This page, Rapòte yon fwòd benefis chomaj, is part of
This page, Rapòte yon fwòd benefis chomaj, is offered by

Rapòte yon fwòd benefis chomaj

Si w kwè ke yon moun itilize idantite w pou l ka fosman reklame benefis chomaj, aprann kijan ou ka rapòte fwòd la ak kisa pou fè pou pwoteje tèt ou.

Table of Contents

Kòman ou ka rapòte yon fwòd benefis chomaj

Pi gwo priyote Depatman Asistans Chomaj la (DUA) se pwoteje moun ki fè demann chomaj yo epi asire l ke lajan ke yo debouse atravè sistèm lan al jwenn demann ki valab yo.

Antrepriz kriminèl, k ap itilize enfòmasyon pèsonèl moun ke yo te vòlè pa mwayen aksè ilegal yo te genyen nan tan ki sot pase yo nan sistèm done nasyonal yo, ap eseye depoze fo demann benefis chomaj atravè sistèm DUA a. Sa fè pati yon pwogram nasyonal fwòd chomaj.

Si w kwè ke yon moun te aplike pou benefis chomaj avèk enfòmasyon pèsonèl ou, itilize fòmilè sekirize pou rapòte fwòd ke nou genyen an pou avèti nou oswa rele sèvis alakliyantèl DUA a nan (877) 626-6800.

Aprè ou soumèt fòmilè pou rapòte fwòd la, Inite Entegrite Pwogram DUA a pral pran aksyon apwopriye, tankou konjelasyon kont DUA ki asosye ak rapò an. Si te gen nenpòt pèman ki te fèt, yo pa pral rekonèt yo kòm revni w nan fen kalandriye ane a. Anplis desa, fo demann lan pa pral gen okenn enpak sou kapasite w pou resevwa benefis chomaj si w ta rive bezwen sa nan lavni epitou nou pa pral mande pou kote w ap travay la peye senk kòb.

Si w kwè ou se yon viktim yon fwòd

Si ou kwè ke yo te vòlè idantite w epitou yo te fè yon fo demann chomaj sou non w, men kèk mezi ou ka pran pou pwoteje tèt ou: 

  1. Ranpli yon rapò polis nan depatman polis nan zòn ou an. Mande pou yo ba w yon kopi rapò a pou ka bay kreyansye yo ansanm ak ajans kredi yo. 
  2. Chanje modpas adrès imèl ou, kontanbank ou ansanm ak lòt kont pèsonèl ou. 
  3. Fè yon lis konpayi kredi kat, bank ak lòt enstitisyon finansye kote w ap travay. Di yo ke w se yon viktim vòl idantite epi mande yo pou yo mete yon alèt fwòd sou kont ou a. 
  4. Chache jwenn yon kopi rapò kredi w lan epi konteste tout fo tranzaksyon. Ou kapab mande rapò kredi w yo sou entènèt la nan men 3 pi gwo ajans evalyasyon kredi (Equifax, Experian, and Transunion) oswa lè w rele nan (877) 322-8228.  
  5. Mete yon konjelasyon nan kredi w avèk 3 pi gwo ajans evalyasyon kredi yo. Rele chak nan ajans ki evalye kredi yo nan nimewo telefòn sa yo oswa vizite sit entènèt pou ka fèmen kredi w la. 
  6. Mete yon alèt fwòd sou dosye kredi w la. Ou ka fè sa lè w sèlman kontakte yon sèl nan ajans kredi yo pou ka mete yon alèt pou touletwa ajans yo. 
  7. Pran nòt sou tout konvèsasyon epi konsève kopi tout dosye 

Idantifye fwòd chomaj

DUA pran demann fwòd trè oserye epi n ap travay an etwat kolaborasyon avèk ajans fòsdelòd nan Eta a ansanm ak ajans fòsdelòd federal yo. Nou vle asire w ke pa pagen okenn prèv ke te yon aksè ilegal nan sistèm done Eta a. Pwoteje enfòmasyon moun k ap fè demann yo se pi gwo priyorite nou. 

Ou ka resevwa mesaj ki gen rapò ak yon fo demann nan men DUA pa mwayen SMS, imèl, oswa lèt.  

Men kèk teknik eskwokri chomaj ki kouran pou siveye: 

Mande pou peye yon frè 

  • DUA pa pral janm mande pou peye yon frè pou ba w asistans ak demann ou an 

Ou dwe konnen sit entènèt fo yo

Verifye adrès sit entènèt ou sou li yo. Gen kèk moun ki eseye imite sit ofisyèl Massachusetts yo avèk non ki sanble.  

Imèl ak SMS 

  • DUA ka pataje enfòmasyon pa imèl ak SMS, men bagay sa yo pral toujou mennen w vè resous Mass.gov yo 
  • DUA pa pral janm mande w enfòmasyon pèsonèl tankou nimewo Sekirite Sosyal, oswa kontanbank oswa enfòmasyon kredi kat pa imèl oswa pa SMS 

Lyen ki itil

Feedback