News

News  Cập nhật: Massachusetts trả trợ cấp tiền lương bị mất cho những người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đại dịch

9/03/2020
 • Department of Unemployment Assistance
 • Executive Office of Labor and Workforce Development
 • Massachusetts Emergency Management Agency

Boston, MANhững người xin tiền thất nghiệp thông thường dự kiến sẽ lãnh được tiền vào hoặc trước ngày 15 tháng 9 năm 2020

Sợ Thất nghiệp (DUA) đã bất đầu trả khoản tiền trợ cấp mất tiền lương (LWA) cho những người yêu cầu thất nghiệp đại dịch (PUA) mà họ sẽ lãnh tiền thất nghiệp vào ngày 2 tháng 9 năm 2020. Các khoản thanh toán dự kiến sẽ được chuyền trực tiếp vào trương mục của họ trước Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9. Đối với những người đủ điều kiện nhận (LWA) thông qua chương trình thất nghiệp thông thường, khi họ sử dụng UI Online, tiền dự kiến sẽ được chuyển trực tiếp vào trương mục của họ vào hoặc trước ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Đơn xin của Commonwealth để nhận tài trợ để trả một khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung hàng tuần cho những người yêu cầu tiền thất nghiệp theo chương trình hỗ trợ Thanh toán bổ sung lương mất (LWA) của liên bang cho các tuần kết thúc vào 8/1/20, 8/8/20 và 8/15/20 đã được Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) phê duyệt gần đây. Đơn xin được đệ trình bởi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Massachusetts (MEMA), phối hợp với Sợ thất nghiệp (DUA). Một đơn xin bổ sung cho tuần 8/22/20 đã được gửi đến FEMA và Massachusetts DUA đang chờ FEMA xem xét.

Theo sự cho phép của FEMA, khoản trợ cấp sẽ tài trợ thêm $300 hàng tuần cho những người đủ điều kiện lãnh ít nhất $100 tiền thất nghiệp hàng tuần trong ba tuần kết thúc vào ngày 8/1/20, 8/8/20 và 8/15/20. Sợ thất nghiệp của Massachusetts tiếp tục làm việc về các yêu cầu công nghệ và kinh doanh cần thiết cho chương trình này và dự kiến có thể nhanh chóng cung cấp các khoản tiền này cho tất cả những người yêu cầu đủ điều kiện trong những tuần tới. Hầu hết những người yêu cầu đủ điều kiện hiện đang nhận tiền thất nghiệp không cần phải làm bất cứ cái gì vì Commonwealth sẽ tự động thêm LWA vào khoản thanh toán hàng tuần của họ cho những tuần qua mà họ có đủ điều kiện.

 • Department of Unemployment Assistance 

  DUA oversees the unemployment insurance (UI) program, which provides temporary income assistance to eligible workers in Massachusetts. DUA also determines and collects employer contributions to the UI program. To report fraud or get help with your claim, call Unemployment Customer Assistance at (877) 626-6800.
 • Executive Office of Labor and Workforce Development  

  EOLWD manages the Commonwealth’s workforce development and labor departments to ensure that workers, employers, and the unemployed have the tools and training needed to succeed in the Massachusetts economy.
 • Massachusetts Emergency Management Agency 

  Massachusetts Emergency Management Agency ensures the state is prepared to withstand, respond to and recover from all types of emergencies and disasters.
 • Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

  Please do not include personal or contact information.
  Feedback