Macluumaadka COVID-19 (COVID-19 information in Somali)

Qoraalada la xidhidha Cudurka Korona fayraska 2019 (COVID-19)

Table of Contents

Tallaalka COVID-19 (COVID-19 vaccine)

  • Dadka 6 bilood jirka iyo dadka way ee ku nool, ka shaqeeya, ama wax ku barta gudaha Massachusetts waa la tallaali karaa. Hel meel kuu dhow adiga.

  • People age 6 months and older who live, work, or study in Massachusetts can get vaccinated. Find a location near you.

 

Tallaalka COVID Su’aalaha Badanka La is waydiiyo – Dad waynaha Guud (COVID-19 vaccine: frequently asked questions)

 

Tallaalka COVID-19: Xaqiiqooyinka Waalidka (COVID-19 Vaccine: Facts for Parents)

 

Uurka iyo Tallaalka COVID-19 - Su’aalaha Inta Badan la Isweydiiyo (Pregnancy and the COVID-19 vaccine: frequently asked questions)

 

Kobciyeyaasha COVID-19: Xaqiiqooyinka Degdega ah (COVID-19 vaccine boosters - fast facts)

 

Ammaanka Talaalka COVID-19 (COVID-19 vaccine safety)

 

Horumarinta Talaalka COVID-19 (COVID-19 vaccine development)

 

Talaalka COVID-19 - Waxa aad u baahan tahay in aad ogaatid (COVID-19 vaccine - what you need to know)

 

Talaalka COVID-19 - Looma Baahna Aqoonsiga (ID) ama Ceymis (COVID-19 vaccine - no ID or insurance needed)

 

Tallaalka COVID-19 - Waxaa uu badqab iyo waxtar u leeyahay Qof kasta oo jira 6 Bilood iyo Wixii ka weyn (COVID-19 vaccine: safe and effective for everyone 6 months and older)

 

Kuurooyinka Xoojinta ah ee COVID-19: Yaree Khatartaada (COVID-19 boosters: reduce your risk)

Jooji faafida (Stop the spread)

Naftaada ka ilaali, qoyskaaga, iyo bulshadaada COVID-19 (Protect yourself, your family, and your community from COVID-19)

 

Doorashada iyo Xidhashada Wajigashadka (Selecting and wearing a mask)

 

La Talinta Ku Saabsan Daboolida Wejiga (Advisory regarding face coverings and cloth masks)

Feedback