This page, MDCS ភាសាខ្មែរ (Khmer), is part of
This page, MDCS ភាសាខ្មែរ (Khmer), is offered by

MDCS ភាសាខ្មែរ (Khmer)

ភាសាខ្មែរ (Khmer)

Khmer

ក្រសួងសេវាកម្មអាជីពកម្ម (The MassHire Department of Career Services, MDCS)

ភ្នាក់ងារចាត់ចែង MDCS នៃពហុមជ្ឈមណ្ឌលអាជីពកម្មរដ្ឋ Massachusetts ពាសពេញរដ្ឋ។ មជ្ឈមណ្ឌល អាជីពផ្តល់នូវឱកាស សម្រាប់អ្នកស្វែងការងារនិងនិយោជកមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា។ មជ្ឈមណ្ឌលអាជីព កម្មក៏ផ្តល់អ្នករកការងារនូវឱកាសដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកផ្តល់ឱវាទ ដើម្បីចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា និងការបង្វឹក បង្វឺនខាងវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីអាចចូលដល់បញ្ជីការងារ ដើម្បីបង្កើតរេសាមេ (résumé) និងលិខិត្រលំនាំ​ ។ល។

រកេមើលមជឈមណ្ឌ លវជិ ជ ជីវៈច្រមះុ ែដលេនជិតអកន បំផុត

Feedback