Enfòmasyon sou COVID-19 (COVID-19 Information in Haitian Creole)

Materyo ki gen pou wè ak Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19)

Table of Contents

Vaksen COVID-19 (COVID-19 vaccine)

Kesyon moun poze souvan sou Vaksen COVID – Piblik alawonnbadè (COVID-19 vaccine: frequently asked questions)

 

 

Vaksen kont COVID-19: Done pou Paran yo (COVID-19 Vaccine: Facts for Parents)

 

Gwosès ak Vaksen COVID-19 - Kesyon yo Poze Souvan (Pregnancy and the COVID-19 vaccine: frequently asked questions)

 

Vaksen Rapèl COVID-19: Enfòmasyon rapid (COVID-19 vaccine boosters: fast facts)

 

Vaksen an sove lavi (The vaccine saves lives)

 

Se verite, fò w vaksine. (Trust the facts. Get the vax)

 

Vaksen COVID-19 - Pa gen okenn pyès idantite ni asirans ki nesesè (COVID-19 vaccine - no ID or insurance needed)

Vaksen COVID-19 – San danje ak Efikas pou tout moun ki gen laj 6 mwa oswa plis (COVID-19 Vaccine: Safe and Effective for Everyone 6 Months and Older)

 

Vaksen Rapèl COVID-19: Diminye Risk ou (COVID-19 boosters: reduce your risk)

 

Vaksen COVID-19: efè alontèm pou timoun yo (The COVID-19 vaccine: long-term effects for kids)

Kwaoe pwopagasyon (Stop the spread)

Pwoteje tèt ou, fanmi w ak kominote w kont COVID-19 (Protect yourself, your family, and your community from COVID-19)

 

Chwazi ak Mete yon Mask (Selecting and wearing a mask)

Rekòmandasyon konsènan Pwoteksyon Figi ak Mask Twal yo (Advisory regarding face coverings and cloth masks)

Tès COVID-19 (Covid-19 testing)

 

Prezantasyon Tèst yo (Overview of COVID-19 testing)

 

Li enpòtan pou fè Tès la (Importance of COVID-19 testing)

 

Kimoun ou ta dwe Fè Tès pou COVID-19 (Who should get tested for COVID-19 - Haitian Creole)

 

Kikote pou Fè Tès pou COVID-19 la nan MA (Where to get tested for COVID-19 - Haitian Creole)

Enfòmasyon adisyonèl (Additional information)

Maladi Kwonik ak COVID-19 - Rete an Sante (Chronic disease and COVID-19: staying healthy)

 

Zouti Kominikasyon Vizyèl pou COVID-19 (Visual communication tool for COVID-19)

Feedback