Log in links for this page

MDCS ភាសាខ្មែរ (Khmer)

ភាសាខ្មែរ (Khmer)

Khmer

ក្រសួងសេវាកម្មអាជីពកម្ម (The MassHire Department of Career Services, MDCS)

ភ្នាក់ងារចាត់ចែង MDCS នៃពហុមជ្ឈមណ្ឌលអាជីពកម្មរដ្ឋ Massachusetts ពាសពេញរដ្ឋ។ មជ្ឈមណ្ឌល អាជីពផ្តល់នូវឱកាស សម្រាប់អ្នកស្វែងការងារនិងនិយោជកមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា។ មជ្ឈមណ្ឌលអាជីព កម្មក៏ផ្តល់អ្នករកការងារនូវឱកាសដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកផ្តល់ឱវាទ ដើម្បីចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា និងការបង្វឹក បង្វឺនខាងវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីអាចចូលដល់បញ្ជីការងារ ដើម្បីបង្កើតរេសាមេ (résumé) និងលិខិត្រលំនាំ​ ។ល។

រកេមើលមជឈមណ្ឌ លវជិ ជ ជីវៈច្រមះុ ែដលេនជិតអកន បំផុត

Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

Please do not include personal or contact information.
Feedback