Fòmilè pou rapòte fwòd

Si w kwè ke yon fo demann chomaj ki te depoze sou non w, itilize fòmilè sa a pou rapòte sa bay Depatman Asistans Chomaj la.

Ou pral bezwen:

Nan kad pwogram nasyonal fwòd chomaj la, antrepriz kriminèl ap itilize enfòmasyon pèsonèl pou eseye ranpli fo demann chomaj. Si w kwè ke yon moun te aplike pou benefis chomaj avèk enfòmasyon pèsonèl ou, itilize fòmilè sekirize sa a pou rapòte sa bay Dapatman Asistans Chomaj la (DUA).

Ou pral bezwen pou bay:

  • Non w
  • Dat Nesans ou
  • Nimewo Telefòn ou
  • Adrès ou
  • 6 dènye chif nimewo sekirite sosyal ou
  • Adrès Imèl ou
  • Nimewo lisans ou oswa nimewo Idantifikasyon ke Eta te ba ou
  • Nimewo Idantifikasyon Moun k ap fè demann asirans chomaj la oswa nimewo Idantifikasyon Demann PUA a

Help Us Improve Mass.gov with your feedback

Feedback