News

News  Hội đồng Khuyết tật Phát triển Massachusetts Người nhận trợ cấp nhỏ

Ba tổ chức đang nhận được quỹ MDDC để thực hiện các dự án giải quyết nhu cầu ở các cộng đồng chưa được quan tâm và ít được đại diện
10/18/2023
  • Massachusetts Developmental Disabilities Council

Hãy cùng chúng tôi chúc mừng 3 tổ chức nhận được ngân sách của MDDC để thực hiện các dự án giải quyết nhu cầu ở các cộng đồng chưa được quan tâm và ít được đại diện:

Tổ chức Conexiones Latinx-MA: Dự án “Tạo sức mạnh: Biện hộ cho cuộc sống hòa nhập,” Dự án này nhằm tạo thêm sức mạnh cho những gia đình gốc Latinx có con bị khuyết tật phát triển thông qua biện hộ, đào tạo và nguồn thông tin toàn diện.

Tổ chức MassFamilies: Dự án “Chương trình Tinh thần Gia đình” nhằm hỗ trợ và giáo dục những người chăm sóc và gia đình thuộc bộ tộc bản địa có con bị khuyết tật trí tuệ và phát triển.

Tổ chức Vòng Tay Cha Mẹ Việt: Dự án “Tăng cường tiếng nói của cha mẹ gốc Việt có con trong chương trình can thiệp sớm” nhằm giáo dục các bậc cha mẹ gốc Việt về chương trình can thiệp sớm (EI), giúp họ chuẩn bị cho việc chuyển tiếp cho các con vào hệ thống trường học một cách thành công.

  • Massachusetts Developmental Disabilities Council 

    The MDDC is an independent agency, funded by the federal government, dedicated to empowering people with developmental disabilities and their families to enjoy full productive lives by promoting self-sufficiency, community inclusion & opportunity.
  • Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

    Please do not include personal or contact information.
    Feedback