Sự cố bảo mật dữ liệu toàn cầu của MOVEit

Thông tin cho cư dân Massachusetts

Thông báo gửi đến giới truyền thông: Cư dân Massachusetts bị ảnh hưởng trong sự cố bảo mật dữ liệu toàn cầu của MOVEit

Các cá nhân đã được thông báo và đã khuyên thực hiện các bước để bảo vệ thông tin cá nhân của họ.

Table of Contents

Tổng quan

Hơn 134.000 cư dân Massachusetts hiện đang tham gia vào một số chương trình và dịch vụ của tiểu bang (hoặc đã tham gia trong vài năm qua) có thông tin cá nhân bị ảnh hưởng trong sự cố bảo mật dữ liệu của bên thứ ba trên toàn cầu gần đây.

Các cá nhân bị ảnh hưởng đã được gửi thông báo qua thư bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 và cũng sẽ được liên lạc qua điện thoại, tin nhắn và email nếu có thể.

Đây là một phần của sự cố bảo mật dữ liệu qui mô trên toàn cầu liên quan đến một chương trình phần mềm chuyển tệp có tên MOVEit đã ảnh hưởng đến các cơ quan chính phủ tiểu bang và liên bang, các công ty dịch vụ tài chính, quỹ hưu trí và nhiều loại công ty và tổ chức phi lợi nhuận khác. Không có hệ thống UMass Chan hoặc hệ thống nhà nước nào bị thiệt hại trong vụ việc này.

Trường Y khoa Chan thuộc Đại học Massachusetts (“UMass Chan”) cung cấp dịch vụ cho Executive Office of Health and Human Services (EOHHS). MOVEit được sử dụng để chuyển các tệp như một phần của các dịch vụ do UMass Chan cung cấp cho một số cơ quan và chương trình EOHHS.

Những người tham gia chương trình State Supplement Program (SSP) (bao gồm người nhận, các thành viên khác trong hộ gia đình và đại diện được ủy quyền), các thành viên Chương trình Trợ Cấp Lệ Phí Bảo Hiểm MassHealth, chủ yếu những người tham gia Quản lý Hồ sơ Cộng đồng MassHealth và những người được chăm sóc trong chương trình chăm sóc tại nhà của Executive Office of Elder Affairs (EOEA) và Aging Services Access Points (ASAP) bị ảnh hưởng. Nếu quý vị không tham gia vào một trong những chương trình đó, khả năng quý vị bị lộ dữ liệu sẽ rất hiếm.

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu xem thông tin của tôi bị ảnh hưởng không?

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, các cá nhân có thông tin bị ảnh hưởng sẽ nhận được thư từ Commonwealth of Massachusetts và UMass Chan.

Những người tham gia chương trình State Supplement Program (SSP) (bao gồm người nhận, các thành viên khác trong hộ gia đình và đại diện được ủy quyền), các thành viên Chương trình Trợ Cấp Lệ Phí Bảo Hiểm MassHealth, chủ yếu những người tham gia Quản lý Hồ sơ Cộng đồng MassHealth và những người được chăm sóc trong chương trình chăm sóc tại nhà của Executive Office of Elder Affairs (EOEA) và Aging Services Access Points (ASAP) bị ảnh hưởng. Nếu quý vị không tham gia vào một trong những chương trình đó, khả năng quý vị bị lộ dữ liệu sẽ rất hiếm.

Tôi nên làm gì nếu thông tin của tôi bị ảnh hưởng?

Nếu thông tin của quý vị bị ảnh hưởng, quý vị sẽ nhận được một lá thư giải thích những dữ liệu nào bị ảnh hưởng và những bước quý vị có thể thực hiện để bảo vệ thông tin của mình.

Các cá nhân bị ảnh hưởng nên cảnh giác bằng cách xem xét báo cáo tài chính của họ. Nếu quý vị thấy các khoản tiền bị trừ không phải của mình hoặc cho phép, hãy liên lạc ngay với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của quý vị. Thực hiện các bước để bảo vệ tài khoản của quý vị bằng cách liên lạc với ngân hàng, hiệp hội tín dụng hoặc tổ chức tài chính của quý vị ngay lập tức bằng cách sử dụng số điện thoại ở mặt sau thẻ ngân hàng hoặc trực tiếp đến để thông báo cho họ biết quý vị bị ảnh hưởng trong sự cố bảo mật này.

UMass Chan đang cung cấp các dịch vụ giám sát tín dụng và ngăn ngừa đánh cắp danh tính cho những người có số An sinh Xã hội và/hoặc thông tin tài chính bị ảnh hưởng trong sự cố này. Thư quý vị nhận sẽ có thêm chi tiết bao gồm các bước để đăng ký cho dịch vụ giám sát tín dụng và ngăn ngừa bị đánh cắp danh tính.

Những người nhận được thông báo về dữ liệu bị ảnh hưởng và có thắc mắc thêm, vui lòng gọi số 855-862-7769 từ thứ hai đến thứ sáu 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giờ miền đông.

Tại sao UMass Chan có liên quan?

UMass Chan có liên quan vì họ cung cấp dịch vụ cho EOHHS, bao gồm MassHealth, MassHealth, State Supplement Program (SSP), Family Resource Centers (FRC) và Executive Office of Elder Affairs (EOEA) và Aging Services Access Points (ASAP).

MOVEit là gì?

MOVEit là một chương trình phần mềm chuyển tệp được cấp phép bởi một công ty có tên Progress Software.

MOVEit được sử dụng để chuyển các tệp như một phần của các dịch vụ do UMass cung cấp cho một số cơ quan và chương trình EOHHS.

Contact   for Sự cố bảo mật dữ liệu toàn cầu của MOVEit

Phone

Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giờ miền đông.

Date published: August 15, 2023

Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

Please do not include personal or contact information.
Feedback