Log in links for this page

State SNAP Supplement FAQ

state SNAP Supplement FAQ

Table of Contents

Poukisa State SNAP Supplement fini?

State SNAP Supplement te kreye paske Massachusetts te gen finansman pou li te bay benefis a kèk imigran ki pa t kalifye pou benefis SNAP federal. Finansman pou State SNAP Supplement la fini kounye a. Dènye peman yo te fèt nan mwa avril 2024 la.

Èske State SNAP Supplement pral tounen?

Pa gen okenn plan imedyat pou rekòmanse State SNAP Supplement. Si DTA resevwa finansman siplemantè pou State SNAP Supplement, DTA pral kontakte w si ou kalifye. 
 
Ou ta dwe kenbe kat EBT ou a sizoka peman State SNAP Supplement yo kòmanse ankò alavni

Mwen gen benefis ki pa itilize. Èske yo ekspire paske State SNAP fini?

Benefis State SNAP yo ki pa itilize pral rete sou kat EBT w la. Benefis yo pral ekspire si kat la pa itilize EBT pou achte manje pandan nèf mwa. DTA pral voye yon avi ba ou pou alète w sou benefis yo ou pa itilize anvan benefis yo ekspire.   
 
Ou ka verifye balans sou kat EBT ou a nan dat DTAConnect.com, nan itilize aplikasyon mobil DTA Connect la, oswa nan rele nimewo ki sou do kat EBT ou a.

Ki lòt kote mwen ka ale pou m jwenn èd?

Pou plis enfòmasyon sou resous alimantè yo nan kominote a, rele oswa voye mesaj tèks Project Bread’s FoodSource Hotline nan 1-800-645-8333.

Ki diferans ki genyen ant pwogram State SNAP Supplement ak pwogram SNAP federal la?

State SNAP Supplement se te yon nouvo tip èd alimantè ke Gouvènè a te pwoklame an dekrè Healey nan dat 4 desanm 2023 a. Li fini nan mwa avril 2024 la. 
 
Li te ede kèk imigran ki nan peyi a legalman men ki pa t kalifye pou benefis federal SNAP akòz estati imigrasyon yo.

Kijan m ka kontakte DTA pou m jwenn èd?

Konnen tout fason pou contact DTA here.

Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

Please do not include personal or contact information.
Feedback