An official website of the Commonwealth of Massachusetts
This page, MDCS Kreyol (Haitian Creole), is part of
This page, MDCS Kreyol (Haitian Creole), is offered by

MDCS Kreyol (Haitian Creole)

Kreyol (Haitian Creole)

Enfòmasyon pou moun k ap chache travay

Depatman Sèvis Metye (DCS)

MDCS administre plizye MassHire Career Centers atravè eta an. MassHire Career Centers founi opotinite pou moun k ap chèche travay ak konpanyi yo ka rankontre. Epitou MassHire Career Centers yo ofri moun k ap chèche travay lan chans pou l travay ansanm ak konseyè metye, pou l patisipe nan atelye and fòmasyon pwofesyonèl, pou gen aksè ak lis travay yo, pou devlope yon rezime ak lèt entwodiksyon, elatriye.

Enfòmasyon pou moun k ap chache travay

MassHire Depatman Sèvis Metye (MDCS)

MDCS administre plizye MassHire Career Centers atravè eta an. MassHire Career Centers founi opotinite pou moun k ap chèche travay ak konpanyi yo ka rankontre. Epitou MassHire Career Centers yo ofri moun k ap chèche travay lan chans pou l travay ansanm ak konseyè metye, pou l patisipe nan atelye and fòmasyon pwofesyonèl, pou gen aksè ak lis travay yo, pou devlope yon rezime ak lèt entwodiksyon, elatriye.

Jwenn MassHire Career Center Ki Plis Pre

Kòmanse – Planifye Karyè w

Ba Tèt Ou Valè Sou Papye - Rezime a

Ba Tèt ou Valè Sou Papye - Lèt Kouvèti a

Ba Tèt ou Valè sou Papye Aplikasyon pou Travay la

Jwenn djòb ou ta renmen an - Entèvyou a 

Jwenn Djòb ou ta Renmen an – Fè kèk kontak

Gid Sou Rezime

Sitiyasyon Espesyal

O Gid Pou Ou Chèche Travay

Feedback