Small claims forms in Vietnamese / Các mẫu đơn khiếu kiện nhỏ bằng tiếng Việt

Thông tin và truy cập các mẫu đơn

Tòa khiếu kiện nhỏ đưa ra lựa chọn đỡ tốn kém, không hình thức, đơn giản để giải quyết các sự vụ với khiếu kiện từ $7,000 hoặc ít hơn.

Table of Contents

Khiếu Kiện Nhỏ / Small Claims

Small Claims Videos (Vietnamese)

Contact

Address

John Adams Courthouse
One Pemberton Square - 1M
Boston, MA 02108

Help Us Improve Mass.gov with your feedback

Feedback