MDCS Ngôn Ngự Việt Nam (Vietnamese)

Ngôn Ngự Việt Nam (Vietnamese)

The MassHire Department of Career Services - MDCS (Sở Dịch Vụ Hướng nghiệp)  

MDCS quản trị MassHire Trung tâm Hướng nghiệp khác nhau trên toàn tiểu bang Massachusetts. MassHireTrung Tâm Hướng Nghiệp cung cấp cơ hội kết nối giữa các công nhân và chủ nhân, hãng sở. MassHireTrung Tâm Hướng Nghiệp cũng cung cấp công nhân cơ hội gặp gỡ hoạt động với nhân viên tư vấn Hướng Nghiệp, tham dự các buôỉ hội thảo và đào tạo chuyên nghiệp, truy cập các danh sách việc làm,  xây dựng  một lý lịch và thư giới thiệu, vv.

MassHire Tìm Trung Tâm Nghề Nghiệp Gần Nhà Nhất

Khai S¿ - Hoåch ñÎnh NghŠ NghiOEp

T¿ Quäng Cáo cho Mình Trên GiÃy - Resume

T¿ Quäng Cáo cho Mình Trên GiÃy - Trang ñÀu ThÜ

T¿ Quäng Cáo Mình Trên GiÃy - ñÖn Xin ViOEc

Tìm ViŒc Làm Mong MuÓn - Cu¶c PhÕng VÃn

Tìm Viêc Làm Mong Muốn - Thiết Lập Mối Quen

The Resume Guide ( Part One ) 

The Resume Guide ( Part Two )

Your Job Search Journal 

Feedback

Did you find what you were looking for on this webpage? * required
We use your feedback to help us improve this site but we are not able to respond directly. Please do not include personal or contact information. If you need a response, please locate the contact information elsewhere on this page or in the footer.
We use your feedback to help us improve this site but we are not able to respond directly. Please do not include personal or contact information. If you need a response, please locate the contact information elsewhere on this page or in the footer.

If you need to report child abuse, any other kind of abuse, or need urgent assistance, please click here.

Feedback