Mẫu báo cáo sự lừa gạt thất nghiệp

Nếu bạn tin rằng một yêu cầu tiền thất nghiệp lừa gạt đã được nộp dưới tên của bạn, bạn hãy dùng mẫu đơn này để báo cáo cho Sở thất nghiệp.

Bạn sẽ cần: 

Là một phần của một chương trình gian lận thất nghiệp toàn nước, Tổ chức tội phạm doanh nghiệp đang đánh cắp tài liệu cá nhân để cố gắng nộp đơn lừa gạt xin tiền thất nghiệp. Nếu bạn tin rằng người nào đó đã nộp đơn xin tiền thất nghiệp với tài liệu cá nhân của bạn, xin bạn hãy sự dụng biểu mẫu bảo mật này để báo cáo tình trạng này cho Sở thất nghiệp (DUA). 

Bạn sẽ cần cung cấp tài liệu của bạn: 

  • Tên
  • Ngày tháng năm sinh 
  • Số điện thoại 
  • Địa chỉ 
  • 6 số sau của số an sinh xã hội 
  • Địa chỉ email 
  • Số ID thẻ lai xe hoặc số thẻ ban hành của nhà nước 
  • ID yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp # hoặc ID yêu cầu PUA #

Help Us Improve Mass.gov with your feedback

Feedback