DUA Kreyol (Haitian Creole)

Enfòmasyon pou moun k ap fè reklamasyon nan benefis

Depatman Asistans Chomaj (DUA)

DUA administre Asirans Chomaj, founi asistans tanporè a travayè nan Massachusetts ki nan chomaj malgre se pa fòt yo epi ki ka travay, disponib pou travay epi k ap chèche travay. Lajan pou benefis AC yo soti de kontribisyon ki peye pa trimès pa anplwayè eta a; pa gen okenn dediksyon ki sòti nan chèk travayè a.

 

Feedback