DLS Ngôn Ngự Việt Nam (Vietnamese)

Ngôn Ngự Việt Nam

The Department of Labor Standards – DLS (Sở Tiêu Chuẩn Lao Động)

Nhiệm vụ của Sở Tiêu Chuẩn Lao Động Massachusetts là thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe an toàn, lương  bổng, điều kiện làm việc cho công nhân. Để hỗ trợ chủ nhân và công nhân với  cách thức học hỏi, giống như là một công cụ phát triển nhân lực. DLS Phối hợp với các tổ chức và tư nhân để bảo vệ công nhân bằng phương tiện giáo dục và đào tạo, có một môi trường làm việc an toàn , gíup đánh giá và cho ý kiến về sức khỏe,  về tổn thất trong khi làm việc, thu tập dữ liệu và phân tích căn bệnh, quản lý và thi hành một cách phù hợp với quy định và luật lệ của họ.  Mục tiêu cua DLS là hỗ trợ chủ nhân và tăng cường cộng đồng và nền kinh tế của các khu trung quang.

Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

Please do not include personal or contact information.
Feedback