• This page, Administrasyon Healey-Driscoll bay $15.5M pou sibvansyone Òganizasyon k ap ede Timoun Devlope, ak bay Resous pou Fanmi ki gen jèn timoun, is   offered by
  • Department of Early Education and Care
Press Release

Press Release  Administrasyon Healey-Driscoll bay $15.5M pou sibvansyone Òganizasyon k ap ede Timoun Devlope, ak bay Resous pou Fanmi ki gen jèn timoun

Rezo k'ap Kowòdone Angajman Familyal ak Kominotè ap ede konekte fanmi yo nan abri ijans epi bay sipò pou gadri ak edikasyon preliminè
For immediate release:
8/16/2023
  • Department of Early Education and Care

Media Contact   for Administrasyon Healey-Driscoll bay $15.5M pou sibvansyone Òganizasyon k ap ede Timoun Devlope, ak bay Resous pou Fanmi ki gen jèn timoun

Alana Davidson, Director of Communications

Komisyonè Edikasyon ak Swen Bonè Kershaw ap pale ak fanmi ak timoun nan Bibliyotèk Leverett

LeverettAdministrasyon Healey-Driscoll te anonse jodi a l ap bay 15.5 milyon dola pou Sibvansyone Kowòdone pou Angajman Familyal ak Kominotè (CFCE) bay 81 òganizasyon atravè Commonwealth ki bay ede Timoun devlope epi bay resous pou fanmi ki gen timoun piti. Komisè Edikasyon ak Swen preliminè Amy Kershaw ak Direktè Afè Riral Anne Gobi te vizite Bibliyotèk Leverett pou anonse sibvansyon yo epi tande fanmi yo dirèkteman sou difikilte ak opòtinite pou gadri timoun yo nan zòn riral yo, epi tou pou wè konsekans sibvansyon sa yo genyen sou amelyorasyon timoun yo ansanm ak devlopman e angajman familyal.

Gouvènè Maura Healey di konsa, “Sibvansyon Kowòdone pou Angaje Fanmi ak Kominote a se yon zouti enpòtan pou elaji aksè ak bon jan kalite gadri abòdab, abòde kriz sante mantal jèn yo, epi bay opòtinite edikatif e kominotè pou fanmi ki nan kominote nan abri ijans yo. "Envestisman fon leta onivo sibvansyon pwogram tankou sa a pral ede fè eta nou an pi abòdab ak ekitab, konekte fanmi yo ak pwogram devlopmantal pou timoun ak aktivite ki angaje ki sipòte byennèt ak bezwen timoun nou yo ak fanmi yo."

Gouvènè Adjwen Kim Driscoll di konsa, “Sibvansyon sa yo sipòte aksè ak edikasyon ak swen preliminè atravè sèvis yo òganize pou fanmi ak kominotè ki adrese bezwen devlopmantal, sosyal ak emosyonèl timoun piti ak fanmi yo. “Finansman an se pou lekòl lokal nan distri yo ak òganizasyon san bi likratif yo, ki mete aksan sou angajman pou n bay èd nou nan tibouk ak vil, ki nan Pittsfield rive Provincetown, pou satisfè bezwen rezidan yo epi fè Massachusetts yon kote ki pi abòdab epi ekitab pou viv, aprann, travay ak jwe.”

Anpil nan òganizasyon k ap resevwa sibvansyon Kowòdone pou Angajman Fanmi ak Kominote a se premye pwen kontak pou fanmi yo, pou yo kontakte yo epi konekte yo ak edikasyon lokal preliminè ak lòt sèvis ki disponib andeyò atravè lekòl leta yo, pwogram ki baze sou sant yo, Head Start, ak lòt pwogram gadri pou fanmi yo. Òganizasyon sa yo òganize bonjan aktivite ak resous ki ankouraje edikasyon paran ak angajman fanmi, pou adrese alfabetizasyon preliminè ak devlopman timoun, epi amelyore tranzisyon ant yon estrikti onivo edikasyon preliminè ak laswenyay, kay, ak lekòl pou timoun ki fenk fèt jiska laj sis an.

