Biểu Mẫu Xác Nhận Lại ERAP

Biểu mẫu này nhằm mục đích yêu cầu các khoản phụ phí bổ sung để giúp trả tiền thuê nhà trong tương lai của quý vị.

Vui lòng chỉ hoàn thành biểu mẫu này nếu quý vị đã nhận được Hỗ Trợ Cho Thuê Khẩn Cấp và yêu cầu hỗ trợ thêm tiền thuê nhà do khó khăn liên quan đến đại dịch COVID. Nếu trước đây quý vị chưa nhận được Hỗ Trợ Cho Thuê Khẩn Cấp, vui lòng truy cập mass.gov/COVIDHousingHelp để biết thông tin về cách đăng ký. Gửi biểu mẫu này không phải là một đảm bảo quý vị sẽ nhận được tiền. Để nhận thêm tiền trợ cấp, quý vị phải:

  • Đã nhận được Hỗ Trợ Cho Thuê Khẩn Cấp sau ngày 22 tháng 3 năm 2021 VÀ đã ít nhất 45 ngày kể từ khi quý vị nhận được Hỗ Trợ Cho Thuê Khẩn Cấp
  • Chưa nhận được hơn 18 tháng tiền Hỗ Trợ Cho Thuê Khẩn Cấp, bao gồm hỗ trợ để trả tiền thuê nhà quá hạn ("khoản nợ") và tiền thuê nhà trong tương lai ("tiền thuê nhà")
  • Hiện tại không sống trong nhà ở được trợ cấp, theo đó tiền thuê của quý vị thay đổi dựa trên thu nhập (ví dụ nhà ở công cộng, Mục 8 hoặc MRVP)
  • Thu nhập dưới 80% mức Thu Nhập Trung Bình Khu Vực.
Feedback