Court Forms & Information in Vietnamese / Các mẫu đơn của tòa án và thông tin bằng tiếng Việt

Các mẫu đơn của tòa án và thông tin bằng tiếng Việt

Quý vị có quyền được có thông dịch viên miễn phí cho mọi thủ tục ra tòa. Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin báo cho nhân viên tòa án biết. Trung Tâm Dịch Vụ Tòa Án hiện đã được mở ở một số tòa án. Nhân viên của Trung Tâm Dịch Vụ Tòa Án sẽ giúp đỡ từng người điền vào các mẫu đơn của tòa án và trả lời những thắc mắc về các thủ tục tòa án.

Contact Information

Address

John Adams Courthouse
One Pemberton Square - 1M, Boston, MA 02108

Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

Please do not include personal or contact information.
Feedback