Anplis de sa, pwogram sa yo sipòte fanmi yo nan tibouk ak vil atravè Massachusetts, ki gen ladan yo kominote riral tankou Leverett, epi ranfòse kapasite kominote yo atravè manm konsèy CFCE ak kolaborasyon kominotè pou angaje ak sipòte fanmi yo. Plis pase mwatye nan 351 tibouk ak vil Massachusetts yo se kominote riral yo, epi koneksyon CFCE nan kominote ki pi piti sa yo ka ede fanmi yo simonte obstak epi sezi inik opòtinite nan kominote riral yo pandan y ap chèche edikasyon preliminè ak gadri pou pitit yo. Atravè aliyman entansyonèl onivo objektif, apwòch, ak politik, pwogram CFCE ankouraje kolaborasyon ant ajans ki sèvi timoun piti ak fanmi yo, kèlkeswa kote yo ye nan Eta Bay la.

“Sibvansyon sa yo sipòte bezwen tout fanmi an - garanti pi piti elèv nou yo gen aksè a sèvis ki sipòte byennèt yo, devlopman ideyal, ak preparasyon pou lekòl, pandan y ap ranfòse kapasite fanmi yo ak paran yo kòm premye pwofesè pitit yo,” Se sa Sekretè Edikasyon Patrick Tutwiler te di. "Finansman eta sa a pral non sèlman sipòte timoun nou yo, men tou se yon envestisman nan kominote lokal nou yo, ki pral mete pi piti elèv nou yo sou wout siksè lekòl ak lavi yo."

Byen bonè nan mwa sa a, Gouvènè Healey te deklare yon eta dijans nan Massachusetts akòz kantite fanmi migran k ap ogmante rapidman nan Commonwealth la ki bezwen abri ak sèvis, ki gen ladan anpil moun ki gen timoun piti. Rezo CFCE a se yon resous enpòtan nan kèk kominote ki bay asistans pou ijans, lè li kreye gwoup jwèt pou paran ak timoun andedan abri yo. Sa gen ladann pote jwèt, liv, ak lòt aktivite aprantisaj bay fanmi yo, sa ki pèmèt yo amize timoun yo ak bon jan kalite materyèl ki apwopriye pou devlopman, pandan y ap konekte ak lòt manm nan nouvo kominote yo. Administrasyon Healey-Driscoll ap chèche elaji efò sa a epi pwolonje sèvis gwoup jwèt pou plis fanmi k ap resevwa asistans pou ijans, epitou pou ogmante aksè a jesyon ka ak sèvis referans òganizasyon CFCE ka bay fanmi yo.

“Kolaboratè CFCE nou yo gen yon koneksyon pwofon ak kominote yo, yo bay sèvis vital pou reponn ak jèn timoun epi fanmi yo atravè Commonwealth la. Dènyèman, yo te ogmante e yo te vin yon sipò enpòtan pou kantite fanmi k ap grandi nan Massachusetts. "Pwogram yo ap fè tout sa yo kapab, tankou kreye gwoup jwèt ak espas ki kreye zanmitay timoun yo, epitou yo bay jesyon ka yo ak referans pou sipòte sante ak byennèt fanmi yo," Se sa Komisè Depatman Edikasyon Preliminè ak Swen Amy Kershaw te deklare. "Nou kontan pou nou bay $15.5 milyon sibvansyon pou kontinye sèvis enpòtan sa yo epi rekonèt patnè nou yo pou travay yo fè ak senpati ak dinyite."

Sibvansyon pou òganizasyon Familyal ak Angajman Kominotè (CFCE) yo:

Non ajans lan

Vil/tibouk y'ap ede yo

Prim Sibvansyon

Ayer-Shirley Regional School District

Ashby, Ayer, Dunstable, Groton, Pepperell, Shirley, Townsend

 

$205,153

Berkshire County Head

Start

 

Pittsfield

 

$152,289

Cape Cod Children’s

Place

Barnstable, Brewster, Harwich, Wellfleet, Chatham, Orleans, Yarmouth, Dennis, Provincetown, Eastham, Truro

 

$367,965

 

Central Berkshire Regional School District

 

Becket, Cummington, Dalton, Hinsdale, Peru, Washington, Windsor

 

 

$122,488

Child Care of the Berkshires, INC.

