Kreyol (EOLWD)

Byenveni nan Biwo Sèvis Miltilang nan Biwo Egzekitif Travay & Devlopman Mendèv (EOLWD).

Kreyol

Byenveni nan Biwo Sèvis Miltilang nan Biwo Egzekitif Travay & Devlopman Mendèv (EOLWD). Nou founi sèvis tradiksyon/entèpretasyon pou kliyan ak Konpetans Angle Limite (LEP) pou fasilite aksè a plizye pwogrram ak sèvis EOLWD.

Sou paj sa w ap jwenn yon entwodiksyon a chak depatman EOLWD epi ak fòm ak piblikasyon ki disponib pou telechaje nan 11 lang: Espanyol, Pòtige, Kreyòl Ayisyen, Chinwa, Viyetname, Ris, Khmer, Laotian, ak Italiyen. Enfòmasyon so Worker’s Compensation disponib tou nan Kreyòl Cape Verdean epi an Arab.

 

Feedback