This page, Báo cáo sự lừa gạt thất nghiệp, is part of
This page, Báo cáo sự lừa gạt thất nghiệp, is offered by

Báo cáo sự lừa gạt thất nghiệp

Nếu bạn tin rằng một yêu cầu tiền thất nghiệp lừa gạt đã được nộp dưới tên của bạn, học hỏi cách báo cáo sự gian lận và bạn phải làm gì để tự bảo vệ mình.

Table of Contents

Làm thế nào để báo cáo sự gian lận thất nghiệp

Ưu tiên của Sở thất nghiệp là bảo vệ người xin tiền thất nghiệp và đảm bảo tiền thất nghiệp được trả qua hệ thống DUA phân phối cho yêu cầu hợp lệ. 

Doanh nghiệp tội phạm đánh cắp tài liệu cá nhân từ dữ liệu vi phạm trên toàn nước xẩy ra trước kia để cố gắng nộp đơn lừa gạt xin tiền thất nghiệp thông qua hệ thống của DUA. Đây là một trong những chương trình gian lận thất nghiệp toàn nước. 

Nếu bạn tin rằng một đơn lừa gạt xin tiền thất nghiệp đã được nộp lên dưới tên của bạn, xin sử dụng mẫu báo cáo gian lận an toàn để báo cáo cho chúng tôi hoặc gọi dịch vụ khách hàng DUA theo số điện thọai (877) 626-6800

Sau khi bạn gửi mẫu báo cáo gian lận, đơn vị Liêm chính và Gian lận của Chương trình DUA sẽ tiến hành theo sát sự kiệt này, bao gồm hủy bỏ tất cả hoạt động trong hồ sơ của bạn. Nếu tiền thất nghiệp đã trả, số tiền sẽ không tính vào thu nhập trong cuối năm. Ngoài ra, sự kiện này sẽ không anh hưởng đến việc xin tiền thất nghiệp trong tương lai và về phía bên công ty sẽ không  phải chịu một phí. 

Nếu bạn tin rằng bạn là nạn nhân của sự gian lận

Nếu bạn tin rằng danh tính của bạn đã bị đánh cắp và yêu cầu lừa gạt tiền thất nghiệp đã được nộp lên dưới tên của bạn, đây là một số bước bạn có thể làm để tự bảo vệ mình: 

  1. Báo cáo sự kiện với sở cảnh sát địa phương. Nộp bản sao của báo cáo cho các công ty nợ tiền và các cơ quan tín dụng.
  2. Thay đổi số mật mã trên email, trương mục ngân hàng và các trương mục cá nhân khác 
  3.  Lập danh sách các công ty thẻ tin dụng (credit card), ngân hàng và các kinh doanh khác mà bạn có làm ăn với họ, báo cho họ biết sự kiện gian lận và yêu cầu họ đề phòng giao dịch trong trương mục của bạn  
  4. Lấy mật bảo báo cáo sao của báo cáo tín dụng (credit report) và tranh cãi bất cứ giao dịch gian lận nếu có. Bạn có thể yêu cầu báo cáo tín dụng (credit report) trên mạng của 3 cơ quan tín dụng chính  (Equifax, Experian, and Transunion) hoặc gọi số (877) 322-8228.  
  5. Gọi cho 3 cơ quan tín dụng chính yêu cầu ngăn chẳn giao dịch trong trương mục của bạn. Số điện thoại của mỗi cơ quan dưới đây hoặc lên trang mạng của họ để xin tạm thời ngưng tín dụng của bạn.  
  6. Đặt một đề phòng gian lận trên hồ sơ của bạn. Bạn chỉ cần liên lạc với một trong 3 cơ quan tín dụng, không cần liên lạc cả 3 cơ quan. 
  7. Xin ghi xuống tất cả cuộc gọi và nhớ gĩu bản sao của tất cả hồ sơ 

Xác định sự gian lận thất nghiệp

DUA coi trọng các khiếu nại gian lận và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thi hành pháp luật của tiểu bang và liên bang. Chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng không từng có xẩy ra về vi phạm dữ liệu nhà nước. Bảo vệ thông tin của người xin tiền thất nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên của chúng tôi. 

DUA liên lạc với bạn về một khiếu nạn gian lận qua tin nhắn văn bản, email, hoặc thư.  

Dưới đây là một số lừa gạt tiền thất nghiệp phổ biến cần phải đề phòng: 

Yêu cầu bạn trả một phí 

  • DUA không bao giờ yêu cầu người xin thất nghiệp trả phí để được sự giúp đợ đối với những trang mạng ngụy tạo về tiền thất nghịêp 

Hãy nhận biết trang web giả mạo

Luôn luôn kiểm tra địa chỉ của các trang mạng bạn đang sử dụng. Có một vài tổ chức cố tình bắt chước với tên tương tự các trang mạng chính thức của nhà nước 

Email và tin nhắn văn bản 

  • DUA có thể chia sẻ thông tin qua email và tin nhắn văn bản nhưng chúng tôi sẽ luôn luôn hướng dẫn bạn đến các tài nguyên của Mass.gov
  • DUA sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, ví dụ: số an sinh xã hội, số trương mục ngân hàng, hoặc tài liệu của thẻ tín dụng qua email hoặc tin nhắn văn bản 

Liên kết hỗ trợ

Feedback