ພາສາລາວ (Lao) - EOLWD

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ຫ້ອງການບໍລິການຫລາຍພາສາ ທີ່ກົມບໍລິຫານ & ພັດທະນາ ກໍາລັງແຮງງານ (EOLWD).

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ຫ້ອງການບໍລິການຫລາຍພາສາ ທີ່ກົມບໍລິຫານ & ພັດທະນາ ກໍາລັງແຮງງານ (EOLWD). ພວກເຮົາສະໜອງການບໍລິການດ້ານພາສາ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມ ສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງຈໍາກັດ (LEP) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງໂຄງການ ແລະການ ບໍລິການຂອງ EOLWD ຫລາຍຢ່າງ.

            ຢູ່ໃນໜ້ານີ້ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນການແນະນໍາທ່ານຕໍ່ແຕ່ລະພະແນກຂອງ EOLWD ຕະຫລອດ ທັງແບບຟອມ ແລະໜັງສືຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດພິມອອກຈາກອິນເຕີເນັດໄດທີ່ຂຽນເປັນ 11 ພາສາ: ສະເປນ, ປອກຕຸຍໂກ, ຮາຍຕຽນ ເຄຣໂອເລ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ຣັດເຊຍ, ຂະແມ, ລາວ, ແລະອີຕາລີ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າແຮງງານແກ່ຄົນງານມີຢູ່ເປັນພາສາເຄບເວີດີນ ແລະ ອາຣັບ.

 

Feedback