Fòmilè Resètifikasyon ERAP

Fòmilè sa a se pou mande plis sibvansyon pou ede w peye lwaye nan fiti a.

Tanpri ranpli fòmilè sa a sèlman si w te resevwa Asistans Lwaye Ijan deja epi w bezwen plis asistans poutèt yon difikilte ki gen rapò ak COVID. Si w pa te resevwa Asistans Lwaye Ijan deja, tanpri ale sou mass.gov/COVIDHousingHelp pou enfòmasyon sou kijan pou fè demann. Depoze fòmilè sa a pa yon garanti ke ou pral resevwa fon yo. Pou resevwa plis sibvansyon, fòk ou:

  • Te resevwa fon Asistans Lwaye Ijan apre 22 mas 2021, EPI li fè omwens 45 jou depi w te resevwa Asistans Lwaye Ijan
  • Pa te resevwa plis pase 18 mwa Asistans lwaye Ijan deja, sa a enkli asistans pou peye lwaye an aryè ("aryè") ak lwaye nan fiti a ("sibvansyon")
  • Pa abite nan lojman sibvansyone kote lwaye a varye selon revni w (sètadi, lojman piblik, Seksyon 8 oswa MRVP)
  • Touche omwens 80% Revni Mwayen pou Zòn nan.
Feedback