News

News Massachusetts được chấp thuận cho trợ cấp tiền lương bị mất

Commonwealth nhận được 3 tuần trả thêm $300 vào tiền thất nghiệp từ Quỹ FEMA liên bang
8/27/2020
  • Department of Unemployment Assistance
  • Executive Office of Labor and Workforce Development
  • Massachusetts Emergency Management Agency

Boston — Đơn xin của Massachusetts để nhận tài trợ để trả thêm một khoản tiền thất nghiệp hàng tuần cho những người yêu cầu tiền thất nghiệp theo chương trình Hỗ trợ thanh toán bổ sung lương bị mất (LWA) của liên bang đã được Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) chấp thuận. Đơn xin đã được Cơ quan Quản lý khẩn cấp Massachusetts (MEMA) phối hợp với Sở thất nghiệp (DUA) trình lên vào cuối tuần trước.

Theo sự cho phép của FEMA, khoản trợ cấp sẽ tài trợ thêm $300 thanh toán hàng tuần cho những người xin đủ điều kiện trong ba tuần kết thúc vào 8/1/20, 8/8/20 và 8/15/20. Sợ thất nghiệp của Massachusetts đã bắt đầu làm việc về các yêu cầu công nghệ cần thiết cho chương trình này và dự đoán có thể nhanh chóng cung cấp các khoản tiền cho những người yêu cầu đủ điều kiện trong những tuần đó trước ngày 15 tháng 9. Những người yêu cầu đủ điều kiện hiện đang nhận tiền thất nghiệp không cần phải làm bất cứ cái gì vì Commonwealth sẽ tự động thêm LWA vào khoản thanh toán hàng tuần của họ cho những tuần qua mà họ có đủ điều kiện.

Department of Unemployment Assistance 

DUA oversees the unemployment insurance (UI) program, which provides temporary income assistance to eligible workers in Massachusetts. DUA also determines and collects employer contributions to the UI program. To report fraud or get help with your claim, call Unemployment Customer Assistance at (877) 626-6800.

Executive Office of Labor and Workforce Development  

EOLWD manages the Commonwealth’s workforce development and labor departments to ensure that workers, employers, and the unemployed have the tools and training needed to succeed in the Massachusetts economy.

Massachusetts Emergency Management Agency 

Massachusetts Emergency Management Agency ensures the state is prepared to withstand, respond to and recover from all types of emergencies and disasters.
Feedback