More about:

Court Forms & Information in Haitian Creole

Fòm ak enfòmasyon an Kreyòl Ayisyen

Ou gen dwa pou yon entèprèt, gratis, pou tout odyans tribinal la. Si ou bezwen yon entèprèt, tanpri fè ekip tribinal la konnen a. Sant Sèvis Tribinal la louvri nan kèk tribinal. Ekip Sant Sèvis Tribinal la bay èd endividyèl pou ranpli fòm tribinal la epitou pou reponn kesyon sou pwosedi tribinal la.

Feedback

Tell us what you think