Adams, Cheshire, Clarksburg, Florida, Hancock, Lanesboro, Monroe, New Ashford, North Adams, Savoy, Williamstown

 

$339,953

City of Attleboro

Attleboro

$164,540

City of Brockton

Brockton

$158,573

City of Cambridge

Cambridge

$263,815

City of Everett

Everett

$49,099

City of Fall River

Fall River, Somerset, Westport

$520,580

City of Framingham

Framingham

$142,846

City of Leominster

Leominster

$144,485

 

City of Lowell

Lowell

$303,175

City of Lynn

Lynn, Nahant, Saugus

$296,975

City of Medford

Medford

$179,344

City of Northampton

Hadley, Northampton

$133,724

 

City of Peabody

Beverly, Middleton, Boxford, Peabody, Danvers,

Swampscott, Marblehead, Topsfield, Salem

 

$421,447

City of Somerville

Somerville

$358,320

City of Springfield

Springfield

$430,396

City of Westfield

Westfield

$63,555

City of Worcester

Worcester

$637,401

 

 

Collaborative for Educational Services

Amherst, Belchertown, Chesterfield, Easthampton, Goshen, Granby, Hatfield, Monson, Palmer, Pelham, South Hadley, Southampton, Ware, Warren, West Brookfield,

Westhampton, Williamsburg

 

 

 

$505,629

 

Community Action, INC

Amesbury, Georgetown, Groveland, Haverhill, Merrimac,

West Newbury

 

$136,807

Community Action

Pioneer Valley

 

Greenfield

 

$131,095

Community Action Programs (Inter-City)

 

Chelsea, Revere

 

$201,535

Community Health

Programs, INC

 

Stockbridge, West Stockbridge, Great Barrington

 

$82,630

Community Teamwork,

INC

Billerica, Chelmsford, Dracut, Tewksbury, Tyngsboro,

Wilmington

 

$140,665

Discovery Schoolhouse,

INC

 

Milton

 

$45,700

Family Nurturing Center

of Mass

 

Boston

 

$923,840

Frontier Regional School

District

 

Conway, Deerfield, Sunderland, Whately

 

$51,205

Gill Montague Regional School District

 

Gill, Montague

 

$63,704

Greater Lawrence

Community

 

Andover, Lawrence, Methuen, North Andover

 

$320,303

Hamilton-Wenham

Regional School District

 

Essex, Hamilton, Manchester, Wenham

 

$69,655

Hilltown Comm Health

Centers, INC

Blandford, Chester, Huntington, Middlefield, Montgomery,

Russell, Worthington

 

$151,918

Holyoke Chicopee Springfield

 

Chicopee, Holyoke

 

$311,505

Justice Resource

Institute, INC

Acton, Bedford, Boxboro, Carlisle, Concord, Harvard,

Lincoln, Littleton, Maynard, Sudbury, Westford

 

$216,163

 

Making Opportunity Count, INC

Ashburham, Barre, Fitchburg, Gardner, Hardwick,

Hubbardston, New Braintree, Oakham, Templeton, Westminster

 

 

$414,439

 

Marthas Vineyard

Community

Aquinnah, Chilmark, Edgartown, Oak Bluffs, Tisbury, West

Tisbury

 

$109,301

MetroWest YMCA

Ashland, Holliston, Hopkinton, Natick

$128,904

Mohawk Trail Regional

School

Ashfield, Buckland, Charlemont, Colrain, Hawley, Heath,

Plainfield, Rowe, Shelburne Falls

 

$94,500

Nashoba Regional School

District

 

Bolton, Lancaster, Stow

 

$45,846

New Salem/Wendell

Union School

 

Erving, Leverett, New Salem, Shutesbury, Wendell

 

$117,325

Newton Community Service Center DBA Family Access

 

Arlington, Burlington, Lexington, Needham, Newton, Waltham, Wayland, Wellesley, Weston, Woburn

 

 

$398,329

Old Rochester Regional

School District

 

Marion, Mattapoisett, Rochester

 

$75,468

Pathways for Children, INC

 

Rockport, Gloucester

 

