 632-8168

Biwo nou pa genyen anpil posiblite pou reponn nan lang ki diferan ak lang Angle. Si w genyen lòt kesyon, tanpri mande yon zanmi ki pale Angle pou rele Liy Dirèk 24 sou 24 Konsomatè nan 1-888-283-3757 oswa voye yon imèl nan consumer@state.ma.us.