$71,331

 

People Acting in Community

Acushnet, Berkley, Dartmouth, Dighton, Fairhaven, Freetown, Lakeville, New Bedford, Rehoboth, Seekonk,

Swansea

 

 

$411,432

Pioneer Valley Regional

School District

 

Bernardston, Leyden, Northfield, Warwick

 

$45,885

Quincy Community Action Programs, INC

 

Quincy, Braintree

 

$272,773

 

 

 

 

Self Help, INC

Abington, Avon, Canton, Dedham, East Bridgewater, Easton, Foxboro, Franklin, Hanson, Holbrook, Mansfield, Middleboro, Norfolk, North Attleboro, Norton, Plainville,

Randolph, Rockland, Sharon, Stoughton, West Bridgewater, Whitman, Wrentham

 

 

 

 

$623,739

South Middlesex Opportunity Council, INC

 

Mendon, Northbridge, Upton, Uxbridge

 

$86,241

South Shore Comm Action

Carver, Hanover, Pembroke, Cohasset, Hingham, Plympton, Duxbury, Kingston, Scituate, Halifax, Norwell

 

$148,023

 

Spencer Child Care

East Brookfield, Paxton, Sterling, Holden, Princeton,

Leicester, Rutland, North Brookfield, Spencer

 

$95,498

Town of Bourne

Bourne

$120,700

Town of Brimfield

Brimfield, Brookfield, Holland, Sturbridge, Wales

$59,288

Town of Brookline

Brookline

$139,874

Town of Clinton

Clinton, West Boylston

$157,330

Town of Falmouth

Mashpee, Falmouth

$175,665

Town of Hull

Hull

$47,690

Town of Ipswich

Ipswich

$37,415

 

 

Town of Lee

Alford, Lenox, Otis, Egremont, Monterey, Richmond, Tyringham, Mount Washington, Sandisfield, Lee, New

Marlborough, Sheffield

 

 

$134,972

 

 

Town of Ludlow

Agawam, East Longmeadow, Ludlow, Granville, Southwick,

Hampden, Tolland, Longmeadow, Wilbraham

 

$238,487

Town of Lunenburg

Lunenburg

$72,737

Town of Marshfield

Marshfield

$45,700

Town of Milford

Bellingham, Hopedale, Milford

$95,945

Town of Nantucket

Nantucket

$167,905

Town of Norwood

Norwood

$46,321

Town of Plymouth

Plymouth

$180,016

Town of Sandwich

Sandwich

$45,700

 

Town of Wakefield

Lynnfield, Stoneham, Malden, Melrose, Wakefield, North

Reading, Winchester, Reading

 

$268,617

Town of Walpole

Dover, Sherborn, Medfield, Walpole, Medway, Millis

$79,814

Town of Wareham

Wareham

$101,924

Town of Watertown

Belmont, Watertown

$178,205

Town of West Springfield

West Springfield

$51,891

Town of Westwood

Westwood

$45,700

Town of Weymouth

Weymouth

$88,255

Town of Winchendon

Winchendon

$131,322

Town of Winthrop

Winthrop

$45,700

Triton Regional School

District

 

Newbury, Newburyport, Rowley, Salisbury

 

$65,165

Triumph, INC.

Bridgewater, Raynham, Taunton

$247,964

Valuing Our Children,

INC.

Athol, Royalston, Orange, Petersham, Phillipston

 

$138,054

 

 

YMCA of Central Massachusetts

Auburn, Berlin, Blackstone, Boylston, Charlton, Douglas, Dudley, Grafton, Hudson, Marlborough, Millbury, Millville, Northborough, Oxford, Shrewsbury, Southbridge,

Southborough, Sutton, Webster, Westborough

 

 

 

$383,323

###

Media Contact   for Administrasyon Healey-Driscoll bay $15.5M pou sibvansyone Òganizasyon k ap ede Timoun Devlope, ak bay Resous pou Fanmi ki gen jèn timoun

  • Department of Early Education and Care 

    The Department of Early Education and Care's mission is to support the healthy growth and development of all children by providing high quality programs and resources for families and communities.
  • Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

    Please do not include personal or contact information.
    Feedback